13-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.10.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (777.08 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 6-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 септември 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 7-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 септември 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 8-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 октомври 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 9-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 октомври 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 10-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 октомври 2020 година
1 Записник од Седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 19 октомври 2020 година
2 Предлог на закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, по скратена постапка
3 Предлог - одлука за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
4 Предлог - решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции
5 Информација за новата Рамка за соработка за одржлив развој (UN Sustainable Development Cooperation Framework-UNSDCF) на Обединетите Нации со Република Северна Македонија за периодот 2021-2025
6 Информација во врска со трошоците кои настануваат при обезбедување на ВИП личности
7 Предлог на закон за изменување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, по скратена постапка
8 Предлог на закон за изменување на Законот за научно-истражувачка дејност
9 Информација во врска со спроведување онлајн состанок на министри за здравство за зајакнување на регионалната соработка во време на пандемијата Ковид-19 во рамки на Берлинскиот процес
10 Информација за потпишување на меморандум за разбирање за безбедност на 5G технологии со владата на Соединетите Американски Држави
11 Годишна сметка на ЈП за државни патишта за 2019 година и Извештај за работењето на ЈП за државни патишта за 2019 година, со Ревизорски извештај и предлог - одлуки
12 Информација за реализација на активностите од НИПП
13 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности КП бр.6776/1 КО Свети Николе ДП 03-29/20
14 Информација за добивање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор, со предлог - одлуки
15 Информација за потреба од донесување на Одлука за давање на недвижност во сопственост на Република Македонија на трајно користење,без надомест, на Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со Предлог - одлука
16 Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу страните на Северноатлантскиот договор за статусот на нивните сили
17 Предлог на закон за ратификација на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка и на дополнувањето на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка
18 Предлог на закон за ратификација на Дополнителниот протокол за привилегии и имунитети на Организацијата за црноморска економска соработка
19 Предлог на закон за ратификација на Протоколот за статусот на Меѓународните воени команди воспоставени во согласност со Северноатлантскиот договор
20 Информација за потребата од натамошно уредување на областа воздухопловство со цел овозможување на вршење инспекциски надзор, контрола и лиценцирање на персоналот во воздухопловството во Министерството за внатрешни работи и на полициските воздухоплови од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство
21 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат (7 патнички моторни возила)
22 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за нефрологија - Струга (5 апарати за хемодијализа)
23 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница ,,8-ми Септември" - Скопје (5 апарати за хемодијализа)
24 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје (5 апарати за хемодијализа)
25 Информација за исплата на пензии за октомври 2020 година
26 Иницијатива поднесена од адвокат Зоран Гичев од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.236/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за градежното земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016 и 275/2019) и одредби од Законот за градежното земјиште („Службен весник на РМ“ бр.15/2015)
27 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.248/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 22 став 1 и член 25 ставови 2 и 3 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2007, 187/2013, 43/2014, 215/2015 и 64/2018)
28 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.261/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 14 алинеја 5 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015, 6/2016, 198/2018 и 248/2018)
29 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.262/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 67 став 4 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015, 6/2016, 198/2018 и 248/2018)
30 Иницијатива поднесена од Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.97/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на РМ“ бр.245/2018)
31 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3354 за КО Ѓорче Петров 3 Дексион на КП бр.5237 место/улица Црногорска
32 Понуда  од  нотар Лазар Козаровски од Скопје  за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 6515 за  КО Центар 1 и Имотен лист бр. 106303 за КО Центар 1
33 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на наедвижен имот со Имотен лист бр.953 за КО Бутел на КП бр.5047 викано место/улица Хо Ши Мин
34 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба доставен под И бр.627/2019, која ќе се одржи на 22 октомври 2020 година, за КО Долно Лисиче - вонград
35 Кадровски прашања /13/
36 Прашања и предлози /13/
37 Извештај за финансиското работење на ЈП за државни патишта за периодот, април - јуни 2020 година
38 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје, за период од 01 април до 30 јуни 2020 година
39 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Поддршка на воздухопловна федерација“
40 Информација во врска со услугите кои имаат карактер на парафискални давачки во надлежност на Министерството за транспорт и врски, а кои се мапирани во Експлоративната анализа на парафискални давачки за малите и средните претпријатија во Република Северна Македонија
41 Информација во врска со спроведување онлајн Конференција на министри за внатрешни работи и онлајн состанок на Управна група за преземени обврски од областа на безбедноста во рамки на Берлинскиот процес
42 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија за 2017 година
43 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за 2019-2020 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јануари – јуни 2020 година)
44 Информација за донесување на Решение за измена и дополнување на Решението за именување претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија
45 Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година
46 Информацијата за мислењето на Министерството за финансии за потребата од спроведување на постапка за јавна набавка на вакцини за COVID-19 преку COVAX механизмот и за обезбедувањето на финансиска гаранција за плаќање
47 Предлог - програма за изменување и дополнување на на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година
48 Информација за добивање на согласност за доделување на времено користење на недвижни ствари без надоместок на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, со Предлог - одлука
49 Информација за реализација на проект „ЕУ ЗА ОПШТИНИТЕ“ во рамките на ИПА 2 годишната програма на активности за Република Северна Македонија за 2020 година
50 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење, по скратена постапка