37-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.01.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (642.34 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 32-та седница на Влада на Република Северна Македонија , одржана на 22.12.2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 35-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 декември 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 36-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30.12.2020 година
Пред точка Степен на реализација на капиталните инвестиции
1 Записник од Осумнаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 4 jaнуари 2021 година
2 Информација за ангажирање на Министерство за одбрана на Република Северна Македонија за детектирање на неексплодирани експлозивни средства за потребите на проектот ПВЕ Богданци II фаза
3 Информација со Правилник за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст
4 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија на Катастарот на недвижност КП 3577-1 КО Буково ДП-03-2/2020 КО Битола
5 Предлог-одлуки за давање на согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 16 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда (2)
6 Барање за танпонирање на пат Ангелци кон КПД Струмица
7 Предлог на Закон за буџети
8 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка
9 Информација за потребата од донесување на Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Управата за јавни приходи, со Предлог-одлука
10 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Куманово, со Предлог Решение
11 Предлог – одлука за изменување на Одлуката за намалувaње на цената на становите во општествена сопственост
12 Предлог - oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот “Свиларе“ во атарот на с.Свиларе општина Сарај
13 Предлог - одлука за продажба на недвижни ствари во сопственост на Република Северна Македонија
14 Информација за усвојување на ревидирана единствена листа на проекти усогласена со Економскиот и инвестициски план на Европската унија за Западниот Балкан
15 Предлог на закон за изменување на Законот за социјалната заштита
16 Предлог-одлука за престанок на Oдлуката за определување на заштитни зони за заштита на водите за водозафатниот објект извор „Рашче“, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографски приказ
17 Предлог-одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за водозафатниот објект извор „Рашче“, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографски приказ
18 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации за потребите на населението за период јануари 2021 – декември 2023 година
19 Информација за изменување на дадена согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ УК радиотерапија и онкологија - Скопје
20 Информација за прогресот на реализација на Акцискиот план со дефинирани активности и рокови за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 на Министерството за труд и социјална политика сметка на основен буџет (637) со краен рок за постапување 14.12.2020 година
21 Годишен извештај за работата на Агенцијата за управување со одземен имот за 2019 година, ревидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор
22 Информација за иницијатива за доделување на признанија на здравствените работници кои се вклучени во справување со пандемијата од Коронавирус COVID-19
23 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (Царинска управа)
24 Информација за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2020 година и на Финансиските извештаи за 2020 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2020 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2020 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје со Акционерското друштво Градски трговски ценатр-Скопје за 2020 година, со Предлог-одлука
25 Предлог-одлуки за давање согласност на Решение за отстапување на одземени предмети (разна стока, оружје и муниција) во кривична и прекршочна постапка
26 Информација за напредок во имплементацијата на Проектот за подобрување на општинските услуги заклучно со септември 2020 година
27 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “Малка“ с.Мали Влај, Oпштина Струга 1/2020 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.250/20), со Предлог – одлукa
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Петралица за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Петралица, Општина Ранковце, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотонапонска централа “Гарниково“ со електричен вод за приклучок КО Гарниково, Општина Кавадарци, со Предлог-одлука
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2- лесна и незагадувачка индустрија, КО Горно Лисиче-вонград, Општина Кисела Вода, со Предлог-одлука
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г3-сервиси КО Битола 1/2, Општина Битола, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Батинци, Општина Студеничани, со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од локален пат Л600 1955 37(стар пат Прилеп-Скопје) до концесија за експлоатација на минерална суровина-мермер на локалитетот с.Беловодица, КО Беловодица, Општина Прилеп, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А3-групно домување-старски дом, КО Куклиш-вон г.р., Општина Струмица, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на нов мост бр.4 на р.Пчиња на регионален пат Р2136, на делница Ржаничино – Долно Коњаре на км 7+165,00 КО Долно Коњаре, Општина Петровец, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на наплатна станица „Кадрифаково“ на автопат А4, делница: Миладиновци-Свети Николе-Штип КО Кадрифаково, Општина Свети Николе, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги Агро Кожувчанка ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог-одлука
38 Предлог-решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините
39 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Арачиново
40 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги КАННА ИНТЕР ФАРМ ДООЕЛ извоз-увоз Велес за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
41 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Охрид (3 патнички моторни возила)
42 Информација со Предлог-за отстапување на лекови – инсулин за хумана употреба од стоковите резерви, без надомест (LEVIMIR)
43 Информација со Предлог-решение за изменување на Решението за назначување на членови на Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации
44 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија, по скратена постапка
45 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.29/2020 од 3 декември 2020 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 247 став 2 и член 254 став 2 од Законот за семејството
46 Понуда од нотар Џеват Бучи за купопродажба на недвижен имот со КП 4146, дел 1 и КП 4146, дел 16, запишани во Имотен лист бр.23446 за КО Сингелиќ 1 и КП 4146, дел 2 запишано во Имотен лист бр.23445 за КО Сингелиќ 1
47 Прашања и предлози/37
48 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 1 јули – 30 септември 2020 година
49 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје за период април-јуни 2020 година
50 Информација за спроведени активности за сузбивање и искоренување на болеста инфективна анемија кај копитари ( за период од 1 јануари 2020 година до 15 декември 2020 година)
51 Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2021 година и Финансискиот план на Управата за финансиско разузнавање за 2021 година
52 Предлог-програма за научно-истражувачката дејност за 2021 година
53 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2021 година
54 Предлог-програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2021 година
55 Предлог -програма за остварување на социјалната заштита за 2021 година
56 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година
57 Информација за содржината на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2021 година, со Предлог-одлука