38-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.01.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (511.4 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Деветнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 11 jaнуари 2021 година
2 Годишна инвестициона програма на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје за 2021 година, Финансиски план и Програма за работа и развој за 2021 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје, со Предлог - одлука
3 Програма за работа 2021 и Финансиски план за 2021 година на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро - Берза - Скопје, со Предлог-одлука
4 Годишна програма за националната инфраструктура на просторните податоци за 2021 година
5 Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2021 година, со Предлог-одлука
6 Предлог-програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2021 година
7 Предлог на Тарифник за вредност на работите од урбанистичко планирање усвоен на Собранието на Комората на овластени архитекти и овластени инженери
8 Предлог - програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2021 година
9 Програма за работа на Агенцијата за иселеништво за 2021 година
10 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2021 година
11 Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот Крст на Република Северна Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри, со Предлог-одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри за 2021 година
12 Предлог-Одлука за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Прилеп и Општа болница Прилеп во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност- Прилеп
13 Годишна инвестициона програма на ЈП за стопанисување со пасишта за 2021 година, со Предлог - одлука
14 Годишна инвестициона програма за 2021 година на ЈПВ „Лисиче“ -Велес, Финансиски план и Програма за работа за 2021 година на ЈПВ „Лисиче“ –Велес, со Предлог-одлука
15 Годишна инвестициона програма на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица Пробиштип за 2021 година, Финансиски план и Програма за работа за 2021 година на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица Пробиштип, со Предлог-одлука
16 Предлог-годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година
17 Бизнис план на Јавното претпријатије за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2021 година, со Инвестициона програма и Предлог-одлука
18 Инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република северна Македонија за 2021 година, со Предлог-одлука
19 Предлог - програма за давање на услуги на воздухопловна навигација, Финансиски план и Инвестициона програма на М-НАВ А.Д. Скопје за 2021 година, со предлог-одлуки
20 Финансиски план за 2021 година и Годишен план за работа за 2021 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството –Битола, со Предлог-одлука
21 Предлог - програма за финансиска поддршка на проекти од областа на младите на младинските организации, организациите на млади и младински чадор организации за 2021 година
22 Предлог-програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2021 година
23 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2021 година
24 Предлог-програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2021 година
25 Предлог-програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2021 година
26 Предлог - програма за рана детeкција на малигни заболувања за 2021 година во Република Северна Македонија
27 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2021 година
28 Предлог-програма за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2021 година
29 Предлог-програма за здраствена заштита на лица со душевни растројства во Република Северна Македонија за 2021 година
30 Предлог-програма за безбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2021 година
31 Предлог - Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2021 година
32 Предлог-програма Здравје за сите за 2021 година
33 Предлог-програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Северна Македонија за 2021 година
34 Предлог-програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2021 година
35 Предлог-програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Северна Македонија за 2021 година
36 Предлог-програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2021 година
37 Предлог програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Севена Македонија за 2021 година
38 Предлог-програма за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2021 година
39 Предлог-програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2021 година
40 Предлог-програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2021 година
41 Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош во Република Северна Македонија за 2021 година
42 Предлог-програма за задолжителна имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2021 година
43 Предлог-програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2021 година
44 Предлог-програма за трансплантација во Република Северна Македонија за 2021 година
45 Предлог-програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 2021 година
46 Кадровски прашања
47 Прашања и предлози
48 Годишна програма и Финансиски план на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2021 година
49 Финансиски план и Програма за работа и развој на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за 2021 година
50 Годишен план за работата на Инспекциски совет за 2021 година
51 Годишен финансиски план за 2021 година на Јавната установа Центар за образование на возрасните – Скопје
52 Извештај за извршени преговори за потпишување на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на ветеринарната политика и безбедност на храната
53 Извештај за извршени преговори за потпишување на Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на водите
54 Извештај за извршени преговори за потпишување на Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на шумарството
55 Предлог – Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа Музеј на тетовскиот крај - Тетово
56 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите пред Европскиот суд за човекови права Караџовски против Северна Македонија А.бр.27840/16 и 15 други апликации и Бакалов против Северна Македонија А.бр.27883/16 и 15 други апликации
57 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Ј.М. и А.Т. против Северна Македонија А.бр.79783/13
58 Предлог на закон за изменување на Законот за за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници, по скратена постапка
59 Информација за измена на заклучокот на Владата бр. 44-7523/1 од 11 август 2020 година, усвоен по основ на Информацијата на Министерството за правда за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Антовски и други против Република Северна Македонија, А.бр. 68160/17
60 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија