41-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.01.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (935.38 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од 37-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 јануари 2021 година
Пред точка  Усвојување на Записник од 38-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 јануари 2021 година
Пред точка  Усвојување на Записник од 39-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 јануари 2021 година
1 Записник од Дваесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 25 jaнуари 2021 година
2 Информација за Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2021 година, со Предлог-одлука
3 Годишна инвестициона програма на ЈП "Национални шуми" за 2021 година, со Предлог-одлука
4 Бизнис план за 2021 година, Инвестициона програма за 2021, 2022 и 2023 година, Финансиска програма за 2021 и тригодишен план за период од 2021-2023 година на ЖСРМ Транспорт АД – Скопје, со предлог-одлуки
5 Годишен финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2021 година, со Предлог-одлука
6 Информација за напредокот за организирање и спроведување на NATO EADRCC вежба „Северна Македонија 2020“, за период од 20 март 2020 година до 20 септември 2020
7 Предлог - решение за изменување на Решение за именување на претседател, заменик претседател, членови и нивни заменици на Национален совет за информациски и комуникациски технологии (Национален совет за информациски и комуникациски технологии)
8 Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Северна Македонија и Институтот ПРЕСПА за соработка при спроведување на истажувањата и проектот ,, Опсерваторија и имиџот и влијанието (Здружение на граѓани за истражување на меѓународните односи и европските прашања ИНСТИТУТ ПРЕСПА)
9 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни нафтени резерви 
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти
11 Информација за Програмата на економски реформи 2021 - 2023 година
12 Информација во врска со реализација на мерките од Акцискиот план за железница од Договорот за основање на транспортната заедница
13 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ристе Златевски ул.Словенска бр.38, Кавадарци со Предлог-одлука 2 (39-8548/3)
14 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ристе Златевски ул.Словенска бр.38, Кавадарци со Предлог-одлука 1 (39-8546/3)
15 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ристе Златевски ул.Словенска бр.38, Кавадарци со Предлог-одлука 3 (39-8550/3)
16 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво за производство и трговија Агро - Фудтопија ДООЕЛ Свети Николе, со Предлог-одлука
17 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Новаци
18 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Кривогаштани
19 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Јегуновце
20 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Демир Хисар
21 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Вевчани
22 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Василево
23 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Шуто Оризари
24 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Студеничани
25 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Градско
26 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (средства во износ од 40.000.000 денари на општина Дојран, за решавање на проблемот со состојбата на Дојранското езеро)
27 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (средства во износ од 40.000.000 денари на општина Ресен, за решавање на проблемот со состојбата на Преспанско езеро)
28 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија
29 Информација со Акциски план за реализација на препораките од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на усогласеност на институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите
30 Предлог на закон за образование на возрасните
31 Информацијата за Националниот план за Ковид-19 вакцинација во Република Северна Македонија
32 Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси, со Акционен план за нејзино спроведување 2020-2024
33 Извештај за работа на Ректорот и на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле" - Охрид, за периодот 1 јануари - 31 декември 2019 година
34 Барање за склучување на колективен договор на ниво на работодавач - Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј,, во Скопје
35 Програма за работа на ЈП „Национални шуми" за 2021 година
36 Информација за статусот на реализација на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година (полугодишен извештај за периодот септември 2019 - март 2020 година)
37 Предлог-статутарна одлука за изменување на статутот на АД „МИА“ - Скопје
38 Предлог-програма за промоција и поддршка на туризмот за 2021 година и Програма за работа на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2021 година, со Финансиски план
39 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенција за храна и ветеринарство
40 Информација за прифаќање на пречистени отпадни води од ТИРЗ Скопје 2 и ТИРЗ Скопје 3
41 Информација за потребата од продолжување на важноста на договор за физичко обезбедување на склад за запаливи течности кој е во државна сопственост
42 Предлог одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Основно јавно обвинителство Струмица во сопственост на Република Северна Македонија (Основно Јавно Обвинителство Струмица)
43 Информација за потребата од продажба на движни ствари - патнички моторни возила и на расходувана медицинска и немедицинска опрема по пат на електронско јавно наддавање и потребата од давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со предлог-одлуки (ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар Скопје Мајка Тереза)
44 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ општа болница Велес)
45 Информација за состојбата на долгот на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје, за зголемувањето на износот на обврските на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје согласно член 9 од Анекс бр. 1 кон Спогодба за регулирање на начин на исплата на долг бр.11-2192/1 од 27.02.2015 и доставеното барање за одложување на плаќање на долг од страна на Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје по основ на Анекс бр. 1 кон Спогодба за регулирање на начин на исплата на долг бр.11-2192/1 од 27.02.2015 година и Спогодба за регулирање на начин на исплата на долг заведено во Министерството за финансии под бр.11-2193/1 од 27.02.2015 година, кое барање е доставено заради надминување на тешката финансиска состојба на Јавното претпријатие поради кризата од корона вирусот
46 Информација за Индикаторски извештај за животна средина - 2020 годинa
47 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместувањe КО Раштак, општина Гази Баба, со Предлог-одлука
48 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Јовче Здравев, с.Раец, Кавадарци, со Предлог-одлука
49 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за земјоделство Агровиго ДООЕЛ с. Козјак Карбинци, со Предлог-одлука
50 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Димитар Нанев с. Криви Дол Штип, со Предлог-одлука
51 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Селиман Мустафа с.Радање Карбинци, со Предлог-одлука
52 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Злате Петров од Штип, со Предлог-одлука
53 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните години во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот на Министерството за надворешни работи за реализација на повеќегодишен договор за јавна набавка на работи за реновирање на објектот во Цирих на адреса: „Eidmattstrasse 33, CH-8032 Zurich“, добиен од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ во сопственост на Република Северна Македонија
54 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните години во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот на Министерството за надворешни работи за реализација на повеќегодишен договор за јавна набавка на работи за реконструкција и надградба на објектот во Атина на адреса: „Evrou 25, 11627, Athens“, добиен од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ
55 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Обединетите Арапски Емирати и Владата на Република Северна Македонија за взаемно ослободување од визи за носителите на дипломатски, службени и специјални пасоши со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
56 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбата „COMBINED RESOLVE XV“ во Сојузна Република Германија
57 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/607 на Советот од 4 мај 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/1720 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Никарагва
58 Предлог-одлука за отворање на Амбасада на Република Северна Македонија во Република Словачка со седиште во Братислава
59 Предлог-одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Хрватска со седиште во Риека
60 Предлог-решение за отповикување на г-н Горан Калоѓера од функцијата Почесен конзул на Република Северна Македонија во Република Хрватска со седиште во Риека
61 Информација за склучување на Меморандумот за разбирање меѓу Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија и Министерство за наука и технологија на Народна Република Кина за заедничко финансирање на проекти за истражување и развој
62 Информација за доставување на Проект (Елаборат) за основање на приватна високообразовна установа – самостојна висока стручна школа БРЕИНСТЕР НЕКСТ СКОПЈЕ, со Предлог-одлука
63 Информација со Акциски план за обезбедување на есенцијални здравствени услуги (ЕЗУ) за време на КОВИД 19
64 Информација по доставено Барање одобрение за основање приватна установа за деца –детска градинка ,,МАЛИ ЧЕКОРИ” - Битола, со Предлог-одлука
65 Извештај за извршени преговори за усогласување на Административната спогодба за примена на Договорот меѓу Република Македонија и Унгарија за социјално осигурување и социјална сигурност со усогласен текст на Административната спогодба
66 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе (книги)
67 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен (книги)
68 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците (книги)
69 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип (книги)
70 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп (книги)
71 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид (книги)
72 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино (книги)
73 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) (книги)
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод (книги)
75 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (книги)
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево (книги)
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш (книги)
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура Крива Паланка (книги)
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (книги)
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево (книги)
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци (книги)
82 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово (книги)
83 Информација за состојбата со тутунот од реколта 2020-2021 заклучно до 21.12.2020 година
84 Статут на Европски Универзитет-Скопје (Статутарна Одлука за изменување на Статутот на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ бр.02-805/1 од 2 ноември 2020 година)
85 Иницијатива поднесена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.302/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 30 став 2 точка 9 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/2018) и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.191/2019)
86 Понудата од нотар Зафир Хаџи Зафиров за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.111595 за КО Центар 1 на КП бр.10920 дел 1 викано место/улица М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 112879 за КО Центар 1 на КП бр. 10913 дел 17 викано место/улица И.р.Лола, Имотен лист бр. 112873 за КО Центар 1 на КП бр. 10901 дел 4, Имотен лист бр. 111597 за КО Центар 1 на КП бр. 10919 дел 2, 3 викано место/улица М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 112874 за КО Центар 1 на КП бр. 10917 дел 3 викано место/улица М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111598 за КО Центар 1 на КП бр. 10925 викано место/улица М.Т.Гологанов, Имотен лист бр. 111585 за КО Центар 1 на КП бр. 10900 дел 6 викано место/улица М.Т.Гологанов
87 Кадровски прашања
88 Прашања и предлози
89 Годишен извештај за работа на Советот на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за 2019 година
90 Извештај за финансиското работење за периодот од 1 јули 2020 до 30 септември 2020 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
91 Информација за напредокот на дигитализацијата на Системот за управување со кризи преку имплементацијата на NICS – Next-Generation Incident Command System - NATO SPS Project (Следна генерација на Систем за управување со инциденти) во Република Северна Македонија, за период од 17 јуни 2020 година до 17 декември 2020 година.
92 Информација за реализација на средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2018 година, Раздел 19101 - Министерство за локална самоуправа, Потпрограма 40 - Активности поврзани со децентрализација, Категорија 46, Ставка 464 - Разни трансфери наменети за поддршка на имплементацијата на локалните акциски планови во единиците на локална самоуправа каде таквите планови се усвоени, а се изработени врз основа на Стратегијата за Ромите во Република Северна Македононија 2014-2020 година
93 Информација за изработка на Студија за валоризација на Охридско Езеро и донесување на Закон за прогласување на Охридско Езеро за заштитено подрачје и Закон за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје
94 Информација за изработка на Студија за валоризација на Охридско Езеро и донесување на Закон за прогласување на Охридско Езеро за заштитено подрачје и Закон за прогласување на Студенчишко Блато
95 Предлог Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2021 година
96 Информација во врска со стари дадени аванси и отворени акредитиви од 2001 до 2011 година и кусок на опрема, оружје, муниција и гарнизона опрема, што настанал во текот на конфликот во 2001 година
97 Информација за потребата од номинирање на подизведувач за сигнализација и телекомуникации во дентерска документација Рехабилитација на преостанатиот дел на прва делница Куманово-Бељаковце
98 Информација за потребите на оперативната работна група во процесот на Кодификација на правото и правниот поредок во Република Северна Македонија
99 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Ученичкиот дом при СОУ „Митко Пинџуклиски„ Кратово
100 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци„ Струга
101 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Државен ученички дом „Крсте Петков Мисирков„ Кавадарци
102 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Ученичкиот дом при СМУГС „Д-р. Панче Караѓозов„ Скопје
103 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Ученичкиот дом „Бранко Станоевиќ„ Гостивар
104 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје
105 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ Скопје
106 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје
107 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за 12.2020 на вработените на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип
108    Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола   
109  Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
110 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Ученичкиот дом „Боро Менков„ Крива Паланка
111 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Ученичкиот дом при СОУУД „Димитар Влахов„ Струмица
112 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Ученичкиот дом „Професор Мијалковиќ„ Куманово
113 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Ученичкиот дом при СОУ „Св.Наум Охридски„ Македонски Брод
114 Одлука за доделување на срeдства за исплата на плати за месец декември 2020 г. на вработените на Државниот ученички дом „Мирка Гинова„ Битола