21-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.11.2020 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (887.94 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 17-та седница на Владата, одржана на 3 ноември 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 20-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 октомври 2020 година
Пред точка Информација за формирање на Центар/Оддел за поддршка на компании при настап на НАТО пазарот
1 Записник од Eдинаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 17 ноември 2020 година
2 Информација по задолжението од Четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 септември 2020 година, точка 2, Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за доставување план за надминување на негативната состојба во работењето
3 Информација за добивање на согласност за доделување на времено користење на недвижни ствари без надоместок на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија
4 Предлог на закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Воведување на брз автобуски превоз во Град Скопје“, по скратена постапка
5 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, по скратена постапка
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште, по скратена постапка
7 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на земјоделска дејност, по скратена постапка
8 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за селекционерски права, по скратена постапка
9 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство, по скратена постапка
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и квалитет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, по скратена постапка
11 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура, по скратена постапка
12 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за сточарството, по скратена постапка
13 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пасишта, по скратена постапка
14 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал кај земјоделски водови растенија, по скратена постапка
15 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за шумска и ловна инспекција, по скратена постапка
16 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државен инспекторат за земјоделство, по скратена постапка
17 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата, по скратена постапка
18 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на земјоделски производи, по скратена постапка
19 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за шумите, по скратена постапка
20 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот на берзи на земјоделско прехранбени производи, по скратена постапка
21 Информација за потребата од ре-прогласување на Охридско Езеро и прогласување на Студенчишко Блато за заштитени подрачја и нивно номинирање во Светска Рамсарска Листа
22 Информација за потребата од прогласување на локалитетот Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категоријата парк на природа, со Предлог-одлука
23 Информација за потребата од прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категоријата Заштитен предел
24 Предлог - одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје во категоријата заштитен предел
25 Информација за потребата од запишување на инфраструктурни објекти (Гасоводна мрежа (цевковод) и главни железнички пруги
26 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (120.000.000 денари на Град Скопје, како неповратна финансиска помош за реконструкција на Универзална сала - Скопје)
27 Информација за префрлање на надлежностите и активностите на поранешниот министер без ресор задолжен за дијаспора, Едмонд Адеми во Министерството за надворешни работи
28 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита, по скратена постапка
29 Повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје, закажано за 15.12.2020 година, во 11.00 часот
30 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (6.000.000 денари на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски Дооел Скопје)
31 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп (металдетектор)
32 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање, со Предлог-одлука (запишан на Имотен лист бр.42540 КО Карпош).
33 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за изборна правно лице која врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад
34 Информација за потребата на Инспекторатот за употреба на јазиците за работни простории/канцеларии и службено возило
35 Деловен и финансиски извештај за 2019 година на Непрофитната организација за стипендирање на студенти и поддршка на научно истражувачки активности Фондација ПЕКСИМ Скопје со статус на организација од јавен интерес
36 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавно претпријатие за државни патишта, со Предлог-одлука
37 Предлог - одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
38 Предлог - одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Службеното гласило “Службен весник на Република Северна Македонија“ за 2021 година, бр.02-2030/1 од 19 октомври 2020 година
39 Предлог - одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Северна Македонија за 2021 година, бр.02-2031/1 од 19 октомври 2020 година
40 Информација за користење на неповратни средства за техничка помош преку Кредитната банка за обнова КфВ, во рамки на Програмата за обновливи извори на енергија
41 Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор и Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на стан наменет за продажба на ул„Видое Смилевски Бато“ бр. 51/2-26 во Скопје
42 Барање за донесување на одлука за отстапување на 75.000 литри Еуродизел БС гориво, од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија (ЖРСМ) Транспорт АД - Скопје, со Предлог - одлука
43 Предлог - одлука за давање на согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Централен регистар на Република Северна Македонија
44 Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година
45 Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година
46 Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година
47 Информација за барање за склучување на спогодба за раскинување на договор за закуп на дел од недвижен имот –деловен објект ресторан на Управата за хидрометеоролошки работи
48 Информација за алармантната состојба со сушење на вештачки подигнати црнборови насади и шуми во Република Северна Македoнија во 2020 година
49 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Св.Николе, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Кочани, Берово, Делчево и Струга, со Предлог - решение
50 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Борче Настовски с.Сопотница Oпштина Демир Хисар, со Предлог -одлука
51 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2–лесна и незагадувачка индустријa КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандевo, со Предлог - одлука
52 Информација за поништување на одлуките бр. 44-8690/2, бр. 44-8690/3 и бр. 44-8690/4 објавени во „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.253/20 и добивање согласност на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор по Јавен повик 01/2020 од 12.06.2020 година, со предлог одлуки
53 Информација за издавање на Писмо без приговор со цел изразување интерес за вклучување на Република Северна Македонија во предлог-Програма за развој на енергетска ефикасност во згради преку Зелениот климатски фонд
54 Информација во врска со процесот на доставување предлог проект до глобален Зaеднички фонд за Целите за оддржлив развој при Обединетите Нации
55 Информација за Годишниот извештај за успешноста за спроведување на Националната транспортна стратегија 2018-2030 година
56 Информација за имплементација на Закон за услуги со акциски план за усогласување со Законот за услуги
57 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот “Голема Тиса“ Oпштина Кавадарци, со Предлог – одлуки
58 Информација за потребата од обезбедување на дополнителни финасиски средства за реализација на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија”
59 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите пред Европскиот суд за човекови права Стојановски против Северна Македонија А.бр.14961/16 и 29 други апликации и Трајковски против Северна Македонија А.бр.34016/17 и 26 други апликации
60 Информација за надзор над функционалноста на АКМИС во судовите, со Предлог - одлука
61 Информација за преземање на професионални војници со навршени 45 години возраст од Миниситерството за одбрана во органите на државната и локалната власт и во други државни органи
62 Информација за придонес со хируршки капацитети - хируршки тим на Република Северна Македонија - во операцијата „Одлучна поддршка“ во Исламска Република Авганистан во 2021 година
63 Предлог - решение за назначување на Висок Претставник на Република Северна Македонија во Постојантиот Заеднички Комитет на Високи претставници на државите наследнички на поранешната СФРЈ
64 Информација со Предлог - решение за формирање на Советот за реформа на јавната администрација
65 Информација за регулирање на надомест на плата за привремена спреченост од работа на вработени лица заболени од COVID-19 (Коронавирус), вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза но се асимтоматични и вработени лица кои имале контакти со заразени лица и се во самоизолација
66 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања – Скопје
67 Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести, по скратена постапка, поднесен од група пратеници
68 Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести, поднесен од група пратеници
69 Предлог финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за 2021 година и Предлог-одлуката за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за 2021 година
70 Информација за доделена државна помош за периодот јануари - декември 2019 година на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија
71 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.285/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на дел од членот 31 став 14 од Законот за здравственото осигурување
72 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.287/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Заклучоци внесени во точка 1 од точката 32 на записникот од 135-та седница на Владата на Република Северна Македонија, донесени на 14 мај 2019 година
73 Статут на МИТ Универзитет во Скопје
74 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за користење на право на првенствено купување на недвижен имот кој е во сопственост на Република Северна Македонија со ИЛ бр.518, 8035, 9022 и 9017 КО Бутел
75 Понуда од нотар од нотар Вирѓинија Баута од Струга за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2974, за КО Мислешево-вонград, на КП бр.2750
76 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.55123 за КО Прилеп на КП бр.20761/2
77 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94890 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.10070 МВ / Улица Ѓ.Петров и Имотен лист бр.94891 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.10077 МВ/ Улица Ѓорче Петров
78 Кадровски прашања /21/
79 Прашања и предлози /21/
80 Тримесечен финансиски извештај на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-Берза Скопје, за период јули-септември 2020 година
81 Тромесечен извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес, јули-септември 2020 година
Предлагач: ЈП за водостопанство Лисиче - Велес
82 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип, за периодот од 1 јули 2020 година до 30 септември 2020 година
83 Годишна програма за работа на Центарот за стручно образование и обука за 2020 година, со Финансиски план
84 Информација за одложување, односно не реализирање на проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2021 година
85 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправната сеча на шуми, во периодот од 1 јули 2020 година до 30 септември 2020 година
86 Информација во врска со можноста за укинување на надоместокот од 3% по килограм од продажната цена рибата, за користење на вода за одгледување риби, со конкретен став и фискални импликации по Буџетот
87 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка
88 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка
89 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, по скратена постапка
90 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Велес
91 Предлог на закон за изменување на Закон за ловството
92 Предлог - одлука за распределба на средства обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, Раздел 13001 – Министерство за транспорт и врски, Програма 2 – Сообраќај и комуникации, потпрограма 2В – Изградба на социјални станови, категоријата 48 – Капитални расходи, ставка 488 – Капитални дотации до ЕЛС