Прес

Од идната учебна година сите основци ќе учат математика и природни науки по адаптирани наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми на Универзитетот Кембриџ. Проектот почна пред три години и засега програмите се применуваат  од прво до шесто, а од септември ќе бидат воведени во седмо, осмо и деветто одделение. Со тоа, адаптираните наставни програми по овие предмети ќе го опфатат целото основно образование. 

Заменик-министерот за образование и наука Спиро Ристовски денеска на прес-конференција зборуваше за позитивните резултати од досегашната примена на наставните програми по Кембриџ, кои се објавени на четирите наставни јазици - македонски, албански, турски и српски. 

- Овие реформи ја постигнаа целта. Тоа го констатираат и од самиот Кембриџ центар по спроведениот целосен мониторинг на воведувањето и примената на нивните програми и учебници во нашата земја. Извештајот од мониторингот е со исклучително позитивна конотација и констатира дека реформата правилно се спроведува, рече Ристовски.

Соработници од Кембриџ посетиле 60 училишта и од нивниот непосреден мониторинг на часовите составиле извештај во кој заклучиле дека е значително зголемена интеракцијата помеѓу наставниците и учениците.

Според Извештајот, за кој информираше Ристовски, тоа се должи на клучните особености на наставните програми - спирална настава по меѓународни стандарди, која вклучува решавање на проблеми, изнаоѓање решенија за проблемски задачи за време на часот. Тоа, според Кембриџ, иницира зголемен интерес кај учениците за следење на наставата, за вклучување во дискусија и за размислување. Во извештајот е нотирано и дека учениците полесно ги совладуваат и меморираат потребните информации.

- Кај наставниците, пак, прилично е подигнато нивото на задоволство на интересот кај нив за предавање на материјата и за подучување согласно новите методи. Констатирана е значителна промена во пристапот на наставниците кон учениците, што се должи на квалитетните обуки за начинот на примена на програмите... Еден од нотираните факти вели дека по спроведувањето на обуките дури 97 проценти од наставниците сметаат дека ги стекнале потребните вештини за предавање по новите програми... Посебно не радува нотирањето на Кембриџ дека дел од наставниците сметаат дека предавањето по овие наставни програми е највисокиот дострел во нивните кариери, рече Ристовски. 

Додаде дека извештајот не содржи негативни забелешки, но содржи сугестии до општините да ја зголемат поддршката за наставни помагала. Една од нотираните забелешки, додаде Ристовски, е во следниот период да се поработи на зголемување на очекувањата на самите наставници од постигнувањата на учениците. 

Директорката Бирото за развој на образованието Весна Хорватовиќ рече дека немаат негативни реакции од наставниците откако почнала примената на програмите.

- За секоја реформа има различни реакции. Во старт знаевме дека ќе има извесни негативни реакции, и ги имаше. Меѓутоа, кога почна реформата и кога наставниците, прво тие, се убедија дека станува збор за подобрување на комплетниот процес - подобри наставни програми, подобри учебници, методи на настава - целиот процес наиде на прифаќање, рече Хорватовиќ.  

По заокружувањето на целото основно, оваа реформа ќе продолжи во континуитет да се спроведува и во средното образование. Примената таму веројатно ќе почне наредната година, за што се направени измени во Законот. 

Квалификациите кои ќе се стекнуваат во сите степени на образование ќе имаат еквиваленти во квалификациите на ЕУ, со што дипломите на македонските граѓани ќе бидат вреднувани од европските работодавачи. По двегодишен процес Македонија успешно ја усогласи рамката на квалификации со европската - извештајот бил едногласно прифатен од Европската комисија во Брисел минатата недела и оценет како јасен и прегледен.

Заменик-министерот за образование и наука Спиро Ристовски денеска на прес-конференција рече дека е тоа важен чекор во македонското образование затоа што усогласувањето овозможува дипломите кои во иднина ќе се стекнуваат и издаваат во Македонија да имаат европски предзнак, со што ќе се гарантира дека квалификацијата е споредлива, односно дека постои и во Европската рамка на квалификации.

- Секоја стекната квалификација во образовните институции во земјава ќе биде препознатлива во европскиот образовен простор и пазарот на труд. Ова значи дека се олеснува процесот на признавање на домашните квалификации во странство и обратно, а тоа дополнително ќе ја унапреди мобилноста на пазарот на трудот, но и на студентите, учениците и нивните наставници. Вака поставена, рамката на квалификации ќе биде алатка за подесување на квалификациите, како за општествените и потребите на пазарот на трудот, така и за потребите за личен развој во контекст на доживотно учење на секој поединец, рече Ристовски.

Во 2013 година беше усвоена Македонската рамка на квалификации врз основа на закон, а лани беше формиран Национален одбор за нејзина примена. Ристовски е задоволен што процесот на усогласувањето со Европската рамка на квалификации траел релативно кратко време, особено затоа што има поразвиени европски земји чии извештаи се уште не се прифатени.

Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Дарко Димитров додаде дека се работи за исклучително комплексен процес на кој посветено работел тим од МОН со вклученост на други институции.

- Македонската рамка на квалификации ќе претставува транспарентен систем кој дава основа за стекнување на квалификациите, проодност и квалитет на квалификациите. Посебно се издвојува улогата која ќе ја има за зголемување на квалитетот и на квантитетот на меѓународните мобилности во процесот на учење, но и на мобилностите за обуки во рамките на пазарот на трудот. Успехот со поврзување на македонската со европската рамка на квалификации е од големо значење за Република Македонија и, всушност, значи приклучување на македонскиот образовен систем кон европскиот образовен простор, рече Димитров.

 

Сите невработени млади до 29 години кои имаат завршено минимум средно образование од денеска ќе можат да аплицираат на огласот за обуки за странски јазици и компјутерски вештини за 2.000 лица, што ги овозможува државата преку Агенцијата за вработување на Република Македонија. Огласот за обуките е отворен денеска и ќе трае до исполнувањето на квотите. За реализација на обуките државата има обезбедено 12 милиони и 400 илјади денари.  

Огласот предвидува обука за странски јазици за 1.000 невработени млади лица до 29 години и обука за компјутерски вештини за 1.000 лица.

- Би сакал да ги поттикнам сите лица кои сакаат да ги зголемат своите вештини да аплицираат на објавените огласи да ја искористат оваа шанса бидејќи се поголем број работодавачи во Македонија при селекцијата на лицата кои ќе ги ангажираат или вработат бараат тие да имаат основни познавања за компјутерски вештини и странски јазици, рече на денешната прес-конференција заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. 

Појасни дека обуката за странски јазици опфаќа почетно средно или напредно ниво, за англиски, француски или германски јазик, додека обуката за компјутери е за вештините од Microsoft Office.

Директорката на Центарот за вработување од Скопје Слободанка Алексовска информираше дека заинтересираните треба да имаат завршено минимум средно образование.

Право да аплицираат, додаде таа, имаат сите невработени активни баратели на работа, но и оние кои досега не биле евидентирани во АВРМ. Тие ќе треба да се евидентираат и потоа да аплицираат за некоја од обуките.

Единствен критериум при селекцијата на оние кои ќе може да посетуваат некоја од обуките за лицата со средно образование ќе биде социјалниот статус односно висината на примањата во семејството, доколку на огласот има повеќе пријавени од предвидениот број.

При селекцијата на лицата со завршено високо образование освен социјалниот статус кој носи до 65 поени, до 35 поени ќе се бодува и рангирањето на факултетот на Шангајската листа.

Оваа мерка, како што појасни Спасов, е една од повеќето кои ги реализира Владата за вработување на млади лица до 29 години. Од година во година се зголемува процентот на млади лица во сите мерки за вработување, рече Спасов, при што оваа година се планира да биде достигнато нивото над 30 проценти учество на младите во сите мерки за вработување.

Се реализираат, додаде тој, и посебни проекти за младите како мерката со ослободување од плаќање придонеси за една година за приватните компании кои ќе вработат млади до 29. Мерката почна да се реализира од март 2014 година и, како што потенцира Спасов, има одлични резултати и го иницирала проектот Македонија вработува, по што станала дел од него.

Двесте невработени лица од социјално ранливите категории, приматели на социјална помош, лица во социјален ризик и потешко вработливи лица годинава ќе можат да бидат ангажирани за општокорисна работа во општините за период од шест месеци за што ќе добиваат месечен надомест од 6.200 денари. Во периодот на ангажманот лицата кои примаат било каква парична помош од државата нема да ја изгубат.

Заменик-министерот за труд и социјална политика Диме Спасов појасни дека на овој начин се овозможува ангажирање на лицата од овие категории кои потешко доаѓаат до работа, со кое, како што рече, им се создава работна навика и им се помага да стекнат одредени вештини за во иднина полесно да најдат работа.

Оваа мерка се проведува од 2012 година, и како што рече Спасов, досега се покажала како успешна. Во овој период биле ангажирани 540 лица, а 140 од нив потоа нашле постојана работа.

За реализирање на оваа мерка за годинава се издвоени средства во висина од 9 милиони денари. 

Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Влатко Поповски информира дека денеска е објавен огласот за повик до општините кои сакаат да ангажираат лица за општокорисна работа. Огласот е отворен 35 дена. Потоа општините треба да предложат програма за тоа колку лица им се потребни, во кои дејности, по што ќе се прави евалуација и одобрубвање на бројката на лица за ангажирање. 

Попоски додаде дека потоа невработените лица од овие категории ќе бидат повикани на интервју во општините, по што ќе бидат склучувани договорите.

За периодот за кој ќе бидат ангажирани лицата ќе добиваат средства за надомест на храна и превоз во висина од 6.200 денари месечно, ќе бидат осигурени во случај на повреда, а за нив ќе се плаќа и персонален данок. 

Нови 200 вработувања ќе се реализираат преку мерката за финансирање поестоечки микро и мали претпријатија за што се се издвоени вкупно 18 милиони и 400 илјади денари. Со по 1.500 евра ќе се финансира секое новоотворено работно место во претпријатијата. Огласот за мерката е отворен денеска и нема временско ограничување односно ќе трае додека не се испони предвидената бројка.

Како што појасни денеска заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов заинтересираните компании можат да аплицираат за отворање од 1 до 5 работни места, а средствата ќе ги добијат во опрема и репроматеријали.

Триесет проценти од средствата, појасни Спасов, ќе бидат наменети за субвенционирање на отворање работни места за млади до 29 години, односно ќе бидат отворени осумдесеттина работни места за овие лица.

- При досегашното спроведување оваа мерка се покажа како многу успешна, или најуспешна од сите мерки. Со сеа се отворени 569 работми места, а успешноста  и одржливоста на новите работни места е 90 проценти, рече Спасов.

Директорот на Агенцијата за вработување Влатко Попоски појасни дека претпријатијата кои ќе аплицираат треба да имаат најмалку еден вработен. При апликацијата треба да достави бизнис план за идните вработување и проширувањето на бизнисот. Ќе се проверува и дали претпријатијата имаат долгови по основ на даноци или придонеси.

Претпријатијата ќе можат да побараат помош за отворање работни места за 1 до 5 лица, и за онолку колку ќе му бидат одобрени ќе добие средства кои, како што појасни Поповски, не се парични туку во опрема и репроматеријали

Осум театри се опремени со нова и современа сценска, светлосна и тонска опрема, проект кој се наоѓаше во програмата на Владата и на Министерството за култура за кој беа издвоени средства во висина од 17,6 милиони денари. 

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска денеска на прес-конференција информираше дека со квалитетна и софистицирана опрема од најреномираните светски брендови целосно опремени се: Драмскиот театар, Театарот за деца и младинци, Народниот театар Битола, како и театрите кои работат во состав на центрите за култура во Прилеп, Куманово, Штип, Струмица и во Охрид. Со овој проект се набавени разни типови светлосна опрема (рефлектори, ламби, пултови, филтри и друга помошна светлосна опрема), тонска опрема (звучници, засилувачи на звук, аудиомиксери, микрофони), сценска опрема како завеси, практикабли и видеоопрема, пред се, видеобимови.

Канческа-Милевска потсети дека реализацијата на проектот произлезе од анализата која Министерството за култура ја направи во соработка со институциите, по која се увиде дека постојната опрема на театрите е навистина дотраена и постои неопходност од нејзина замена.

Анализата, посочи, ја утврди потребата од опремување на 8 од постојните 15 театри во Република Македонија кои технички се опремени во периодот од 1980 до 1983 година и оттогаш нивните потреби за набавка на нова техничка опрема се инцидентно решавани. Министерката за култура нагласи дека со овој проект не биле опфатени театрите за кои се градат нови објекти, како што се Албанскиот, Турскиот, Струмичкиот и Тетовскиот театар, додека, пак, МНТ и Велешкиот театар веќе имаат подобра и поквалитетна опрема од повеќето реномирани театарски куќи во регионот и пошироко.

Канческа-Милевска потенцираше дека преку оваа опрема театрите ќе можат да создаваат продукции кои се пандан на претставите на еминентните институции од регионот и пошироко, продукции кои изобилуваат со сценски, тонски и светлосни ефекти кои се во функција на создавање на квалитетни театарски остварувања.

- Сценската технологија е срцето на театарот и во таа смисла верувам дека со оваа опрема ќе се унапреди работата на театрите во нашата држава и нивното целокупно функционирање во техничко-технолошка смисла, рече Канческа-Милевска.

Нагласи дека проектот ќе има сериозно позитивно влијание врз театарската продукција во нашата држава, но и врз збогатувањето на културната понуда за граѓаните кои годинава со поддршка на Министерството за култура ќе можат да погледнат 125 квалитетни проекти од драмската дејност, 76 претстави од професионалната продукција, 26 фестивали и манифестации и 22 аматерски претстави.

Македонската публика ќе има можност да проследи значајни театарски остварувања на етаблирани режисерски имиња од нашата земја, но и на врвни автори од странство, кои ќе внесат свежина во репертоарот на националните театри во Република Македонија.

Во изминатиот период беа реализирани и неколку други клучни инвестиции во драмската дејност, како што се обновата на центрите за култура во чии рамки функционира театар, се реализираа вработувања на актери, режисери и драматурзи, а годинава е зголемен буџетот за драмската дејност.

На прес-конференцијата беа присутни и директорите на театарските куќи кои добија современа опрема кои ја поздравија реализацијата на овој проект, при што акцентираа дека со технолошкото опремување на театрите значително ќе се подигнат стандардите на продукција на драмските дела.

 

Со изработка на новата веб-страница www.kokino.mk, промотивно видео, мобилна апликација, реновирање на информативните табли, поставување на патокази и заштитни прегради на ранливите делови и оградување на локалитетот НУ Музеј Куманово во соработка со Локалната акциска група „Абер 2015“ и со поддршка од Проектот за експанзија на мали бизниси, финасиран од УСАИД и Владата на Швајцарија ќе се развива мегалитската опсерваторија Кокино како туристичка дестинација.

Целта на проектот е архео-астрономскиот локалитет да стане лесно достапен за туристите и физички и на интернет, а при тоа да се сочува неговиот  автентичен изглед. Локалитетот  Татиќев   камен – Кокино НАСА го позиционираше на 4.место меѓу најстарите и највредни 15 праисториски опсерватории во светот. 

Единствената опсерваторија на Балканот годишно ја посетуваат од 10 до 20.000 туристи, но во споредба со сличните опсерватории Мачу Пикчу во Перу, Стоунхенџ во Велика Британија и Анкорват во Камбоџа, каде бројот на туристи достигнува и до 2,3 милиони туристи годишно, бројот на посетители е занемарлив.

Министерската за култура Елизабета Канческа-Милевска на денешната промоција на проектот посочи дека локалитетот Кокино е капитален проект на Владата и на Министерството за култура и дека континуирано се вложуваат напори за соодветна заштита и промоција на ова непроценливо културно богатство. Потсети дека во изминатиот период стручните екипи доста интензивно работеа на систематските археолошки истражувања на овој локалитет, но и на конзервацијата на пронајдените предмети од периодот на бронзеното и железното време. Нагласи дека приоритет беше и промоцијата на мегалитската опсерваторија во меѓународни рамки.

Во таа насока, додаде, е и четиригодишниот проект на Владата „Кокино - македонски бренд“ кој предвидува целосно уредување на поширокиот локалитет Кокино, како и изградба на центар за посетители, изложбен простор,  сувенирница, ресторан. Покрај тоа во јуни годинава во Охрид ќе се одржи меѓународна конференција „Кокино археолошки и астрономски аспект - искуства и паралели“ на која експерти од Македонија и од светот ќе дискутираат за архео-астрономските аспекти на Кокино.

- Преку сите овие активности и преку ангажманот на туроператорите, кои и денеска се присустни на оваа конференција верувам дека ќе успееме во нашите намери силно да го промовираме локалитетот Кокино, сите негови богатства и потенцијали. Уверена сум дека на овој начин ќе се создадат и услови за одржливост на локалитетот, а сите проектни активности ќе имаат и економски придобивки за Република Македонија, рече Канческа Милевска на денашното претставување на проектот.

Таа потсети дека со одлука на Владата  локалитет Кокино е прогласен за културно наследство од особено значење, поткатегорија од исклучително значење.

- Во насока на дополнителна меѓународна валоризација на овој локалитет, донесовме и одлука оваа споменична целина да добие меѓународно признат статус, односно локалитетот кој досега се наоѓаше на тентативната листа на УНЕСКО, да се обидеме да го впишеме на листата на светско наследство на оваа престижна организација. Со добивањето на третманот на светско наследство, за Кокино ќе се обезбедат неопходни правни и други услови за негово натамошно зачувување, трајно ќе се задржат податоците што оваа значајна споменична целина ги носи во себе, но истовремено ќе се спречати идни дејства кои може да предизвикаат исчезнувањена сведоштвото за постоењето на праисториските култури на ова подрачје, рече Канеческа Милевска и изрази надеж дека Кокино наскоро ќе се позиционира на светската археолошка и туристичка мапа.

Директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на турзимот, Лела Крстевска порача дека мегалитската опсерваторија во Кокино е единствена од овој тип зашто не е само астрономски локалитет, туку и археолошки, бидејќи се пронајдени доста артефакти кои говорат за постоење на живот и цивилизација на тоа место уште од железното доба.

- Се бориме на глобално ниво да ја мапираме Македонија како дестинација  која нуди несекојдневни форми на туризам и живеење. Кокино од туристичка гледна точка е многу битно зошто спаѓаа во групата на најатрактивни и најпосетени на светско ниво. Доказ за тоа е и рангирањето на 10. најдобри туристички дестинации во светот што го изврши организацијата Лонли Планет која го стави локалитетот Анкорват на прво место, рече Крстевска.

Директорката на НУ Музеј Куманово, Анита Цветановска истакна дека националната уставнова е задолжена за грижата и промоцијата на локалитетот Кокино уште од неговото пронаоѓање во 2001 година.

- Веќе 15 години работиме на реставрација и конзервација на локалитетот и артефактите кои се пронајдени на него. Во изминтите неколку месеци заедно со Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси и Швајцарската влада интензивно работевме и на воспоставување на официјалната  веб-страница за Кокино која е во завршна фаза. Таа ќе биде главен извор за информации  за сите странски и домашни туристи кои ќе сакаат да го посетат Кокино. Како придружна алатка на страницата  подготвуваме и мобилна апликација - аудио водич преку кој посетителите преку мобилни телефони ќе можат да добијат повеќе информации додека се на самата локација, рече Цветановска.

Посочи дека УСАИД и Швајцарската влада ќе донираат и средства за изработка на заштитни прегради  за деловите од локалитетот кои бараат посебна грижа, а ќе бидат поставени и дополнителни патокази.

Мајкл Стиватер од УСАИД Македонија порача дека мегалитската опсерваторија е совршен пример да се покаже богатото културно-историско наследство на Македонија.

- Моментално Кокино го посетуваат 10 до 20.000 луѓе годишно што е добро за почеток, но многу може да се направи за да се зголеми бројот на посетители, рече Стиватер.

Нагласи дека во мај во Охрид ќе се одржи „Адвенчр некст Балкан конференцијата“ на која ќе има преку 300 професионалци од туристичката индустрија и ќе биде најголемиот „бизнис ту бизнис“ (В2В) настан што се случил во Македонија од областа на туризмот.

- Оваа конференција ќе го засили разбирањето на меѓународните туристички оператори за македонските скриени убавини. Колку повеќе луѓе ќе знаат за туристичката понуда на Македонија, толку повеќе ќе сакаат лично самите да ги искусат и да ги посетат прекрасните места низ целата држава кои се малку на страна од патот, какво што е и Кокино, рече Стиватер.

 

Авиокомпанијата Чех ерлајнс ќе ја обнови редовната авионска линија Скопје – Прага од 20 мај годинава, со три лета неделно. Билетот во еден правец чини 5.039 денари (85 евра), а повратен 9.725 денари (159 евра) со вклучени такси.

Воспоставувањето на редовната линија Скопје – Прага го потврдија денеска на прес-конференција Јан Тот, директор за комерција, врски и маркетинг во Чех ерлајнс и генералниот директор на ТАВ Македонија Зоран Крстевски, во присуство на министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски.

Летови од Скопје кон Прага, како што најави Тот, ќе има во понеделник, среда и во петок, со тргнување во 4 часот наутро и пристигнување на аеродромот „Вацлав Хавел“ во 6 часот и 10 минути. Од Прага за Скопје, пак, летовите ќе се реализираат во вторник, четврток и во недела навечер во 22:25 минути, со пристигнување на „Александар Велики“ 25 минути по полноќ. Од 20 мај ќе има летови за Прага во понеделник и во петок, а од Прага за Скопје во четврток и во недела. Од 13 јуни односно од 14 јун Според Тот, оптимистички се првичните резултати од продажбата на билетите за летовите Скопје – Прага што стартуваше од декември. - Интересот за релацијата меѓу двата града, како и за летовите за конекција од Прага првенствено до Германија и Скандинавија е веќе потврден, рече Тот кој очекува директната врска Прага – Скопје да придонесе за натамошен развој на деловните односи меѓу двете земји и да биде привлечна за туристите.и се воведува и третиот лет, полетувања за Прага во среда и за Скопје од вторник.

Министерот Мисајловски истакна дека воведувањето на линијата е резултат на барањето од граѓаните и оти Прага беше една од најпосакуваните дестинации. - Одлуката за нова линија која се надевам дека ќе ги исполни нашите и очекувањата на граѓаните доаѓа во време кога авиосообраќајот во Македонија бележи најдобри резултати од кога било благодарение на мерките што континуирано ги спроведуваме, рече Мисајловски, дополнувајќи дека отворањето на македонскиот пазар и воведувањето нови линии се приоритет во авиосообраќајот.

Нашата упорност, посочи Мисајловски, резултираше со нови 20-ина линии до европските дестинации со многу поволни цени и достапност на билетите. Од напролет, потсети министерот за транспорт, освен кон Прага, ќе бидат воведени уште три нови линии, кон Братислава, Копенхаген и Берлин.

Генералниот директор на ТАВ Македонија појасни дека редот на летање е направен да одговара на македонските деловни и туристички патници кои патуваат во Чешка. Двете целни групи ќе може да го планираат престојот така што ќе имаат време од два полни дена со една ноќ или еден продолжен викенд.

Чех ерлајнс ја опслужуваше линијата Скопје – Прага од 2005 до март 2012 година, кога операциите беа прекинати поради преструктуирање на компанијата.

Повторното летање за Прага, како што рече Крстевски, ќе овозможи поголема економска и културна размена меѓу Чешка и Македонија.

- Очекуваме поголем прилив на чешки туристи, како и зголемување на карго превозот, наведе Крстевски, укажувајќи дека пристигнувањето на патниците на новите летови од Скопје кон Прага е координирано со поаѓањето на многу летови на Чех ерлајнс со што патниците од Скопје ќе можат да го продолжат патувањето до повеќе традиционални дестинации како што се Амстердам, Брисел, Франкфурт, Дизелдорф и Париз и градови во Скандинавијата.

Очекувањата на ресорното Министерство и на концесионерот со македонските аеродроми ТАВ Македонија се дека повторното воспоставување на линијата Скопје-Прага ќе придонесе за натамошен раст на бројот на патници и операции. Како што информираа Мисајловски и Крстевски, минатата година за 22 проценти е зголемен вкупниот број патници на аеродромите „Александар Велики“ во Скопје и „Св. Апостол Павле“ во Охрид, односно нивниот број достигна 1.560.381. Бројот на воздухопловните операции, пак, е зголемен за 11 проценти и изнесува 11.510.

 

Стратегијата за развој на полицијата 2016-2020, еден од клучните документи изработени во рамките на проектот за институционална надгардба на полицијата, беше официјално презентирана пред јавноста денес во ЕУ Инфоцентарот. Овој стратешки документ ги идентификува потребите и потенцијалите, и ги дефинира развојните приоритети на Бирото за јавна безбедност (БЈБ) за периодот 2016-2020 година.

Според Министерот за внатрешни работи, г-дин Оливер Спасовски се работи за стратешки документ со долгорочна развојна визија во кој фокусот е ставен на практичната имплементација и постигнувањето оптимални резултати. 

„Полицијата е столб на безбедноста, мирот и благосостојба на нашето општество. Токму затоа наша заедничка цел е изградба на Полиција која е ориентирана кон афирмација на општествените вредности во функција на граѓаните и која ќе овозможи подобaр квалитет на живот, заштита на правата и мир и хармонија на сите граѓани,“ истакна министерот Спасовски.

Стратегијата предвидува развој на проактивен модел на полициско работење, поедноставување на организациската структура и унапредување на методологијата на работа, која ќе е компатибилна со најдобрите практики на европските полициски служби, со цел нејефективно искористување на ресурсите според принципот на ефикасно финансиско управување.

Следствено, СРП се темели на четири главни столбови и тоа: управување со ресурсите, работа на полицијата со заедницата, успешно справување со криминалот, и учење и развој. Нејзиното спроведување ќе биде регулирано со Акциски план со утврдени финансиски средства потребни за реализација на целите.

„Полицијата е организација која ние сите ја гледаме секој ден на улица, во одредени објекти, во установи. Тоа е организација на која треба да ѝ веруваме, да ја врши својата работа на заштита и помагање. Европската унија е ангажирана во поддржување на овие реформи од 2002 година и нашата поддршка ќе продолжи и понатаму. Концептот на ЕУ за модерна полиција значи јавна услуга на граѓаните,“ рече г-дин Лукаш Холуб, Раководител на Одделот за политички прашања, правда и внатрешни работи во Делегацијата на Европската унија.

„Овој сеопфатен проект е организиран во четири компоненти, кои во целост обединуваат 37 активности и 32 конкретни цели. Во првите 12 месеци од спроведувањето на проектот се фокусиравме на анализи, оценка на потребите и стратешко планирање, со успешни резултати. Стратегијата за развој на полицијата не е еден изолирано документ, туку резултат на еден процес на прибирање знаења, како и насока за идниот развој на полицијата во земјата,“ посочи Директорот на проектот и преставник на B&S Europe, г-дин Андреа Д’Анџело.

Стратегијата е структурирана околу 8 стратешки цели кои се фокусираат на модернизација на криминалните истраги, финансиите и единиците за поддршка, граничните работи, транспарентното и демократското полициско работење, ефективното користење на ресурсите, националната и меѓународна соработка. Овие стратешки цели беа детално презентирани од страна на проектниот тим-лидер г-дин Александер Кребл.

„Со цел да се добие мислењето за Полицијата од различни перспективи, беа организирани повеќе од 100 состаноци на централно, регионално и локално ниво, при што беше користен механизам за осигурување на квалитетот. Заедно со раководството на Секторите за внатрешни работи (СВР) и на Регионалните центри за гранични работи  беа направени 12 SWOT анализи со кои се утврди кои активности е потребно да се преземат за да се подобрат јаките страни, да се елиминираат слабостите, да се искористат можностите и да се спречи реализирањето на заканите, или пак минимализирање на нивното влијание,“ нагласи г-динот Кребл.

Мисијата на Стратегијата за развој на полицијата е развивање на проактивен модел на полициско работење кој ќе обезбеди повисоко ниво на заштита на животот, имотот и личната безбедност на граѓаните, како и брз и ефикасен одговор на полицијата на сите можни предизвици.

 

Постигнување поголема компатибилност на образовниот систем со реалните состојби и потреби на пазарот на труд преку поврзување на потребите на пазарот на трудот и образовните програми со нова алатка „Опсерваторија на вештини“, најави денеска заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски.

Спиро Ристовски на денешната работилница во рамки на проектот, изјави дека „Опсерваторијата на вештини“ е дел од проектот Развој на вештини и поддршка на иновации, поддржан од Светска банка и дека Министерството за образование и наука ќе продолжи да ги реализира целиот сет на мерки кои се однесуваат на директна реформа на средното стручно образование со цел полесен пристап до пазарот на труд за сите ученици.

- Алатката „Опсерваторија на вештини“ треба да биде еден од најкруцијалните процеси кои што ќе овозможат директно поврзување на потребите на пазарот на трудот со образовните програми, посебно во средните стручни училишта во насока на нивна компатибилност и конкурентност во делот за полесно обезбедување на работни места, пред се кај младите, средношколците и новите генерации што завршуваат извесен степен на образование, рече Ристовски.

За таа цел, продолжи Ристовски, преку компјутерски софтвер за вкрстување и обработка на податоци од акредитираните високообразовни установи, средните училишта, од Агенцијата за вработување, Центарот за образование на возрасни и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кои се однесуваат на лица кои завршиле средно или високо образование, Опсерваторијата ќе креира информации за вработливоста по генерации, за вработливоста по одредени структури, за очекуваното време до работното ангажирање, за заработката по образовен профил, воопшто за можностите за вработување и слично.

- Дополнително Опсерваторијата на вештини периодично ќе прави и „трејсер студии“ кои подразбираат директно обезбедување на потребните информации од лицата за кои ќе се однесува конкретната анализа, преку пополнување на посебни прашалници формулирани исклучиво за оваа намена, нагласи Ристовски.

Опсерваторијата на вештини согласно акцискиот план на Министерството треба да започне со работа оваа година. Таа ќе биде базирана на позитивното искуство од неколку европски земји како што се Чешка, Унгарија, Италија, Холандија и Полска.