18-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.11.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (788.11 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Десеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 9 ноември 2020 година
2 Годишна сметка, финансиски извештаи и извештај за работењето за 2019 година на АД за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост-Скопје, со Извештај од независниот ревизор и предлог - одлуки
3 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота
4 Информација за потребата од потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Европската банка за обнова и развој, кој се однесува на соработката за поддршка на процесот за членство во Европската Унија
5 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Г2-лесна и незагадувачка индустрија (објект за преработка на производи од дрво – производство на еко пелети) КО Долнени, Oпштина Долнени, со Предлог - одлука
6 Информација за потребата од ревидирање на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција
7 Информација за доставување на Предлог – одлука за префрлање на средства од сметката на Министерство за економија, програма П1, на сметка на Развојна банка на Северна Македонија
8 Предлог – одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот “Сивец“, Општина Прилеп на Акционерското друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен Мермерен комбинат АД Прилеп
9 Предлог на закон за ратификација на Дополнителниот протокол 6 за трговија со услуги кон Договорот за изменување и пристапување кон Договорот за слободна трговија на Централна Европа
10 Информација за предлог-реорганизација на економската дипломатија, во насока на промоција на националните економски интереси во странство
11 Информација за потребите од реализација на препораките на ГРЕКО упатени до Република Северна Македонија со Извештајот за евалуација - Петти круг (тема: Превенција на корупција и промоција на интегритет кај централната власт - највисоките извршни функции и органите за спроведување на законот
12 Предлог на закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство
13 Предлог - програма за изменување на Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2020 година
14 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година
15 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентски стандард за 2020 година
16 Предлог - програма за изменување на Програмата за научно истражувачката дејност за 2020 година
17 Информација за состојбата со природните езера и вештачките акумулации на кои АД ЕСМ има хидроцентрали
18 Информација за воспоставување единствена евиденција врз основа на единствен идентификационен број (ЕИБ) за недвижниот имот во државна сопственост, како и недвижниот имот во државна сопственост што го користат државните органи и правните лица основани од државата
19 Информација со Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/ или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
20 Информација за утврдување на висината на реално направените трошоци за изработка на Елаборат за услови за планирање на просторот, со Предлог - одлука
21 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија, како Основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за трговија, услуги и производство Џемдаг Лајтинг Еуропа увоз извоз ДООЕЛ Ресен, со Предлог - одлука
22 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија, како Основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, трговија, промет и услуги Доган Отомотив ДОО увоз извоз Скопје, со Предлог - одлука
23 Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија, преработка и услуги Ипротекс технички текстил ДООЕЛ Илинден, со Предлог - одлука
24 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
25 Барање на согласност за носење на Одлука за давање на согласност да се спроведе постапка за избор на правно лице кои врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог - одлука
26 Предлог - одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 18 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог - одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Чаир
27 Годишен извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2019 година
28 Информација за Уредбата за изменување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока, со Предлог - уредба
29 Предлог – програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2020 година
30 Информација за начинот на обезбедување на преостанатите 50% од средствата потребни за затворање на финансиската конструкција за изградба на железнички граничен премин со придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија
31 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за изградба на мали хидроелектрични централи за локацијата со реден број 51 на река Ехлоечка на концесионерот МХЕЦ Ехлоец ДОО Скопје
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Ракотинци, Општина Сопиште, со Предлог - одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Горно Лисиче вон град, Општина Аеродром, со Предлог - одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотонапонска централа) КО Црновец, Општина Битола, со Предлог - одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс (угостителско туристички комплекс) КО Бегниште, Општина Кавадарци, со Предлог - одлука
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-градби за производство на енергија (фотоволтаични централи) КО Берово-вонград, Општина Берово, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-градби за производство на енергија, термоелектрична централа за производство на електрична енергија од био маса КО Алданци, Општина Крушево, со Предлог - одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-градби за производство на енергија (фотоволтаични централи) КО Берово-вонград, Општина Берово, со Предлог-одлука
39 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (производство на електрична енергија од обновливи извори-Сонце со капацитет до 1MW) КО Тополчани, Општина Прилеп, со Предлог - одлука
40 Информација за текот на преговори за ревидирање на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина
41 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесиja за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa-варовник на локалитетот „Бела Вода и Чаршија“ општина Ѓорче Петров, со Предлог – решение
42 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Аеродром
43 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Агенција за катастар на недвижности Скопје
44 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Министерство за правда-Управа за извршување на санкциите
45 Информација за учество на Република Северна Македонија во Заедничката, надворешна, безбедносна и одбранбена политика на ЕУ во периодот 1 јануари - 30 јуни 2020 година
46 Предлог - одлука за еднострано укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
47 Информација за правосилност на пресудата на ЕСЧП во случајот Анев и Најдовски против Република Северна Македонија А. бр.17807/15 и А.бр.17893/15
48 Информација за статусот на под-проектот Изградба на Воспитно-поправен дом Тетово, општина Брвеница
49 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење движни ствари на казнено-поправната установа казнено-поправен дом Идризово
50 Информација за текот на процесот на апликацијата за Националната франкофонска иницијатива (НФИ) за периодот 2019-2022 година од Меѓународната организација на франкофонијата, со усогласен Договор за субвенција за НФИ 2020 година со Меѓународната организација на франкофонијата и со усогласен Договор за соработка за реализација на Програмата „Националните франкофонски иницијативи (НФИ) 2020“ со Францускиот институт во Скопје
51 Информација за започнување на проектот „Зајакнување на е-влада“ (ИПА 2017) и потребата од назначување на лица од институциите
52 Информација за подготовка на петнаесетиот состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на 18 и 19 ноември 2020 годиа преку видео конференциска врска
53 Предлог - одлука за ослободување од плаќање на надоместок за користење на услугите на воздухопловна навигација
54 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „ЕUТМ RCA “ во Централна Африканска Република
55 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство на фармацевтски производи, трговија и услуги КАНАБИС МЕД-ГРОУ ДОО увоз-извоз Струга за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
56 Информација за укинување на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп (cannabis sativa, cannabis indica и cannabis ruderalis) за медицински цели на „НЈСК Холдинг“ ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
57 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
58 Предлог - програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2020 година
59 Информација за потребата за пристапување на Република Северна Македонија кон програмите на ЕУ„Еразмус” и „Европскиот корпус на солидарност” во новиот програмски циклус од 2021 до 2027 година
60 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Црвен Крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Битола (ит опрема, мебел и возило)
61 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
62 Предлог - одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2020 година
63 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2021 година, со Предлог-одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2021 година
64 Иницијатива поднесена од адвокат Ѓорѓи Павлов од Кавадарци, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.278/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 281-а од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015)
65 Иницијатива поднесена од Светскиот македонски конгрес, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.271/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/2015)
66 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.275/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 13 став 1 во делот: „Совет на судската служба“ од Законот за судската служба („Службен весник на РМ“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015, 6/2016, 198/2018 и 248/2018)
67 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100906 за КО Центар 1 на КП бр.13159 МВ / Улица Б.Тодоровски и Имотен лист бр.100914 за КО Центар 1 на КП бр.13158 МВ / Улица Б.Тодоровски
68 Понуда од нотар Митко Милков од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.19270 за КО Кавадарци на КП бр.12613
69 Понуда од нотар Јадранка Коцевска од Свети Николе за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12879 за Свети Николе на КП бр.9915 МВ Македонска
70 Понуда од нотар Никола Кузмановски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 101221 за КО Охрид 4 на КП бр.1644 МВ/улица „Трново“
71 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94890 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.10070 МВ / Улица Ѓ.Петров и Имотен лист бр.94891 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.10077 МВ/ Улица Ѓорче Петров
72 Понуда од нотар Даниел Живачки од Куманово за откуп на недвижен имот, сосопственички дел на Република Северна Македонија, со Имотен лист бр.16337 за КО Куманово на КП бр.14677
73 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.82561 за КО Радовиш на КП бр.2007 МВ Шаин Маало
74 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95827 за КО Ѓорче Петров 3-Дексион на КП бр.10297/4 МВ Ѓ.Петров
75 Известување од извршител Антончо Коштанов од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба, доставен под И. Бр..227/11, која ќе се одржи на 11 ноември 2020 година, за КО Бунарџик
76 Кадровски прашања /18/
77 Прашања и предлози /18/
78 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје, за втор квартал 2020 година
79 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија, за периодот од 1 април 2020 до 30 јуни 2020 година
80 Информација за безбедноста на детските играчки пуштени во промет на територијата на Република Северна Македонија, за прв и втор квартал од 2020 година
81 Акциски план за реализација на препораките по спроведените ревизии на финансиските извештаи на Министерството за финансии за 2018 година
82 Информација за згрижување на семејствата од импровизирани живеалишта во објекти на установи за социјална заштита
83 Информација за платите на директорите во установите од областа на културата со Предлог - oдлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на коефициенти и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата
84 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на туризмот за 2020 година
85 Информација за Националниот совет за културното наследство со Предлог – одлука и Предлог - решение
86 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија
87 Предлог - програма за поддршка на угостителскиот сектор во Република Северна Македонија