47-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.02.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (673.72 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 46-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 февруари 2021 година
Пред точка Законодавна агенда утврдена согласно Програмата за работа на Владата за 2021 година за период 1.1.2021 - 30.6.2021 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
1 Записник од Дваесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 22 февруари 2021 година
2 Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Јавна Установа завод за заштита и рехабилитација Бања Банско-Струмица
3 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2021 година
4 Предлог- одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствaр во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности (КП бр.17579/3 КО Битола 1/2 ДП 03-175/20)
5 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје
6 Информацијата за формирање на нов Совет за заштита на потрошувачите
7 Информација за доставени Барања број 09-389/1 од 21.01.2021 година и број 03-99/4 од 28.01.2021 година за репрограмирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на Општина Штип и ЈП Исар Штип за долгот кој го имаат Јавното претпријатие Исар Штип и Општина Штип по основ на правосилни и извршни пресуди ТС-7/15 од 26.11.2015 година и ТС-17/14 од 05.12.2014 година донесени од Основниот суд во Штип, поради неможност за отплата на долгот
8 Информација во врска со постапките по тужбените барања за надоместок на штета предизвикана од дивеч под трајна или привремена заштита
9 Информацијаза давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Батинци, oпштина Студеничани, со Предлог-одлука
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Таор, општина Зелениково, со Предлог-одлука
11 Информација за одржан шеснаесетти состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу Европска Унија и Република Северна Македонија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, на 26март 2020 година
12 Информација за проектот / програмата „Енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република Северна Македонија“
13 Информација за апликација на АД ЕСМ-Скопје за инвестициски грантови од Инвестициска рамка за Западен Балкан (WBIF)
14 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година и Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје за периодот од 1 април 2020 година до 30 јуни 2020 година
15 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ)
16 Информација за одложување на активирањето на инструментите за присилна наплата за кредитите од Посебниот кредитен фонд Ковид 1 и кредитите од Компензационите фондови Ковид 2
17 Информација за можноста за преземената обврска за изведување на зајакнување на објектот од сопствени средства по што изведувачот ќе пристапи кон изведување на преостанатите работи по конзерваторскиот проект, поврзани воглавно со фасадата на објектот т.е. да подготви тендерска документација за зајакнување на објектот железничка станица Гевгелија и потоа да тендерира
18 Извештај за реализација на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2020 година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија)
19 Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените на ЈПДП за 2021 година
20 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта
21 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (08-161/1)
22 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (08-162/1)
23 Информацијата за продажба на одземени недвижности на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (08-107/6)
24 Информацијата за продажба на одземени недвижности на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (08-108/6)
25 Информацијата за продажба на одземени недвижности на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (08-104/6)
26 Барање за давање на трајно користење недвижна ствар на општина Свети Николе, со Предлог-одлука (Училиште во с.Горобинци)
27 Предлог - одлука за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
28 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство, услуги и трговија ,,УСКАНА ГАРА ДООЕЛ с.Мамудовци, Кичево.арх.број 10-2815/1
29 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 3/2020 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.308/20), со Предлог – одлукa
30 Информација за дефинирање на клучни учесници и предлог организациона структура за управување со Проектот за развој и имплементација на нов Национален едношалтерски систем (National Single Window – NSW)
31 Информација за спроведување на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Богословец“ – Свети Николе со кое управува концесионерот Ловечко друштво „Еребица“ – Свети Николе, со Предлог-одлука за еднострано раскинување на договорот и Предлог одлука за присилна концесија на дивечот во ловиштето
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на резервоар за вода за пиење во с.Тремник КО Тремник, општина Неготино, со Предлог-одлука
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено поправна установа Затвор Скопје (патничко моторно возило)
34 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје (патнички моторни возила)
35 Информација за одржан шеснаесетти состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, што се одржа на 15 мај 2020 година преку видео врска
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом од отворен вид Струга (скенер)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Идризово (скенер)
38 Информација за Проект Зајакнување на националните и локалните системи за поддршка на ефективната социоекономска интеграција на (Ромите) повратници од Западен Балкан
39 Предлог-одлука за основање на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за физикална медицина и рехабилитација - Скопје
40 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенција за квалитет во високото образование (компјутерска опрема)
41 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје - Скопје (санитетско возило)
42 Предлог на закон за дополнување на Законот за средното образование, по скратена постапка
43 Понуда од нотар Тања Аспорова од Велес за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.27366 за КО Велес на КП бр.16003 во место викано Речани
44 Понуда од нотар Вера Станоевска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1984 за КО Горно Лисиче на КП бр.4073
45 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.192317 за КО Драчево на КП бр.1103 викано место Ќупријан
46 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2279 за КО Злокуќани на КП бр.115
47 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД“Пошта на Северна Македонија“ - Скопје за периодот, јули- септември 2020 година
48 Годишен извештај за работа на Националната комисија за учебници за 2020 година (Национална комисија за учебници)
49 Извештај за спроведени надзори и констатирана состојба во Приватни здравствени установи- Аптеки во Република Северна Македонија, по однос на издавањето и продажбата на антибиотици
50 Информација за кредитни барања кои ги исполнуваат условите за кредитирање по Јавниот повик бр. 1 за кредити од кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента Список бр. 2 (Ковид3 кредитна линија)
51 Информација за кредитни барања кои ги исполнуваат условите (Список 4) за кредитирање по Јавниот повик бр.1 за кредити од кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија)
52 Информација за реализација на Ковид 3 кредитна линија од Фонд за микро и мали претпријатија и Извештај за кредитни барања кои ги исполнуваат условите (Список 5) по Јавниот повик бр.1
53 Информација за кредитни барања кои ги исполнуваат условите (Список 3) и кои не ги исполнуваат условите (Список 1) за кредитирање по Јавниот повик бр.1 за кредити од кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија)
54 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити, состојбата на сметките и наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови
55 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на дел од елементите на финансискиот извештај Биланс на приходи и расходи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и Известување за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај, подговено од Министерството за образование и наука
56 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Јавна здравствена установа Општа болница ,,Др.Ферид Мурад,, - Гостивар Сметка за средства од Фондот (737) и Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност за 2019 година на Јавна здравствена установа Општа болница ,,Др. Ферид Мурад,, - Гостивар Сметка за средства од програмите за здравствена заштит, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531)
57 Информација за полугодишен извештај за реализација на годишните планови кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите на јавниот сектор по институција
58 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно со декември 2020 година на ТАВ Македонија
59 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за 2019-2020 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јули – декември 2020 година)
60 Информација со извештај за реализација на Програмата за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство за 2020 година
61 Информација за членството на Република Северна Македонија во Европското општествено истражување (European social survey- ESS ERIC) и спроведување на 10-от бран анкетно истражување од Спецификација за 10-ти бран (Round 10 Survey Specification for ESS ERIC Member, Observer and Guest Countries V2, July 2020)
62 Информација за доделување на грант преку 25-ти повик за техничка помош и за 6-от повик за инвестициски грант за изградба на делницата Крива Паланка - граница со Република Бугарија како дел од коридорот VIII