43-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.02.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (914.31 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за измена и дополнување на Законот за управување со кризи (Службен весник на РСМ, број 29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015, 39/2016 и 83/2018) и Барање финансиски средства за отворање на работни места и пополнување со вработувања во новиот Сектор 112
2 Информација за кадровска екипираност на инспекциските служби во Република Северна Македонија
3 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП Гевгелија ДП 03-34/20 (КП бр.3820/4 м.в.“Јосиф Јосифовски“ КО Гевгелија)
4 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
5 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градежните производи
6 Предлог Стратегија за производство на тутун за период 2021-2027 година, со Акционен план
7 Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2021 година
8 Програма за изменување и дополнување на Програмата развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2021 година
9 Информација за реализација на стратешкиот документ Индустриска стратегија на Република Северна Македонија 2018-2027 и Акциски план за 2018-2020
10 Информација за статусот на проектите кои се финансираат преку ИПА 2 програмите во Република Северна Македонија
11 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Желино, Општина Желино, со Предлог-одлука
13 Информација за потребните средства за воспоставување на регионален систем за управување со отпад во Југоисточен, Вардарски, Пелагониски, Југозападен и Полошки регион
14 Информација за состојбата на Хидросистемот „Дојранско Езеро“ 
15 Информација од Комисијата за оценка и предлог-кандидати за избор на членови на Комитетот за одобрување на инвестиции при Фондот за иновации и технолошки развој, со предлог кандидати за избор
16 Финасиски план на АД Акционерско друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје за 2021 годи на
17           Информација за кредитни барања кои ги исполнуваат условите за кредитирање по Јавниот повик бр.1 за кредити од кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента
(Ковид 3 кредитна линија)
18   Програма за работа за 2021 година на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија, со предлог-одлуки
19 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
20 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2021 година
21 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
22 Деловен и финансиски извештај за 2019 година на Унијата на македонски професионалци асоцијации во креативните индустрии УМПАКИ Скопје (Унија на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии УМПАКИ)
23 Предлог - одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Куманово
24 Информација за финансиската состојба на јавните претпријатија и трговските друштва во државна сопственост на централно ниво
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2- лесна и незагадувачка индустрија КО Росоман, општина Росоман, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Горно Лисиче–вонград, Општина Аеродром, со Предлог-одлука
27 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија и услуги Зиков ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
28 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трајче Илов с. Долни Балван Карбинци, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Златко Вангелов ул.Желковец бр.9 Кавадарци, со Предлог-одлука
30 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Благој Јованов с. Долни Балван Карбинци,со Предлог-одлука
31 Информација за преземените активности за редовно користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари
32 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1556 на Советот од 23 октомври 2020 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја
33 Извештај од анализата на нацрт-стратешките планови на министерствата и другите органи на државната управа од аспект на формата, содржината и нивната усогласеност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2021 година
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економскиот институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола (книги)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Архитектонскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип (книги)
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Филозофскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетската библиотека „Гоце Делчев“ Штип (книги)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (книги)
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Библиотека „Кочо Рацин“ Тетово (книги)
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ Струга (книги)
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“ – Гостивар (книги)
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски“ Битола (книги)
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје (книги)
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението Библиотека АЛ-БИ с.Бабино, општина Демир Хисар (книги)
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија (книги)
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Северна Македонија (книги)
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (книги)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (книги)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (книги)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар (книги)
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево (книги)
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија (книги)
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово (книги)
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (книги)
62 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (книги)
63 Барањето за давање на автентично толкување на член 136 став (6) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија" бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 104/2019, 146/19 и 275/19), поднесено од пратеникот Ане Лашкоска
64 Барање за давање на автентично толкување на член 124 МРТ став 1 точка 5 и член 130 став 6 и 7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (,,Службен весник на Република Македонија" бр. 184/13, 13/14,44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр.42/20) и член 43 од преодни и завршни одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (,,Службен весник на Република Македонија" бр.248/18), поднесено од пратеникот Вјолца Адеми
65 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година
66 Иницијатива поднесена од Тефик Махмут од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.315/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 50-а од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019 и 229/2020)
67 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.304/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од зараз-ната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CоV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/2020)
68 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.305/2020, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 28 став 6 од Законот за заштита на населението од заразни болести и членот 12 од Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на РСМ“ бр.263/2020 и 269/2020)
69 Понуда од нотар Фатмир Ајрули за купопродажба на недвижен имот со КП 858, дел 2, викано место/улица Рупа и Имотен лист бр.49246 за КО Бардовци
70 Понуда од нотар Џеват Буџи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93356 за КО Чаир на КП бр.1036, КП бр.1037.КП бр.1038, КП бр.1048, КП бр.1049, КП бр.1056, КП бр.1255, КП бр.1258 место/улица Дижонска
71 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94890 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.10070 мв / улица Ѓ.Петров и Имотен лист бр.94891 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.10077 мв/ улица Ѓорче Петров
72 Понуда од нотар Катерина Митревска за продажба на недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, КО Драчево 2 нива во мв/ул.Песовци, катастарска култура 33, класа 2 во вкупна површина од 2568 м2 КП 9270 дел 1 заведена во имотен лист број 192986 КО Драчево 2
73 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.55123 за КО Прилеп на КП бр.20761/2
74 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.55123 за КО Прилеп на КП бр.20761/2
75 Известување од извршител Даница Страчкова од Скопје за заклучок за усна јавна продажба доставен под и.бр.568/19 која ќе се одржи на 04 февруари 2021 година за Ко Матка-вонград
76 Информација за преземените мерки во однос на плановите за учество на Република Северна Македонија во борбената група на Европската Унија (ЕУБГ 2023/1 - HELBROC)
77 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за декември 2020 година
78 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 1 јули 2020 година до 30 септември 2020 година
79 Финансиски план на Агенција за вработување на Република Северна Македонија за 2021 година
80 Извештај за реализација на засилен инспекциски надзор над спроведувањето на Законот за заштита од пушење, во однос на почитувањето на одредбите за забрана на пушење во јавни простории
81 Извештај за реализација на програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2020 година
82 Информација за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со Предлог одлука
83 Предлог одлука за одобрување на средства од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2021 година
84 Предлог - oдлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2021 година
85 Предлог - oдлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2021 година
86 Предлог – Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година
87 Предлог – Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година
88 Информација за набавка на софтверско решение за потребите на Оперативнато работна група за Кодфикација на правото и правниот поредок во Република Северна Македонија
89 Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
90 Информација со Измена и дополнување на План за преземање на нераспределените административни службеници од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците вработени преку програма К-5
91 Одлука за измена на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците
92 Информација во врска со спроведување на постапка за присилно извршување на Одлуката во инвестициската арбитража во предметот Gokul das Binani and Madhu Binani против Република Северна Македонија (арбитражната постапка PCA Case No. 2018-38) со прилог Полномошно за застапување
(од претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражните постапки произлезени од меѓународните договори)