54-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.03.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (683.24 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 49-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 март 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 52-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11 март 2021 година
Пред точка Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1.1. – 30.06.2021 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
1 Записник од Дваесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 15 март 2021 година
2 Акциски план за формирање на задолжителни резерви
3 Информација за потреба од прием на 107 лица, од група на даватели на јавни услуги на неопределено време во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
4 Предлог-одлука за продажба на градежно неизградено земјиште со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура
5 Предлог на закон за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем, по скратена постапка
6 Предлог на закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта, по скратена постапка
7 Информација за унапредување на процесот на фискална децентрализација
8 Информација за потребата од склучување на Амандман бр.3 на Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ со Европската инвестициона банка
9 Информација за текот на преземените активности за бесправно изградените објекти во Охридскиот регион за изработка на акциски план за постапување по Инвентарот за бесправно изградени објекти и спроведување на соодветните студии за оценка на влијанието врз животната средина и културното наследство
10 Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Чучер Сандево
11 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности за Реконструкција и проширување на мрежата за водоснабдување до селата Ѕвегор и Габрово во рамки на Проектот “Водоснабдување на Делчево”
12 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности за изградба на фекалeн колектор, фекална канализација и атмосферска канализација за Урбан блок 21 во Гостивар
13 Информација за продажба на недвижен и движен имот – три машини кој припаѓал на должникот „Боро Петрушевски Папучар АД од Куманово и е доделен на Република Северна Македонија
14 Извештај за работата на Комисијата за управување со Светското природно и културно наследство на Охридскиот регион (1.02.2018-23.01.2021) (Министерство за култура/Комисија за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион)
15 Информација за безбедноста на детските играчки пуштени во промет на територијата на Република Северна Македонија за трети и четврти квартал од 2020 година
16 Барање согласност на Одлуката за именување на директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија број 02-4377/1 од 19.11.2020 година, со Предлог-решение
17 Информација по Барање за репрограмирање на долг бр.11-2317/1 од 23.02.2021 година и Дополнување-коригирање на барање за репрограмирање на долг бр.11-2438/1 од 25.02.2021 година, поднесени од општина Карпош
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс КО Врапчиште Општина Врапчиште, со Предлог-одлука
19 Информација за гласање за Одлуката бр. на Заедничкиот комитет утврден според спогодбата за повремен превоз на патници со автобус (Интербус Спогодба)
20 Информација за измена на заклучок на Владата за Информација за потпишување на Протоколот кон Интербус Спогодбата
21 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Александар Сквер, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
22 Предлог - одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба
23 Информација за потребата од преземање на мерки и активности за спречување на понатамошен ископ на песок од коритото на реката Вардар во зоната од значење на одбраната
24 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и Република Косово за Акциската програма за преку – гранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово за 2018-2020 година во рамки на ИПА II, за алокацијата за 2020 година – CRIS 2020/041-477
25 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1467 на Советот од 12 октомври 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/1720 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Никарагва
26 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за внатрешни работи
27 Барање на Теодор Атанасов, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
28 Барање на Елдар Ука, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
29 Барање на Мазхар Омер Кипмен, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
30 Барање на Аделина Китаноски, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
31 Барање на Ајтен Конук, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
32 Барање на Неџат Сулејмани и Наргисе Сулејмани, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Законот за државјанство
33 Барање на Аскиа Боокер, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
34 Барање на Васил Цхицхиасхвили, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
35 Барање на Сајда Абдурахман, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
36 Барање на Мухамед Баље, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
37 Барање на Атуллах Бибер, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
38 Барање на Фисник Арапи, Мирјете Арапи и Блера Арапи, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
39 Барање на Адиле Мучај, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
40 Барање на Ибрахим Бодур, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
41 Барање на Зурапи Алсен, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
42 Барање на Нурулах Беќироски, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
43 Барање на Далида Мурати, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
44 Барање на Сезаи Баџаксиз, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
45 Барање на Турхан Сердар Баџаксиз, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
46 Барање на Силвана Димеска, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
47 Барање на Керем Шанлан, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
48 Барање на Сафит Азари и Рафета Азаири, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
49 Барање на Мехмет Серхан Баџаксиз, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
50 Барање на Алдијана Шаипи, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
51 Иницијатива поднесена од политичката партија „Левица“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.9/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.317/2020 од 31.12.2020 година)
52 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.11/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот: „Работните цели и задачи“ од член 84 став 1 од Законот за судската служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015, 6/2016, 198/2018 и 248/2018).
53 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4979 за КО Прилеп на КП бр.6783
54 Понуда од нотар Анита Адамческа од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.66955 за КО Маџари на КП бр.1125/36 на место викано/улица Перо Наков ББ
55 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.192348 за КО Драчево 2 на КП 6472 и Имотен лист бр. 191525 за КО Драчево 2 на КП бр.6464
56 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3179 за КО Радишани на КП бр.3729, викано место/улица Боринарец
57 Кадровски прашања /54/
58 Прашања и предлози /54/
59 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија за период од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година
60 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје за период јули-септември 2020 година
61 Годишна програма за работа на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за 2021 година, со Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2021 година
62 Извештај од Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија-Скопје за спроведени одлуки за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
63 Информација за состојбите со странски работници на територија на Република Северна Македонија
64 Информација за откуп на материјалното авторско право за електронското издание на Толковниот речник на македонскиот јазик
65 Информација за влијанието на нелегално насипување на земја и шут на брегот на Охридското Езеро во населба Далјан и за потребата од итно враќање на крајбежјето во првобитна состојба
66 Информација за доставено Барање број 05-2717/3 од 12.03.2021 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на Јавното претпријатие за државни патишта кон Експорт-Импорт банка на Кина поради неможност за отплата на доспеаните обврски
67 Информација за потребата од склучување на договор помеѓу Министерството за култура и Агенцијата за филм на Република Северна Македонија
68 Измена и дополнување на Националната програма „2021 - Година во чест на Блаже Конески“
69 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
70 Информација за потребата од спроведување на анализа на испразнување на работни места во органите на државна управа
71 Информација за проектот за дигитализација на конзуларните услуги во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во странство