9-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.10.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (763.38 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Информација за одржаниот четитринаесети состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој се одржа на 26 и 27 ноември во Скопје, со Предлог заклучоци
Пред точка Спроведување на ИПА
1 Записник од Шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 13 октомври 2020 година
2 Годишна сметка, финансиски извештаи и извештај за работењето за 2019 година на АД за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост-Скопје, со Извештај од независниот ревизор и предлог - одлуки
3 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижност (КП 1278/1 КО Чаир) У-73/20
4 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижност (КП 13345 КО Центар 1) У - 102/19
5 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист ан Република Северна Македонија во катастарот на недвижности (КП бр. 2401/2 КО Пчиња) ДП 03-24/20
6 Предлог - завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
7 Предлог - закон за изменување на Законот за поштенските услуги
8 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба и инсталација на електронски систем за наплатни станици коридор 10-HC наплатна станица Сопот КО Новачани, општина Велес, со Предлог - одлука
9 Иницијатива поднесена од Благој К. Јованов адвокат од Кочани, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.43/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 22-б и 27-б од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 23/2006, 127/2006, 64/2008, 114/2009, 50/2010, 83/2010, 140/2010, 152/2010, 17/2014, 112/2014, 166/2014, 20/2015, 44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016, 71/2016, 64/2018, 140/2018, 163/2018 и 275/2019)
10 Информацијата за склучување на Договор за преземени обврски (обврзувачки договор за набавка), помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Глобалниот сојуз за вакцини (ГАВИ) (GAVI ALLIANCE), за набавка на вакцини за COVID-19 преку COVAX механизмот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за COVID-19, со текст на Договор
11 Барање за нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
12 Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за испорачана количина на вода за водоснабдување на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
13 Информација за продажба на одземени недвижности на прво јавно наддавање и Предлог - одлука
14 Информација за продажба на одземени недвижности на прво јавно наддавање и Предлог - одлука
15 Информација за продажба на одземени недвижности на второ јавно наддавање, со Предлог - одлука
16 Информација за издавање на лиценци на општински даночни инспектори
17 Информација за спроведување на пилот-проектот „Систем за управување со електронско редење на граничните премини – eQMS“
18 Информација за изградба на пруга Куманово-Бељаковце, за период до 30 септември 2020 година
19 Информација за набавка на четири нови електрични локомотиви, за период до 30 септември 2020 година
20 Информација за реконструкција на железничка пруга Ногаевци-Неготино, за период до 30 септември 2020 година
21 Информација за набавка и инсталација на опрема за европски систем за контрола на возовите ETCS по должината на Коридорот 10 и набавка и инсталација на опрема за глобален систем за мобилна комуникација во железницата GSMR по должина на Коридорот 10, за период до 30 септември 2020 година
22 Информација за добивање одобрение од Владата на Република Северна Македонија за спроведување на постапка за повеќегодишна јавна набавка на работи и надзор над изведбата на работите за изградба на Брана “Слупчанска Река“ со придружни објекти
23 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот “Малка“ с.Мали Влај општина Струга
24 Предлог – oдлука за изменување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (бр.44-7225/1 од 9 септември 2020 година)
25 Информација за спроведување на препораките од Конечениот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност „Подобрување на условите за спортување на децата од основно и средно образование-Проект изградба на спортски сали во основните и средните училишта“, со Акциски план
26 Одлука за статутна промена бр.02-1070/2 од 6 декември 2019 година, со текст на Статут на Европски Универзитет Скопје
27 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.82561 за КО Радовиш на КП бр.2007 МВ Шаин Маало
28 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95827 за КО Ѓорче Петров 3-Дексион на КП бр.10297/4 МВ Ѓ.Петров
29 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7904 за КО Радовиш на КП бр.3873 МВ/улица 1-ви мај
30 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6067 за КО Радишани КП бр.3174
31 Понуда од нотар Николина Јакимоска од Битола за продажба на сосопственички дел од недвижен имот со Имотен лист број 45312 за КО Битола 4
32 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје за заклучок за усна јавна продажба под И.бр.402, која ќе се одржи на 15 октомври 2020 година, за КО Старо Балдовци
33 Кадровски прашања
34 Прашања и предлози
35 Информација за мерките што ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство за контрола на класична чума кај свињите во Република Северна Македонија, за периодот од 1 февруари 2020 до 18 септември 2020 година
36 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 01 април 2020 година до 30 јуни 2020 година
37 Извештај за финансиското работење на ЈП “Стрежево”- Битола, за второто тромесечие од 2020 година, од 1 април 2020 година до 30 јуни 2020
38 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година
39 Извештај за финансиско работење за период од 1 јануари до 31 март 2020 година на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје
40 Извештај за финансиското работење на ЈП “Стрежево”- Битола, за второто тромесечие од 2020 година, од 1 април 2020 година до 30 јуни 2020
41 Извештај за работа на директорот на Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за период од 1 јануари 2020 до 30 јуни 2020 година
42 Годишен извештај за работата на Државното правобранителство на Република Северна Македонија за 2019 година
43 Информација за напредокот на проектот Изградба на железнички граничен премин со придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија, за период до 30 септември 2020 година
44 Информација за воведување на информациски систем за управување со енергијата - ЕМИС, за период до 30 септември 2020 година
45 Информација за потребата од објавување на имињата, надоместоците и работните задачи/активности на советниците и соработниците на претседателот на Владата и членовите на Владата
46 Предлог на закон за дополнување на Законот за даночна постапка по скратена постапка
47 Предлог - решение за определување на нодоместок на членовите на Комисијата за оценка на пријавите на деловните субјекти