57-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.03.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (821.21 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 51-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 март 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 53-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 март 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда: Европа дома
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1.1. – 30.06.2021 година
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Информација за спроведување на Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион
1 Информација во врска со Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје бр.45-5849/1 од 30.7.2019 година
2 Одлука за покренување на постапка за измена и дополнување на Статутот на Акционерско друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост Скопје, со Предлог-одлука
3 Информација за повреда на договорните обврски од страна на правното лице ДПТУ Аспектус Фарма ДОО експорт-импорт с.Бунарџик Илинден, корисник на ТИРЗ „Скопје 1“ и потребата од започнување на постапка за наплата на средства поради активирање на договорни пенали за 2019 година
4 Барање за поддршка за организација на завршен турнир од ФИБА ЛШ
5 Информација за статусот на проектите кои се финансираат преку ИПА 2 програмите во Република Северна Македонија, согласно заклучокот број 3 од Нацрт- записникот од четириесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 февруари 2021 година
6 Информација во врска со барањето на Стопанска Банка АД Скопје за склучување на Директен договор со Владата на Република Северна Македонија со цел давање на согласност за залог врз уделите на Концесионерот од Договорот за концесија за МХЕЦ Вејачка
7 Информација за Предлог – Договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, Република Северна Македонија
8 Пратеничко прашање поставено до Владата на Република Северна Македонија од пратеникот Марија Петрушевска на 09.03.2021 година
9 Годишен извештај за работата на Националниот координативен центар за гранично управување, за 2020 година
10 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за изземање од стопанисување на недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и Предлог-oдлука за престанок на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот граѓански суд Скопје
11 Информација за донесување на Одлука за намера за намалување на основната главнина на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
12 Предлог-одлука за продажба на движна ствар - меркантилна пченица
13 Годишна пресметка за 2020 година и Извештај за спроведување на Годишниот план за работа за 2020 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, со Предлог-одлука
14 Информација за Локалните младински совети во Единиците на локална самоуправа
15 Информација за воспоставување на службеник за млади во органите на државна управа и Единиците на локална самоуправа
16 Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство на хидраулична опрема и услуги Витек Македонија ДОО Илинден, како закупец на земјиште
17 Предлог-одлука за продажба на движна ствар во сопственост на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (патничко моторно возило)
18 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Доброволното противпожарно еколошко и хуманитарно здружение ЕКО ФАП Охрид (автобус)
19 Барање за добивање согласност за престанок и давање на трајно користење на движни ствари (возило), со Предлог-одлука
20 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за водостопанство за 2021 година
21 Информација за прашања поврзани со сукцесија на имотот и обврските на поранешна СФРЈ
22 Информација по Барање за репрограмирање на долг бр.11-2813/1 од 05.03.2021 година, поднесено од општина Ѓорче Петров
23 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 28.02.2021 година
24 Информација во врска со барањето на Стопанска Банка АД Скопје за склучување на Директен договор со Владата на Република Северна Македонија со цел давање на согласност за залог врз уделите на Концесионерот Минка Енерготек од Договорите за концесија за МХЕЦ Брегалница 329 и МХЕЦ Клепалска 321 и 322
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Бошавица и кабел за приклучок КО Бесвица, Општина Демир Капија, со Предлог-одлука
26 Информација во врска со донесена Пресуда на Европскиот суд за човекови права во случајот Анев и Најдовски против Република Северна Македонија (Апликации бр.17807/15 и 17893/15) од 03.09.2020 година
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Оризари-вонград, Општина Велес, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4–стоваришта (магацин со придружни содржини) КО Бардовци, Општина Карпош, со Предлог-одлука
29 Информација за одобрување на Тендерска документација и објавување на Јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Куманово
30 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија и услуги Хавана Кафе Бар ДООЕЛ, со Предлог-одлука
31 Предлог-решение за формирање комисиja за спроведување постапка за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“
32 Предлог-одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – доломит на локалитетот “Чајле“, општина Гостивар на Друштвото за трговија, транспорт и услуги Ел Транс експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар
33 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштвото за производство, трговија и услуги Винербергер ДООЕЛ Виница
34 Предлог-одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2021 година
35 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Прилеп (2902/1)
36 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Прилеп (40-2901/)
37 Предлог-одлука за формирање на Совет за рамномерен регионален развој на Република Северна Македонија
38 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „GOLDEN FLEECE 21“ во Република Грција
39 Информација во врска со реализацијата на Проектот – Изградба на културно образовен центар во Тетово, со нов театар и библиотека
40 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за деца – детска градинка ,,Малиот Принц” – Скопје, со Предлог-одлука
41 Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување (за период јули-декември 2020)
42 Предлог-одлука за давање одобрение за проширување на дејноста на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца-Битола
43 Предлог-одлука за давање одобрение за проширување на дејноста на Јавната установа Детски дом „11 Октомври“ Скопје
44 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница „Д-р Ферид Мурад‘‘ Гостивар
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјална болница по гинекологија и акушерство ,,МАЈКА ТЕРЕЗА”-Скопје (два инкубатори за новороденче)
46 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
47 Статут на Приватната Високообразовна установа Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје
48 Иницијатива поднесена од адвокат Ангела Соколова од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.24/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на членот 14 од Уредбата за начинот и постапката на утврдување на вредноста на имотот кој е предмет на денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2000)
49 Иницијатива поднесена од Светскиот македонски конгрес од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.25/2021, за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на Спогодба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.317/2020)
50 Иницијатива поднесена од адвокат м-р Бобан Богдановски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.6/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 130 став 3 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010)
51 Иницијатива поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.2/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 12 став 6 од Правилникот за распоредување, класификација и разместување на осудените лица во казнено-поправните установи донесен од Министерството за правда („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/2020)
52 Иницијатива поднесена од Адвокатско друштво Бранко Кузманоски и партнери од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.18/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 19 став 2 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)
53 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен листбр.55294 за КО Центар 2, на КП бр.2692, место/улица С.Арсов
54 Понуда од нотар Никола Камчев од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8355 за КО Радовиш на КП бр.3075 во место викано / Улица 4-ти Јули
55 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2626 за КО Бутел на КП бр. 2370 МВ/Улица Бутелска
56 Известување од извршител Катерина Кокина од Скопје за заклучок за прва усна јавна продажба доставен под и.бр.351/17 која ќе се одржи на 24 март 2021 година за КО Карпош
57 Кадровски прашања /57/
58 Прашања и предлози /57/
59 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 година
60 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот октомври-декември 2020 година
61 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија во периодот октомври-декември 2020 година
62 Извештај за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, во 2020 година (Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор)
63 Извештај за активностите на Координативното тело за надзор на пазарот за 2020 година и на надлежните органи за надзор на пазарот
64 Информација за квалитетот на воздухот во Република Северна Македонија, за јануари 2021 година
65 Информација за квалитетот на воздухот во Република Северна Македонија, за февруари 2021 година
66 Информација за преземените мерки во врска со учеството во НАТО операцијата со хируршки тим на Република Северна Македонија во состав на норвешката ROLE 2 полска болница во Кабул, ИР Авганистан
67 Информација за исплата на пензии, за март 2021 година
68 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година
69 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2021 година
70 Извештај за склучување на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за поддршка за реализација на интерконекцијата за пренос на природен гас Грција-Северна Македонија
71 Барање за превоз на персонални компјутери