33-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.12.2020 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (355.85 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 31-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 21 декември 2020 година
1 Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на недвижни ствари – деловен простор со непосредна спогодба бр.02-10665/9 од 18.12.2020 година
2 Предлог на Анекс на Договорот за концесија склучен помеѓу Република Северна Македонија , како концедент и ТАВ Македонија ДООЕЛ Мралино Илинден како инвеститор и ТАВ ХАВАЛИМАНЛАРИ ХОЛДИНГ А.Ѕ. како референтен оператор
3 Прашања и предлози /33/
4 Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
5 Информација за исплата на пензии за месец декември 2020 година
6 Предлог – Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година
7 Предлог - Уредба за дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година
8 Закон за измена и дополнување на Законот за основање на државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен