Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија утре, 31 октомври, ќе ја одржи својата редовна 34-та седница со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните.

 

На предлог на Министерството за транспорт и врски, владата ќе ја разгледа информацијата за потреба од доставување на апликации за обезбедување на техничка помош грант средства од Акцискиот програм CONNECTA за проектите: „Изработка на проектна документација и имплементација на Интелигентен транспортен систем на патиштата“ и „Подготовка на проектна документација на ниво на основен проект за поставување на заштитна ограда и сигнализација на патниот Kоридор 10“.

 

На дневниот ред на седницата ќе се најде и информацијата за предлог за пренамена на средства од Проектот за национални патишта, II фаза за  изградба на патните правци Охрид - Пештани и Требеништа – Струга, како и информацијата за сервисирање на долгот за вода и репрограмирање на долгот за вода на Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје.

 

Агенцијата за Филм на Република Македонија на седницата на владата ќе ја презентира информацијата во врска со проект „Играна серија ‘Македонија’“.

 

Министрите во владата на оваа седница ќе ја разгледааат и информацијата за листата на документи кои што министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни, како и Предлог - програмата за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2017 година, што ќе ја презентира Министерството за образование и наука.

 

На предлог на Министерството за култура, владата ќе ја разгледа информацијата за учеството на македонската делегација на 3-от Министерски Форум за културна соработка меѓу НР Кина и земјите на ЦИЕ во Хангџоу, Кина (процес 16 + 1) и иницијатива за основање на Координативниот центар за културна соработка со седиште во Скопје.

 

На дневниот ред на владата ќе се најде и предлог - одлуката за престанок на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување на Сетинци-Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија-Скопје и Предлог Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Републичко здружение на децата бегалци и нивните потомци од Егејскиот дел на Македонија Т’га за југ од Скопје.

 

Министерството за надворешни работи до владата ќе достави предлог за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, со Предлог-одлука, како и предлог за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.

 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе ја разгледа предлог-одлуката за давање на трајно користење на движни ствари (инкубатори) на повеќе клиники во земјата.

 

На оваа седница на владата ќе се најде на разгледување и извештајот за попречување на работата Народниот правобранител на Република Македонија преку Канцеларијата на претседателот на Владата, како и извештаите за работата на повеќе институции како Јавното претпријатие МЖ - Инфраструктура за период, на ЈП Службен весник на РМ, како и извештајот за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во 2016 година.

 

 

 

Владата на Република Македонија на денешната 33 седница ја разгледа и усвои информацијата за реализација на проектот “Пречистителна станица за отпадни води во Скопје”.

 

На денешната седница на владата е разгледана и прифатена информацијата за склучување на билатерален договор за ко-финансирање на проектот „Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води за градот Скопје“ помеѓу Европската комисија и Владата на Република Македонија.

 

Владата го задолжи министерот за финансии веднаш да ја извести Делегацијата на ЕУ во Скопје дека Владата на Република Македонија ја започна постапката за обезбедување на финансиски средства за целосна изградба на пречистителната станица во Скопје со секундарен третман на отпадни води.

 

За реализација на овој значаен проект, Владата ги задолжи Министерството за финансии и Министерството за животна средина и просторно планирање, веднаш да подготват и достават барање до Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициона банка и КфВ банката за да достават заедничка понуда за подготовка и финансирање на проектот со заем, инвестициски грант и грант за техничка помош.

 

Владата на Република Македонија на денешната седница донесе одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2017 година, за да се обезбедат финансиски средства за набавка на соодветните инкубатори во итна постапка за Државната клиника за гинекологија во Скопје, како и за дел од останатите јавни здравствени установи во државата.

 

На седницата, на предлог на Министерството за животна средина и просторно планирање, министрите ќе ја разгледаат информацијата за покренување на иницијатива за задолжување за проектот „Пречистителна станица за отпадни води Скопје”.

 

Како втора точка на денешениот дневен ред на седницата на владата е и информацијата за склучување на билатерален договор за ко-финансирање на проектот „Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води за градот Скопје“ помеѓу Европската комисија и Владата на Република Македонија.

 

 

Владата на Република Македонија на својата редовна, 32-ра седница, усвои информација со предлози за надминување на состојбата во Друштвотo за производство на производи со посебна намена „11 октомври-Еурокомпозит“ АД Прилеп. За таа цел, Владата ги задолжи Заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, и Министерството за финансии, во соработка со Генералниот Секретаријат да подготват соодветен акт за надминување на состојбата во оваа компанија.

Владата нa денешната седница одлучи дека нема мислење за предлог-законот за изменување на Законот за заштита од пушењето на предлог на пратеници од Собрание на Република Македонија, и истиот се враќа во собраниска процедура.

Владата на денешната седница ја именуваше проф. д-р Ана Павловска-Данева за член на ГРЕКО – Група на држави против корупција на Совет на Европа, како претставник од Република Македонија.

На седницата е усвоена и информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија. Владата ги задолжи сите ресорни институции да ги применуваат и да постапат по барањата, укажувањата и препораките упатени до нив од Народниот правобранител.

 

 

Владата на денешната, 32-ра седница ја разгледа информацијата за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“ за периодот од 2015 до 2018 година, на предлог Министерството за транспорт и врски.

На предлог на Секретаријатот за европски прашања, Владата на РМ денеска ги задолжи министерствата надлежни за политиките и за борба против корупцијата да издвојат предмети кои се однесуваат на корупција, на перење пари, организиран криминал. Овие предмети ќе бидат доставени до телата на Европската Комисија на ЕУ, која врз основа на нив ќе ја започне постапката за евалуација на системот за справување со корупција и организиран криминал на Република Македонија.

 

Секретаријатот за европски прашања на денешната седница на владата пред министрите ја достави информацијата со која се иницира потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Македонија и Република Албанија за Акциската програма за преку–гранична соработка.

Владата денеска донесе одлука и за преговори за склучување на Протокол помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе.

На денешната седница е разгледана и информацијата за склучен Протокол помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Федералната царинска служба на Руската федерација, за размена на документи и информации поврзани со царинска вредност на стоки и Работен план за соработка помеѓу двете царински управи за спречување на царински прекршоци

На својата редовна 32-ра седница, Владата на РМ разгледа и усвои повеќе извештаи за финансиското и редовното работење на повеќе владини институции и агенции како Агенцијата за филм на Република Македонија, на Институтот за стандардизација, како и на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М–НАВ.

 

На денешната седница на Владата на Република Македонија, е разгледана и усвоена Информацијата за потребата од потпишување на Меморандум за разбирање со цел придонес во надминување на состојбите поврзани со работењето на Друштвото за производство, трговија и услуги Југохром Алзар во Јегуновце.

Владата на Република Македонија го донесе ова решение со единствена цел – надминување на проблемите во оваа компанија кои доведоа до запирање на нејзиното работење откако нејзината управа не ги обезбеди неопходните еколошки стандарди пропишани за овој тип индустрии. После повеќе средби и разговори меѓу претставници на компанијата, на синдикатот на Југохром, и на граѓанските еколошки организации, донесен е заеднички заклучок дека сите наведени субјекти се заинтересирани за продолжување со работа на компанијата. Управата на друштвото во овој правец изјавува дека е спремна да прибави А – еколошка интегрирана дозвола согласно закон, преставниците на синдикатот исто така ја искажуваат нивната спременост веднаш да се вклучат во процесот на работењето. Од друга страна невладините организации не се противат на повторното рестартирање на работата на комбинатот, по инсталирање на соодветни заштитни филтри и опрема која ќе го спречи загадувањето на животната средина.

Владата на Република Македонија исто така ја искажува својата спремност, преку надлежните органи, веднаш по исполнувањето на условите, да ја издаде еколошката дозвола потребна за продолжување со работа на комбинатот и гарантира дека постапката ќе биде завршена во најкраток можен рок.

Имајќи го во предвид сето погоренаведено, се создаде потреба од потпишување Меморандум за разбирање за надминување на состојбите поврзани со работењето на Друштвото за производство, трговија и услуги Југохром Алзар, што ќе го потпишат управата на компанијата, синдикатот и Владата на Република Македонија.

Како дополнување на оваа одлука, Владата на Република Македонија го овласти Заменик преседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори д-р Кочо Анѓушев, во име на Владата на Република Македонија да го потпише Меморандумот за разбирање со претставниците на управата и синдикатот на Југохром Алзар.

На предлог Министерство за транспорт и врски, Владата на Република Македонија на седницата ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од потпишување на анекс на Договорот за изградба на автопатска делница Демир Капија – Смоквица.

Со Анексот се продолжува времетраењето на Договорот за изградба до 28 февруари 2018 година. Освен продолжувањето на рокот, анексот не предвидува дополнителни средства за  градежните работи што треба да бидат изведени за завршување на автопатот. Градежните зафати се однесуваат на дислокацијата на далноводот на МЕПСО и на изградбата на контролниот центар.

Со продолжувањето на времетраењето на договорот за градежни работи до 28.02.2018 година, ќе се продолжи и времетраењето на договорот за надзор. Согласно првичните пресметки направени од Надзорниот орган, за надзор на градежните работи се потребни околу 850.000 евра, средства кои се обезбедени во рамки на тековниот заем наменет за реализација на проектот.

Со потпишување на Анексот ќе се овозможи завршување и пуштање во сообраќај на новата автопатска делница Демир Капија – Смоквица, како дел од Пан-Европскиот Коридор 10 најдоцна на почетокот на март 2018 година.

 

Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои информацијата за степенот на имплементација на реформските мерки во областа на енергетиката, и донесе одлука за формирање работна група за реализација и следење на активностите од меките мерки за електрична енергија со претставници од Канцеларијата на Претседателот на Владата, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Министерство за економија, Министерство за финансии, Регулаторна комисија за енергетика, АД МЕПСО, АД ЕЛЕМ и Комисија за заштита на конкуренција.

Во делот на следење на состојбите и напредок во процесот на европска интеграција, Владата го разгледа и усвои Фактографскиот преглед на статусот на имплементација на мерките предвидени во Планот 3-6-9, и ги задолжи сите засегнати министерства и Генералниот секретаријат, да ги прегледаат препораките од Извештајот на групата високи експерти предводена од Р. Прибе и доколку проценат дека дел од препораките не се соодветно адресирани во одредниците 6 и 9 од Панот 3-6-9, да ги дополнат и да ги достават до Секретаријатот за европски прашања најдоцна до 10 октомври оваа година.

Владата на денешната седница го задолжи Кабинетот на Претседателот на Владата на Република Македонија да се консултира со Кабинетот на Претседателот на Собранието на Република Македонија за моделот за консултација со опозицијата по однос на Планот 3-6-9, и заедно со Секретаријатот за европски прашања да организираат консултативна средба со репрезентативен број на граѓански организации во однос на реалзацијата на Планот 3-6-9.

На предлог на Министерство за финансии, на денешната седница владата ја усвои одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар за 2017 година. Одлуката за задолжување на домашниот пазар е донесена заради тековните поволни услови во споредба со условите на меѓународниот пазар, и заради интересот кај инвеститорите во домашни хартии од вредност.

На денешната седница на Владата на РМ, врз основа на заедничкото мислење на Министерство за информатичко општество и администрација подготвено во соработка со Министерството за финансии и Секретаријатот за законодавство, донесе предлог Уставниот суд на Република Македонија да донесе решение за запирање на постапката за оценување на уставноста на членот 175 од Законот за електронски текомуникации, усвоена на 21 јуни 2017 година.

Согласно ова мислење членот 175 од Законот за електронски комуникации, воопшто не навлегува во постапката за следење на комуникациите, затоа што според Амандманот XIX од Уставот, само врз основа на одлука на суд, под услови и во постапка утврдена со закон, може да се отстапи од правото на неповредивост на комуникациите. Оттука, според ова мислење усвоено од Владата на РМ, Законот за следење на комуникациите може да биде предмет на оценка во однос на неговата уставност, но не и членот 175 од законот одделно.

Министрите во Владата на РМ, денеска ја усвоија и информацијата во врска со статусот со четвртиот јавен повик за финансирање на проекти во рамки на два инструменти на Фондот за иновации и технолошки развој, со предлог решенија за отворени прашања. Соодветно на оваа одлука Управниот одбор на Фондот ќе објави меѓународен оглас за избор на нови членови на Комитетот за одобрување на инвестиции, и ќе ја започне постапката за повторно доставување на предлог проектите за доделување на средства согласно Законот за иновациската дејност. Со оваа одлука ќе се овозможи пласман на предвидените 90 милиони денари, кои по овој основ ќе бидат распределени на мали и средни претпријатија за одобрените иновативни решенија во нивната работа.

На денешната седница Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за изготвување на Националната стратегија за индустриска сопственост 2016-2018 година  и Акциониот план за спроведување на стратегијата.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои информацијата со предлог-заклучоци за редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за наменските и блок дотациите за општините.

На иницијатива на Министерството за здравство, владата го усвои предлогот за нова методологија за изменување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите, според која Комисијата која одлучува за цените на лековите, наместо два пати годишно, ќе се состанува на еднаш годишно, со што ќе се отстрани непотребната администрација и ќе се намалат трошоците за работата на оваа комисија.

На денешната владина седница е разледана и информацијата за прогресот на проектот „Листа на должници“ за периодот април 2017 - јуни 2017 година и за спроведени законски постапки кај даночните должници од листата.

На предлог на Упрвата за заштита на културното наследство, владата донесе одлука за прогласување на Спомен – куќата на Лазар Личеновски, во Скопје, и Црквата Св. Ѓорѓи Победоносец во с. Младо Нагоричане, во општина Старо Нагоричане, за објекти од културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

На денешната седница, владата ја овласти д-р Рената Тренеска Дескоска, министер за образование и наука да ја потпише Декларацијата за намери за основање на Меѓународен институт на Југоисточна Европа за одржливи технологии.

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна, 31 седница, со повеќе точки на дневен ред од надлежност на владата и од интерес на граѓаните на Република Македонија.

На седницата на владата денеска ќе се најде Информација за потребата од потпишување на Анекс за изградба на нова автопатска делница Демир Капија – Смоквица, како дел од Пан-Европскиот Коридор 10, како и Анекс кон Договорот за надзор на изведбата на овој автопат.

На дневниот ред на седницата на владата денеска ќе биде разгледано и Решението на Уставниот суд на Република Македонија, донесено на седницата одржана на 21 јуни 2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 175 од Законот за електронските комуникации.

Министрите во владата на денешната седница на предлог на Министерството за локална самоуправа, ќе ја разгледаат информацијата, со предлог-заклучоци, за редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за наменските и блок дотациите за општините.

На денешната седница ќе биде разгледана и ќе бидат донесени соодветни заклучоци во врска со информација за степенот на имплементација на реформските мерки во областа на енергетиката.

Министерството за образование на денешната владина седница пред министрите ќа ја презентира предлог-програмата за изменување на програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2017 година, а на предлог на Министерството за труд и социјална политика на седницата ќе се разгледа и информација за изменување на Ревидираниот оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2017 година, со Оперативен план за изменување на Ревидираниот оперативен план.

На оваа 31 седница на Владата на РМ, ќе бидат разгледани повеќе извештаи, како извештајот за работа на Инспекцискиот совет и Информација за работа на инспекциските служби за втор квартал за 2017 година, и извештајот за работењето на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“, дооел Скопје, до денот на именувањето на вршителот на должност управител Александар Петровски.

На деневен ред на седницата на владата денеска е и предлог-одлуката за прогласување на Спомен - куќата на Лазар Личеновски, во Скопје за културно наследство од особено значење, како и информацијата во врска со статусот со четвртиот јавен повик за финансирање на проекти во рамки на два инструменти на Фондот за иновации и технолошки развој.
На оваа владина седница ќе биде разгледана и информацијата за Националната стратегијата за индустриска сопственост 2016 – 2018 година и Акциониот план за спроведување на Стратегијата.

 

Владата на Република Македонија на денешната 30-та седница, со која претседаваше Заменичката на претседателот на Владата на Република Македонија и Министерка за одбрана Радмила Шекеринска Јанковска, им препорача на сите министерства до крајот на оваа недела да извршат ажурирање на нивните обврски и динамика на исполнување на активностите предвидени во Планот 3-6-9 кои, треба да бидат реализирани во периодот од 6 месеци од почеткот на овој реформски процес за исполнување на обврските и критериумите за придвижување на евро-атлантските процеси.


На денешната седница, министрите во владата беа информирани дека во текот на денешниот ден, од страна на Секретаријатот за европски прашања ќе добијат писмо со препораки за постапување во однос на мини прашалникот за секое министерство, кое треба да послужи како информативен материјал во формирањето на најновиот извештај на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија во процесот за остварување на целта – враќање на препораката за отпочнување на преговорите со Европската Унија.


Овој мини скрининг за работата на владата, кој треба да биде завршен до 17 октомври, како што беше кажано на денешната седница, доаѓа како одговор на поволните оценки за работењето на Владата на РМ, особено во делот на политиките Република Македонија во ЕУ интегративните процеси.


Министрите во владата, на денешната седница ја разгледаа и усвоија информацијата со статистички податоци за кривични предмети од областа на корупцијата за 2016 година. Владата ги  задолжи Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии – Управа за финансиска полиција, Министерството за финансии – Управа за јавни приходи. Министерството за финансии – Царинска управа, Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање и Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 7 дена до Министерството за правда да достават номинации за членови на Работната група за преглед и ажурирање на Методологијата за релевантен статистички систем за мониторинг на анти-корупциската политика, согласно препораките на Европската Комисија која врз основа на оваа статистика ќе се стекне со сознанија за справувањето со корупцијата во Република Македонија.


На дневниот ред на денешната седница се најде и беше усвоена и информацијата за тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската Унија и Република Македонија во Скопје. На седницата владата ги задолжи надлежните министерства и другите јавни претпријатија, владини акционерски друштва и агенции, да ги усогласат политиките согласно регулативите и препораките на ЕУ во овие области.

 


На оваа седница владата го усвои и донесе одлука да го достави до Собранието на Република Македонија, Годишниот извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2016.


Министерството за труд и социјална политика на седницата ја презентираше информацијата за подобрување на статусот на деца кои користат услуги во јавни установи за деца - детски градинки. Владата ја разгледа оваа информација и го задолжи Министерството за труд и социјална политика во рок од еден месец да изготви измени и дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца.


На седницата владата донесе одлука да се даде позитивно мислење на Предлогот на Правилникот со тарифа за користење авторски музички дела на Здружението за заштита на авторски музички права „ЗАМП“.


Владата да ја разгледа Информацијата за текот на работата на Советот за следење на состојбите во пензискиот систем, како материјал за информирање.


На својата 30-та седница, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од набавка на униформи за припадниците на полицијата на Министерството за внатрешни работи, и го задолжи министерството да поднесе барања за добивање согласност до Советот за јавни набавки за спроведување на јавни набавки за повеќе делови од униформата за припадниците на полицијата. Во врска со оваа точка, владата донесе одлука да му се укаже на Советот за јавни набавки, поднесените барања од Министерството за внатрешни работи во однос на униформата за Полицијата, согласно закон да ги разгледа во пропишаниот рок и да донесе одлуки во рамките на утврдените законски надлежности.


Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за предлог Измени и дополнувања на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица, за правните лица во областа на камионскиот транспорт и такси превозот. Со оваа одлука се врши прецизирање на начинот на пресметка на бонус или малус (доплаток на премијата на осигурување) за осигурениците и се изврши намалување на доплатокот за малус од 200% на 100%.


На денешната седница е усвоена и информацијата за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина на Друштвото Фабрика за шински возила Велес дооел Велес (Колска Велес), со што се обезбедени условите за правно спроведување на одлуките кои обезбедуваат редовно работење и исплата на заостанатите плати во ова друштво.

 

 

 

Министерството за култура на седницата на владата достави информација на усвојување со која предложи оваа година да не биде доделена наградата „23 октомври“. Владата го усвои предлогот врз основа на информацијата дека на комисијата за доделување на оваа награда мандатот ѝ завршил во февруари оваа година и дека претходната влада не покренала постапка за формирање нова. Заради оваа ситуација биле пробиени и сите други рокови за пријавување на кандидати за оваа награда.


На денешната седница на Владата на Република Македонија, на предлог на Заменичката на претседателот на Владата на Република Македонија и Министерка за одбрана Радмила Шекеринска Јанковска, е донесена одлука сите министерства да достават информација за нивните правилници и практики за исплати на надомест за дополнителна и прекувремена работа на службениците во министерствата ангажирани во совети и комисии. Оваа информација потоа треба да послужи како основа за утврдување на принципите, врз основа на кои владата треба да донесе став по ова прашање.

 

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна 30-та седница, со повеќе точки на днeвниот ред од интерес на граѓаните.


На седницата ќе биде разгледана информацијата за состојбите и напредокот во процесот на европска интеграција во делот на динамиката на исполнувањето на обврските од Планот 3-6-9.


Пред владините министри денеска ќе се најде на разгледување и информацијата за тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската унија и Република Македонија кој го проценува напредокот на нашата земја во процесот на приближување на стандардите кон оние на ЕУ во овие области.


На денешната седница ќе биде ставена на увид и информацијата за подобрување на статусот на деца кои користат услуги во јавни установи за деца, односно во детските градинки.


Владата на Република Македонија денеска ќе ја разгледа информацијата со статистички податоци за кривични предмети од областа на корупцијата за 2016 година.


Министерството за култура на денешната владина седница ќе ја презентира информацијата за состојбата со постапките за давање согласност односно несогласност на предлог-тарифите за користење авторски музички несценски дела на Здружение за заштита на авторските музички права ‘’ЗАМП’’- Скопје и на Здружението за заштита на авторски музички права „СОКОМ – МАП“, Скопје


На денешната агенда на седницата на владата ќе се најде и информацијата за текот на работата на советот за следење на состојбите во пензискиот систем, како и Годишниот извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2016.


Министрите во Владата на РМ, денеска ќе го разгледаат и Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација за 2016 година “, со Извештај од независниот ревизор.

На денешната 30-та седница ќе бидат разгледани и други прашања од надлежност на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија денеска ја одржа редовната, 29та седница, со повеќе точки од јавен интерес на дневниот ред.

 

29та Седница на Влада на РМ, 26.09.2017

 

На предлог на Министерството за внатрешни работи, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од формирање на Меѓуресорска работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите.


Со цел да се обезбеди инклузивност на сите релевантни чинители кои се вклучени во постапката за следење на комуникациите, но и на собраниските тела за нивниот надзор и контрола, Владата донесе одлука меѓуресорската работна група да биде составена од претставници од овластените органи за следење на комуникациите, како што се одделни министерства, Јавното обвинителство, судските органи надлежни за донесување на наредба за следење на комуникациите за интересите на безбедноста и одбраната на државата, од претставник од Дирекцијата за заштита на личните податоци и од претставник од собраниската Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, како и од други управи во надлежност на Владата.


Со цел вклучување и на научната јавност во конципирањето на идните чекори во спроведување на оваа сеопфатна реформа на законскиот и институционалниот систем за следење на комункациите, предвидена и во Планот 3-6-9, се предлага во сите постапки преземени од меѓуресорската работна група да учествуваат и претставници од научната и стручната јавност-експерти од областа на кривичната постапка, Народниот правобранител, како и претставници на граѓански организации од оваа област и од областа на човековите права.

 

На денешната седница Владата ја разгледа и усвои Информација за статусот на спроведување на проектот „Регистар на население“. Од соодветната реализација на проектот се очекува иднина дури и да го замени пописот, каков што е случајот со неколку европски земји.

На денешната седница Владата го задолжи Министерство за информатичко општество и администрација да спроведе активности за изработка на решение за Централен електронски регистар на население до јули 2018 година кој ќе ги содржи следните полиња за населението во Република Македонија: Име, Презиме, Јазик, ЕМБГ, Пол, Датум на раѓање, Место на раѓање (Држава, Општина, Населено место), Лични документи (листа на документи со податоци за Број, Вид, Датум на издавање, Датум на важност, Статус, Место на издавање), Мајка (ЕМБГ), Татко (ЕМБГ), Адреса на живеалиште (Општина, Населено место, Улица, Број (Број, Влез, Стан)), Адреса на привремен престој (Општина, Населено место, Улица, Број (Број, Влез, Стан)), Државјанство (Држава, Статус, Датум на почеток, Датум на престанок), Брачен статус, Датум на брачен статус, Сопруг/а (ЕМБГ), Националност, Смрт, Датум на смрт, Место на смрт (Држава, Општина, Населено место).

Владата ги задолжи Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги, Државниот завод за статистика, Министерството за труд и социјална политика, и им укажа на Дирекцијата за заштита на личните податоци и на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, најдоцна во рок од 7 дена од денот на усвојување на информацијата да номинираат член и заменик член во работна група за изготвување на нацрт-закон за Закон за централен електронски регистар на население и нацрт-закон за Закон за електронски услуги.

За реализација на овој проект Владата го задолжи Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за внатрешни работи до 5.10.2017 да усогласат акциски план за спроведување на проектот „Регистар на население“.


Владата на Република Македонија, на денешната седница ја разгледа и усвои информацијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди кои се однесуват за штетите настанати од ниските температури-мраз, град и поплави во 2015 и 2016, и го разгледа и усвои Акцискиот план за постапување по предметите за настанатите штети во периодот 2015-2016 година, и го задолжи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да формира „Комисија за прегледување на елаборатите и пријавите за штети“, и во најбрз можен рок да ги утврди конечниот список на лица и висината на штетите кои треба да се надоместат.

 

На денешната седница донесена е одлука до првата наредна седница, се подготви предлог за краткорочни и долгорочни излезни решенија за состојбата во фабриката за шински возила „Колска“ во Велес и за исплата на заостанатите плати на вработените во ова друштво со кој удел има и Владата на РМ.  


На оваа 29та седница на Владата е разгледана и усвоена и информацијата за финансирање на проектот за изградба на Пречистителна станица за отпадни води за Градот Скопје, за чија изградба, покрај средства од буџетот, е предвидена и поддршка од ЕУ за која ќе биде потпишан билатерален договор со Делегацијата на ЕУ во Скопје за финансирање на овој проект во рамките на ИПА програмата.

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна, 29 седница, со повеќе точки на дневниот ред од посебен интерес за граѓаните. 

 


На предлог на Министерството за финансии, владата на денешната седница ќе го разгледа извештајот за активностите на Бирото за јавни набавки од аспект на функционирањето на системот на јавните набавки во 2016 година.

 


На дневен ред на денешната седница е и годишниот извештај за работата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ за 2016 година, со извештај од независниот ревизор, како и тримесечниот извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ А.Д. СКОПЈЕ за период јануари - март 2017 година.

 


Агенцијата за храна и ветеринарство пред владините министри денеска ќе ја презентира информацијата во однос на контролата на додатоците во исхраната и здравствените тврдења кои се користат во комерцијални цели при означувањето, презентирањето и рекламирањето на храната.

 


Владата денеска ќе ја разгледа и информацијата за финансирање на проектот за изградба на Пречистителна станица за отпадни води за Градот Скопје.

 


На дневниот ред на денешната седница е и информација во врска со потпишување на Меморандум за разбирање со Акциски план со кој се врши дополнување на Иницијативата за централно и југоисточно европско поврзување (CESEC) со заеднички пристап кон пазарот на електрична енергија, енергетската ефикасност и обновливиот развој.

 

 

На денешната редовна, 29 седница на Владата на РМ, ќе бидат разгледани и информации и извештаи од работењето на други владини органи и институции.