45-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.02.2021 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (802.86 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
1 Записник од Дваесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 15 февруари 2021 година
2 Информација за покренување на постапка за одржување на Годишно собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост, со предлог-одлуки
3 Информација во врска со потребата од поднесување на апликација за техничка помош за подготовка на проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Србија
4 Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Јавна Установа завод за заштита и рехабилитација Бања Банско-Струмица
5 Предлог - одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градбa од посебен интерес со основна класа на намена А3 – Групно домување (Студентски дом) и компатибилни намени на основната класа на намена, која е потребно да се предвиди во рамки на дел од КП 514/1, запишана на Имотен лист бр.42705, КО Карпош и на КП 518/1, запишана на Имотен лист Бр.5014 за КО Карпош, преку изработка на урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес
6 Информација со предлог за разгледување и одобрување на иницијативата за формирање на интер-ресорска работна група со задача да креира национален акциски тим за борба против тероризам, со Предлог-одлука
7 Информација за административниот капацитет на ИПА структурата во институциите акредитирани за индиректно управување со средства од ИПА
8 Информација за одобрување на Тендерски документации за доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов и за вршење стопански риболов на риболовни води
9 Информација за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за воспоставување на интегриран систем за управување, моноторирање, следење и контрола на акцизни добра, со Предлог – одлука и Физибилити студија
10 Предлог - деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија
11 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми "Национални шуми" (моторно возило)
12 Информација за подготовката на шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија кој ќе се одржи на 25 февруари 2021 година во Скопје
13 Информација за изработката на Извештајот за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство (43 COM 7B.36) со Предлог на Извештај
14 Предлог - одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2021 година
15 Предлог - одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2021 година
16 Предлог - одлука за утврдување на износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната Установа за деца Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар за 2021 година
17 Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија за 2021 година
18 Годишна програма за работата на Државниот завод за ревизија за 2021 година
19 Понуда од нотар Анита Адамчевска од Скопје за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7329 за КО Центар 1, Имотен лист бр.111109 за КО Центар 1 и Имотен лист бр.111108 за КО Центар 1
20 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2021 година
21 План за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2021 година
22 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
23 План за намена на радиофреквенциските опсези, со Предлог-одлука
24 Информација за продажба на одземени недвижности на трето јавно наддавање, со Предлог-одлука (08-110/1)
25 Информација за продажба на одземени недвижности на трето јавно наддавање, со Предлог-одлука (08-109/1)
26 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
27 Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Северна Македонија е сосопственик на најмалку 70 % од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на дел од туристички комплекс-туристичка населба Абланица со основна класа на намена А4-времено сместување КО Берово, општина Берово, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена A3-групно домување-Дом за престој и нега на стари лица КО Тработивиште, општина Делчево, со Предлог-одлука
30 Информација за обезбедување на нов заем од Европската инвестициона банка за реализација на втора фаза од проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
31 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Бела Вода и Чаршија“ општина Ѓорче Петров
32 Предлог-решение за формирање Комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема
33 Информацијата за повеќегодишна набавка на „Одржување на LMS (Системот за управување со учењето)“
34 Информација за спроведување на набавка за продолжување на поддршката за лиценците кои се користат за ИКТ проектите
35 Информација за повеќегодишна набавка на „Одржување на системот за плаќање на таксени марки преку СМС (eNAPSIS)”
36 Информацијата за повеќегодишна набавка на „Превентивно и адаптивно одржување на системот ЕНЕР“
37 Информација со Предлог - методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите
38 Информација за подготовка на првата меѓународна конференција во рамките на Преспа Форумот за дијалог во Охрид и Преспа од 15 до 17 јуни 2021 година
39 Предлог - одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан
40 Предлог – одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Руската Федерација во Република Северна Македонија
41 Предлог одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1127 на Советот од 30 јули 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/797 за рестриктивни мерки против сајбер напади што претставуваат закана за Унијата или нејзините земји членки
42 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1516 на Советот од 19 октомври 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИЛ (Да’еш) и Ал-Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив
43 Предлог-oдлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/1506 на Советот од 16 октомври 2020 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи (пловен објект)
45 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги САТИВА 19 ДОО СКОПЈЕ за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
46 Предлог – oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид (санитетско возило)
47 Предлог - oдлука за видот и висината на надоместоците на членовите на Одборот за акредитација на високото образование врз основа на присуство на седница и обем на извршена работа
48 Барање за давање на автентично толкување на член 6 став (2) алинеја 2 од Законот за бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Северна Македонија" број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 24/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), поднесено од пратеникот Панчо Минов
49 Барање за автентично толкување на член 78 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на Република Македонија" бр.27/14, бр.199/14, бр.48/158, бр.154/15, бр.5/16, бр.142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр.275/19 и бр. 14/20) поднесено од пратеникот Силвана Ангелевска
50 Понуда од Нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 17476 за КО Кавадарци, на КП бр. 13457 , место\ улица Д.Атанасов 4 и Имотен лист бр. 5572 за КО Кавадарци, на КП бр. 13457
51 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12055 за КО Ново Село на КП бр.721/4, викано место Блага Вода
52 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4979 за КО Прилеп на КП бр.6783
53 Понуда од нотар Анита Адамческа од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.66955 за КО Маџари на КП бр.1125/36 на место викано/улица Перо Наков ББ
54 Понуда од Нотар Сашо Клисаревски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен листбр.55294 за КО Центар 2, на КП бр.2692,место/улица С. Арсов
55 Иницијатива поднесена од Софче Ристова од Струмица, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.311/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 2 од Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.190/2019)
56 Кадровски прашања /45/
57 Прашања и предлози /45/
58 Годишна програма за работа на Центарот за стручно образование и обука за 2021 година, со Годишен финансиски план
59 Информација за степенот на реализација на користење на средствата за капитални дотации до единиците на локалната самоуправа во областа на културата за 2020 година
60 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес, октомври-декември 2020 година
61 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јули-декември 2020 година
62 Годишен извештај за работата на Државниот испитен центар за 2020 година, со Финансиски извештај за 2020 година и дополнување кон Извештајот
63 Информација за извршени координирани акции и други активности на Координативното тело за интелектуална сопственост во текот на 2020 година
64 Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година
65 Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020) во 2020 година
66 Информација за добивање на согласност за доделување на трајно користење на недвижни ствари без надоместок на Државната Комисија за спречување на корупцијата
67 Одлука за доделување на средства на Државниот студентскиот дом „Никола Карев“ Охрид
68 Одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод
69 Одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци
70 Информација за добивање на согласност за доделување на движни ствари – патничко моторно возило и возач на лично располагање на времено користење без надоместок на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
71 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата за утврдување на критериумите за особен, научен економски, културен, спортски и друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија
72 Одлука за доделување на средства на ЈУ Општински ученички дом при „Професор Мијалковиќ“ Куманово
73 Одлука за доделување на срeдства на општинскиот ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка
74 Информација со Предлог - барање за автентично толкување на членот 49 став 1 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
75 Одлука за доделување на средства на ДСД „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
76 Информација за предметот на набавка, целите на системот и детален опис на софтверско решение за Кодификација на правото и правниот поредок на Република Северна Македонија
77 Одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко Пинџуклиски“ Кратово
78 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје
79 Информација за вклучување на Република Северна Македонија во серијата дијалози за глобалните сајбер политики во соработка со Кралството Холандија
80 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
81 Информација за петти сет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19
82 Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија
83 Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за остварување на права на заедниците
84 Информација за проектот за човечки капитал и изработка на стратегија за унапредување на човечкиот капитал во Република Северна Македонија во соработка со Групација Светска Банка
85 Информација за исплата на пензии за месец февруари 2021 година
86 Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната Установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија“ – Скопје
87 Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за правда - Инспекторат за употреба на јазиците
88 Предлог на Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, за месеците февруари и март 2021 година, по скратена постапка
89 Предлог на Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплата на плата за месеците февруари и март 2021 година, по скратена постапка
90 Информација за содржината на Програмата за изменување на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2021 година, со Предлог - одлука
91 Информација за потребните активности за продолжување на процесот на децентрализација со Предлог - одлука за формирање на работна група за продолжување на процесот на децентрализација.