12-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.10.2020 - 20:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (574.75 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за воспоставување на бескаматна кредитна линија со грант компонента наменета за микро и мали претпријатија погодени од Ковид-19 (Ковид 3)
2 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за транспорт градежништво и трговија Вато ДОО Студеничани
3 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Трговското друштво за производство, трговија, и услуги Унисеф Охрид ДООЕЛ
4 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, промет и услуги Ана Атанасоска Трио-95 увоз-извос ДОО Прилеп
5 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Ѕвезда Комерц Трајче ДООЕЛ Неготино
6 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-10629/1 од 23.12.2019 година со Друштвото за компјутерско програмирање, информатичка технологија и услуги Скеил Фокус ДООЕЛ Скопје
7 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-7996/1 од 15.10.2019 година со Друштвото со ограничена одговорност Раде Кончар-Контрактори и Релеи-Скопје
8 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, градежништво, инженеринг, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги МЗТ Инженеринг ДОО Битола
9 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Леда Вин ДООЕЛ Виница
10 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Трговското друштво за производство, трговија и услуги Конти Хидропласт ДООЕЛ
11 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7903/1 од 15.10.2019 година со Друштвото за скенирање, обработка и складирање на документи Контего ДОО
12 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Заштитното друштво за трговија, производство и услуги Игнација ФМ увоз – извоз ДООЕЛ Битола
13 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Евромарк Фудс ДООЕЛ
14 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.12-7902/1 од 15.10.2019 година со Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Еуроедил-Холдинг ДООЕЛ експорт-импорт с. Скудриње, Ростуше
15 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, услуги и трговија Џидало увоз-извоз ДООЕЛ Струмица
16 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за информатичка технологија Девсу ДООЕЛ Скопје
17 Информација за склучување на договор за финансиска поддршка со Друштвото за производство трговија и услуги Детал Велд Инжинеринг ДООЕЛ Кавадарци
18 Информација за склучување на Анекс на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр.13-8009/1 од 15.10.2019 година со Друштвото за градежништво, инжинеринг и трговија Актива ДОО Штип
19 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за современи технологии Сорсикс Интернационал ДООЕЛ
20 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство трговија услуги и транспорт Уникондор ДООЕЛ увоз извоз Куманово
21 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство,услуги и трговија увоз-извоз Супер Хит Еден ДООЕЛ, Радовиш
22 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото со ограничена одговорност за производство, трговија и услуги Слога Пром увоз-извоз Кавадарци
23 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за трговија и услуги Монозеро Дооел Скопје
24 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производствo на хартија и амбалажа Миском заштитно друштво Струга ДООЕЛ
25 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Текстилна индустрија,трговија и услуги Фалко увоз-извоз ДООЕЛ,с.Цапари Битола
26 Информација за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Бас Тути Фрути ДООЕЛ Скопје
27 Информација за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштво за преработка на млеко и млечни производи Лацталис МК Млекарница ДООЕЛ експорт-импорт Битола
28 Информација за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за графичка дејност, трговија и услуги Полиестердеј ДООЕЛ експорт импорт Скопје
29 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Трговско друштво за производство, трговија угостителство и услуги Џеги Комерц Џеват ДООЕЛ увоз-извоз Џепчиште
30 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за услуги, производство и трговија Сварог ДООЕЛ
31 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Трговско друштвото за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги Санлес ДООЕЛ Тетово
32 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство и трговија Ронтис ДООЕЛ Велес
33 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Новомак ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
34 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за трговија и услуги Нелкоски Органик Фуд ДООЕЛ
35 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштво за производство, трговија и услуги Метал Солутионс ДОО Илинден
36 Информација за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, услуги и трговија Металпромет Цветан ДОО Радовиш
37 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Матива увоз-извоз ДООЕЛ
38 Информација за склучување на Анекс на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за Трговија и производство Макпрогрес ДОО Виница
39 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Ламара Инокс ДООЕЛ Велес
40 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Трговското друштво за производство и трговија Конкрит Солушнс ДООЕЛ увоз- извоз с.Жабени, Битола
41 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Интернатионал Фреш Фоод ДОО, Врапчиште
42 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуг Империал НТТ ДОО експорт-импорт Брвеница
43 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт Фоли –Ком ДОО увоз извоз с.Куклиш Струмица
44 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштво за производство, трговија и услуги Федс с.Косел Охрид ДООЕЛ
45 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштво за производствои промет на големо и мало Диме ДОО увоз-извоз
46 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, трговија и услуги Бентон -НИ експорт-импорт
47 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Алуш-Лим ДОО експорт-импорт Тетово
48 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за промет на стоки и услуги Арт Принт Студио ДООЕЛ – заштитно друштво Скопје
49 Прашања и предлози /12/
50 Извештај за работата на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство, за 5 и 6.10.2020 година
51 Информација во врска со отворени прашања поврзани со спроведувањето на Рамковната спогодба бр.18.1-99076/1 од 05.12.2019 година склучена помеѓу Министерството за внатрешни работи и Veridos GmBH за набавка и испорака на обрасци на лични документи
52 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за трговија ГРЕЕН МАЦХИНЕС ДОО Велес
53 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка со Друштвото за производство, промет, трговија и услуги ТРИНИКС ДООЕЛ Скопје