19-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.11.2020 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (423.24 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 11-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 октомври 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 13-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 октомври 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 14-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 октомври 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 15-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 октомври 2020 година
1 Предлог на буџет на Република Северна Македонија за 2021 година
2 Предлог на закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, по скратена постапка
3 Информација за реализација на мерката за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот со Извештајот на Комисија за оцена на пријавите на деловните субјекти
4 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (135.000.000 денари на Град Скопје, како неповратна финансиска помош за справување со финансиските последици предизвикани поради кризата со корона вирусот во работењето на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје)
5 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (77.000.000 денари на општина Кичево, за реконструкција на општинската зграда)
6 Информација за воспоставување на Преспа форум за дијалог
7 Информација за Предлог за поднесување на кандидатура за претседавање на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа – ОБСЕ во 2023 година.
8 Предлог - oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Идризово
9 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард
10 Предлог на закон за дополнување на Законот за студентскиот стандард
11 Информација за склучување на Договорот за преземени обврски (обврзувачки договор за набавка), помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Глобалниот сојуз за вакцини (ГАВИ) (GAVI ALLIANCE), за набавка на вакцини за COVID-19 преку COVAX механизмот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за COVID-19 и за обезбедувањето на финансиска гаранција за плаќање
12 Предлог - одлука за определување на заштитни зони за заштита на водите за водозафатниот објект извор „Рашче“, мерки за заштита, услови, начин на воспоставување на заштитните зони и картографски приказ
13 Информација за постапување во врска со Извадок од Нацрт - записник број 44-9543/1 од Дванаесеттата седница на Владата, точка 50, за набавка на медицински кислород за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники во комплекс клиники Мајка Тереза Скопје
14 Кадровски прашања /19/
15 Прашања и предлози /19/
16 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за прекршоците
17 Предлог на закон за изменување на Законот за финансирање на политичките партии, по скратена постапка