40-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.01.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (754.9 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Дваесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 18 jaнуари 2021 година
2 Информација за добивање на претходна согласност за продажба на радиофармацевтски препарати (ЈЗУ УИ за позитронско-емисиона томографија на РСМ)
3 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција
4 Предлог-Програма за инвестирање во животната средина за 2021 година
5 Програма за водостопанство за 2021 година
6 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “Острата Скрка“ општина Струмица и “Мирковец“ општина Василево, со Предлог – решение
7 Информација за текот на постапката пред Управен суд против Одлука на Државната комисија за жалби по јавни набавки за поништување на Одлуката за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Душегубица“ на користење- концесија донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 22 од 31.01.2020 година)
8 Предлог-одлука за укинување на увозните давачки - царинските стапки на одделни суровини и репроматеријали кои се употребуваат во преработувачката индустрија
9 Предлог - одлука за престанување на важење на Одлуката за основање на туристичката развојна зона Љубаништа 1
10 Предлог на закон за изменување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија
11 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта
12 Предлог на закон за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
13 Предлог-програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година
14 Информација со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на меѓуресорска група за креирање на миграционата политика на Република Северна Македонија
15 Извештај за завршените преговори за усогласување на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Француската Република кој се однесува на основањето и на активностите на Француската агенција за развој, на Пропарко и на Експерти за Франција во Република Северна Македонија со усогласен текст на Договор
16 Предлог-решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје
17 Информација за спроведување на Законот за јазици и унифицирање на пишуваната форма во Владата и во Собранието на РСМ
18 Барање за давање автентично толкување на членот 45 од Законот за урбанистичко планирање поднесено од Градоначалникот на Општина Центар
19 Годишна програма за работа на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2021 година
20 Финансиски план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2021 година
21 План за годишна инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2021 година
22 Информација за напредокот на спроведените активности за воспоставување на системот за управување на нус-производи од животинско потекло
23 Информација со Предлог план за преземање на нераспределените административни службеници од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците вработени преку програма К-5
24 Предлог- програма за развој на спорт и млади за 2021 година
25 Предлог - програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2021 година
26 Предлог-програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2021 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Северна Македонија
27 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија Ц.О. – Скопје за 2021 година
28 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип за 2021 година
29 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” -Скопје за 2021 година
30 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-313/20 (КП бр. 14518/3 КО Прилеп)
31 Извештај за извршените преговори за текстот на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за заемна заштита на разменетите класифицирани информации
32 Предлог-план за интервенција во случај на вонредно пореметување на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и/или нафтени деривати
33 Информација за потребата од склучување на Омнибус Амандман на Договорите за заем со Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка
34 Информација за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовнa зона “Акумулација Тиквешко Езеро”, со Предлог – одлука
35 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија на мало и големо извоз-увоз Ивила ДООЕЛ Штип, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Златко Вангелов ул.Желковец бр.9 Кавадарци, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ристе Златевски ул.Словенска бр.38, Кавадарци, со Предлог-одлука
38 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Липково
39 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за категоризација, обем на користење и работно време на граничните премини
40 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување на Протокол за изменување и дополнување на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила
41 Информација за потпишување на Договорот за правниот статус на мисиите и претставниците на трети држави при Организацијата на Северноатлантскиот договор
42 Информација за потпишување на Писмо за спогодба меѓу Република Северна Македонија и Канцеларија на Обединетите Нации за дрога и криминал, со текст на Писмо за спогодба
43 Предлог - уредба за изменување на Уредбата за мрежата на здравствени установи
44 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на ЈЗУ Здравствен дом „Неготино“ - Неготино од областа на неврологијата
45 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом Куманово (3 патнички моторни возила)
46 Информација за прогресот и активностите како и за потребата за потпишување на Анекс на договорот за градба на Клиничка Болница Штип
47 Информацијата во врска со Годишниот извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2019 година, со текст на Годишен извештај
48 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука
49 Предлог-декларација за осуда на бугарските национал-шовинистички претензии
50 Годишна програма за работата на ЈРП Македонска радио телевизија за 2021 година
51 Барање за давање на автентично толкување на член 57 став (2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија" број 275 /19), поднесено од пратеникот Диме Велковски
52 Иницијатива поднесена од Сашо Хилјадников од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.279/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на членот 20 од Правилникот за начинот на спроведување на возачки испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри и водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити, како и начинот на издавање и одземање на лиценца за испитен центар, формата и содржината на образецот на лиценцата за испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/2016)
53 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот сопственост на Орхан Алил од Скопје со КП 2718 на место викако Лопушник запишано во Имотен лист бр.102145 за КО Бутел
54 Понуда од нотар Фатмир Ајрули за продажба на недвижен имот што се наоѓа на КП основен 700, дел 2, викано место/улица Два бреста, катастарска култура класа 4, со површина од 8972 м2, запишано во Имотен лист бр.473 за КО Страчинци
55 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.10047 за КО Караорман, на КП бр.1631, МВ Село
56 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4488 за КО Драчево 2, на КП бр.9609
57 Понуда од нотар Никола Кузмановски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 101221 за КО Охрид 4 на КП бр.1644 МВ/улица „Трново“
58 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2085 за КО Злокуќани на КП бр.7060 мв с. Злокуќани
59 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.38 за КО Бутел на КП бр.5675 викано место/улица Железарска
60 Понуда од нотар Џеват Бучи за купопродажба на недвижен имот со КП 4146, дел 1 и КП 4146, дел 16, запишани во Имотен лист бр.23446 за КО Сингелиќ 1 и КП 4146, дел 2 запишано во Имотен лист бр.23445 за КО Сингелиќ 1
61 Известување од извршител Катерина Кокина од Скопје, за трета усна јавна продажба, доставен под И.бр.1866/15, што ќе се одржи на ден 20.01.2021 година
62 Прашања и предлози
63 Информација во врска со реализација на активностите (постапување по исходите) кои произлегуваат од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020 година
64 Ревизорски извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи на Централниот регистар на Република Северна Македонија и Годишна сметка за 2019 година
65 Информација за прогрес на имплементираните проекти од Стратегијата за Роми 2014-2020 во Министерство за труд и социјална политика (за период јули - ноември 2020)
66 Информација со акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година во ЈЗУ Општа болница Кавадарци со проширена дејност
67 Информација за реализација на проектот "Третман на отпадни води во Кочани"
68 Информација за начинот на функционирање на порталот „Портал - пресуди од даночни и царински спорови“ со статистички податоци, за бројот на објавени одлуки и посетеност на истиот
69 Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2019 година
70 Предлог на Закон за буџети
71 Информација за исплата на пензии за месец јануари 2021 година
72 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за прекршоците по скратена постапка
73 Предлог - Одлука за формирање на Работна група за подготовка на методологија за процена на штети од елементарни непогоди и други непогоди
74 Информација во врска со доставен Повик за донација од Здружението на граѓани ОБНОВА НА ГЛОБАЛ – Струмица
75 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации