Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

Владата на денешната седница ја одобри одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, со нацрт – договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, чија матична компанија е Baumer Holding AG од Швајцарија.

Ова е 10-та поддршка за странска инвестиција според новата програма за поддршка на економскиот план на Владата на РМ.

Владата на Република Македонија, на 62 седница, го разгледа и усвои Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки учеснички, како и состојбата на салдото, и го овласти д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, со Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје (МБПР) да потпише Анекс кон Договорот за администрирање на Посебниот кредитен фонд бр.51-422/1 од 21.01.2011 година склучен меѓу Владата на Република Македонија и МБПР.

Со Анекс на Договорот склучен со МБПР ќе се намали каматната стапка за банките учеснички од 3% фиксно годишно на 2% фиксно годишно, ќе се намали каматната стапка за крајните корисници од до 8% годишно на до 5% годишно, ќе се зголеми максималниот рок на отплата на кредитите од 8 на 10 години и ќе се овозможи пласирање на кредити со намена и само за обртни средства со рок на отплата до 3 години со вклучен грејс период до 6 месеци и со тоа ќе се обезбеди поголема поддршка на развојот од страна на Банката.

Како дополнителен заклучок, Владата ја задолжи Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје да подготви Стратегија за зголемување на капацитетите за финансирање на македонски компании, со поконкурентни цени и услуги, како и подобрување на условите за осигурување на извозот на македонски производи и во рок од 15 дена да ја достави до Владата.

Владата на Република Македонија на денешната седница ја разгледа и усвои информацијата за надминување на проблемот со канцелариски простор и депото на Државниот Архив, и по широките консултации и анализи на теренот, донесе предлог – решенија за решавање на овој прашање кои предвидуваат изградба на нов објект за Државниот архив. Владата го задолжи Државниот архив, до конечната реализација на ова решение, да спроведе постапка за санација за спречување на протекување на атмосферска вода во постоечкиот објект на кеј Димитар Влахов.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со донесување на Национална Стратегија за мали и средни претпријатија (МСП) 2018-2023, со Предлог-стратегија и акциски план. Стратегијата за МСП дефинира рамка за соработка меѓу чинителите од јавниот и приватниот сектор и граѓанското општество со цел поддршка на развојот на МСП и иновативноста во насока на зголемување на нивната конкурентност.

Целите на стратегијата се да се создаде поволно деловно окружување во коешто се поттикнуваат претприемништвото и инвестициите, да им се помогне на МСП да станат високо продуктивни и конкурентни учесници на европскиот и другите меѓународни пазари, и да се поттикне економската конкурентност на Македонија преку зголемување на претприемачкиот и иновативниот капацитет на МСП.

Стратегијата за МСП е изготвена во согласност и со Актот за мали претпријатија (АМП) на Европската унија.

На предлог на Министерство за внатрешни работи, владата денеска го утврди текстот на Предлог – закон за странци, со кој се врши усогласување со европското законодавство во областа на миграцијата, односно условите за влез, визите, одобрувањето на престојот и враќањето на странец со незаконски престој.

Владата да ја разгледа и усвои Информацијата со новиот ревидиран текст на Акцискиот план за воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција, со кој се дефинираат клучните активности за воспоставување на надворешниот механизам, надлежните институции и временските рокови за нивна имплементација, проценка на потребните финансиски средства и нивното обезбедување во буџетот на соодветните институции.

На предлог на Министерството за одбрана, денеска владата ги разгледа и усвои предлог - oдлуките за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировните операции „Одлучна поддршка“, во Авганистан, и „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина.

Министерството за здравство на денешната седница информираше за оранизацијата на 39-иот состанок на Бордот на Глобален фонд во Скопје, кој треба да се одржи од 9 со 10 мај 2018 година, како и за организацијата на Министерскиот состанок на земјите од Југоисточна Европа на темата „ Одржлив одговор за ХИВ и туберкулоза“ на 7 мај оваа година.

На оваа седница владата ја одобри предлог-одлуката за прогласување на Манастирот Св. Андреја – Матка, во општина Сарај, изграден во 1388 – 1389 година, за културно наследство од особено значење, во поткатегоријата големо значење.

На денешната седница владата го разреши Мите Костадинов од функцијата Претседател на Управниот одбор на АД Водостопанство на Република Македонија, а Муамет Хоџа е именуван за втор портпарол на Владата на Република Македонија.

Владата на денешната седница, што е во тек, ја одобри одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, со нацрт – договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, чија матична компанија е Baumer Holding AG од Швајцарија.

Ова е 10-та поддршка за странска инвестиција според новата програма за поддршка на економскиот план на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија, на 62 седница што е во тек, го разгледа и усвои Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки учеснички, како и состојбата на салдото, и го овласти д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, со Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје (МБПР) да потпише Анекс кон Договорот за администрирање на Посебен кредитен фонд бр.51-422/1 од 21.01.2011 година склучен меѓу Владата на Република Македонија и МБПР.

Со Анекс на Договорот склучен со МБПР ќе се намали каматната стапка за банките учеснички од 3% фиксно годишно на 2% фиксно годишно, ќе се намали каматната стапка за крајните корисници од до 8% годишно на до 5% годишно, ќе се зголеми максималниот рок на отплата на кредитите од 8 на 10 години и ќе се овозможи пласирање на кредити со намена и само за обртни средства со рок на отплата до 3 години со вклучен грејс период до 6 месеци и со тоа ќе се обезбеди поголема поддршка на развојот од страна на Банката.

Како дополнителен заклучок, Владата ја задолжи Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје да подготви Стратегија за зголемување на капацитетите за финансирање на македонски компании, со поконкурентни цени и услуги, како и подобрување на условите за осигурување на извозот на македонски производи и во рок од 15 дена да ја достави до Владата.

На 62-та седница на Владата на РМ што е во тек, се разгледуваат и други точки од интерес на граѓаните.

 

На најавената, 62 седница на Владата на РМ, ќе биде ставена на одобрување нацрт-одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, со нацрт-договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, чија матична компанија е Baumer Holding AG од Швајцарија.

На денешната седница, Владата ќе ја разгледа и информацијата во врска со донесување на Национална Стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023), со Предлог-стратегија и Акциски план.

На предлог на Министерство за внатрешни работи, Владата на РМ денеска ќе го утврдува текстот на Предлог-законот за странци, и ќе ја разгледа информацијата со Предлог-Акциски план за воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција.

Владата на Република Македонија, на оваа своја седница ќе се произнесе и во однос на иницијативата на Управа за заштита на културното наследство за прогласување на Манастирот Св. Андреја-Матка, во општина Сарај, за културно наследство од особено значење, во поткатегорија големо значење, за Република Македонија.

На дневниот ред на денешната редовна, 62 седница на Владата на РМ, која е закажана за 12:00 часот, се предвидени и други точки од планот за работа на Владата и од интерес на граѓаните.

На денешната 61 седница на Владата на Република Македонија е донесена одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол”, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран, врз основа на член 44 став 3, од Законот за концесија и јавно приватно партнерство.

Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол” еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот не ја исполнил обврската од членот 13 став 1 од договорот за концесија, односно во рок од две години од денот на доделувањето на концесијата за експлоатација на локалитетот „Казандол“, не изградил постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50% од експлоатираната руда.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-бакар, злато и сребро на Друштвото за експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“, а oдлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

На оваа седница е разгледана и информацијата за распоредување на 958 административни службеници вработени во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор во институциите на јавниот сектор, и ги задолжи органите на државната управа и претпријатијата во државна сопственост, во најкраток можен рок да започнат постапки за преземање на вработените од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата за предлог договорот за доделување на државна помош за инвестицијата на германската компанија Leopold Kostal GmbH & Co. KG за реализација на инвестициски проект на територијата на Општина Охрид, како браунфилд инвестиција во постоечките капацитети на индустрискиот комплекс „ЕМО ОХРИД“, наменета за обука на вработени, тест производство и сериско производство на мехатронски делови составени од електроника, прекинувачи и конектори наменети за автомобилската индустрија.

На денешната седница Владата ја разгледа и усвои Информацијата во однос на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар кај потегот на Водно, и ги задолжи Министерството за транспорт и врски, Град Скопје и МЕР АД Скопје во најкраток временски рок да најдат заедничко прифатливо решение во однос на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар.

Владата го утврди Предлог-законот за енергетика и согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, донесе одлука предлог законот да го достави до Собранието.

Целта на законот во прилог на либерализација на пазарот со енергенси, меѓу другото, е да се поедностави учеството на трговците со електрична енергија и природен гас од други земји на пазарите во РМ преку регистрација во Регулаторната комисија за енергетика, и да се овозможи пристап и приклучувањето на трети страни на системите за пренос и дистрибуција на енергија што е целосно во согласност со барањата од директивите и регулативата на ЕУ.

Во делот на пазарот на топлинска енергија, се наметнува обврска на секој новоизграден објект што се приклучува на системот за дистрибуција на топлинска енергија да има вградено уреди за мерење на локалното распределување на топлинската енергија (калориметри).

Со новите предлог законски решенија се воведуваат нови мерки за финансиска поддршка за поттикнување на производството на обновливите извори на енергија.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за започнување на Проектот за изградба на комплекс Универзитетски клинички центар на локација во општина Карпош, и го задолжи Министерството за транспорт и врски, и соодветните институции и општина Карпош, да извршат измени во урбанистичките и катастарските и други планско урбанистичко – проектни документи за 2018 година.
Со оваа одлука на Владата, Министерството за здравство треба да му препорача на Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, да формира Стручна комисија и да спроведе јавен конкурс за идејно решение на дел од комплексот Универзитетски клинички центар.

На денешната седница е утврден Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства. Овој предлог за ново законско решение има за цел обезбедување на сигурни, квалитетни и безбедни лекови за потребите на пациентите во Република Македонија од паралелен увоз, обезбедување на лесно достапни податоци за лекот на надворешното пакување за здравствените работници, како и пофункционално и поефикасно работење на Комисијата за цените на лековите.

Владата на РМ го усвои документот „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“, како обврска од Планот 3-6-9, кој треба да обезбеди отворенo, отчетно и одговорно управување кое ќе биде одраз на вградени и применети демократски вредности, во насока да биде изграден систем што ќе им влева доверба и ќе им служи на сите граѓани.

Владата го усвои новиот текст на Информацијата за статусот на проектот „Изработка на проектни студии и проектна документација за воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион и го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да ја достави ИПА апликацијата за финансирање на проектот.

Владата ја донесе Одлуката за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област.

Оваа одлука е донесена од потребата за формирање на посебно тело за координација и следење на состојбите со недискриминација, пред сѐ заради подигнување на транспаретноста во работењето на институциите во оваа област, координација на активностите меѓу институциите и организациите (здруженија на граѓани и меѓународни организации), за заедничко воспоставување на приоритети на годишно ниво во оваа област врз основа на меѓународни и други извештаи и анализи, како и за континуирано следење на состојбите во оваа област и заедничко предлагање на мерки за подобрување на состојбите.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика и на Министерството за здравство, Владата на Република Македонија јa разгледа и усвои Информацијата за ослободување од учество (партиципација) при користење на здравствени услуги на лицата до 18 години возраст, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош.

Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за поддршка на проектот за Рехабилитација и автоматизација на постоечките објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип, и го разгледа и прифати Акцискиот план за реализација на овој инфраструктурен проект, кој ќе се реализира со финансиска поддршка на Владата на РМ и со донацијата што на општина Пробиштип ѝ ja додели Република Словенија.

На дневниот ред на денешната седница на Владата на РМ ќе се најде информацијата за предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија „Костал Македонија“ ДООЕЛ, Охрид, која доаѓа на предлог на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Владата денеска ќе ја разгледа и информацијата за барање за добивање согласност за основање на туристичка развојна зона локалитет „Езеро Треска“, која ја достави Агенција за промоција и поддршка на туризмот.

Од информациите за разгледување на оваа 61-ва седница на Владата на РМ ќе биде предложена и информацијата во однос на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје - Тетово - Гостивар.

На предлог на Министерство за економија, на денешната седница на владата ќе биде разгледан и Предлог-законот за енергетика.

На оваа седница министрите во Владата на РМ ќе ја разгледаат и информацијата за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област, со Предлог-одлука и Предлог-решение, како и информацијата за донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите и донесување Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите.

Владата денеска ќе ја разгледа и информацијата за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Евтини летови за македонските граѓани“.

На дневниот ред на денешната седница на Владата на РМ ќе се најдат и други точки од интерес на граѓаните, и од програмата за работа на владата.

Седницата е закажана да започне во 12:00 часот.

 

На денешната 60-та, редовна седница, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои информацијата за реализацијата на владината одлука од 42-та седница со која ги задолжи министрите, замениците министри, државните секретари, генералниот секретар и Претседателот на Владата на Република Македонија, да достават информации за службените трошоци направени во рамките во првите шест месеци од преземањето на функциите, поточно од јуни до ноември 2017 година.

Целосниот увид во овие трошоци јавноста во Република Македонија ќе го има преку алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции, која ќе биде презентирана на прес конференција во Владата на РМ.

На оваа своја седница, Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за реализацијата на сите проекти од примарната гасификација, како и за секундарното гасифицирање во државата.

Владата го задолжи Министерството за економија во рок од 30 дена да формира работна група составена од претставници на Кабинетот на Претседателот на Владата на Република Македонија, Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за координација на економските ресори, Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина, АД МЕР Скопје, АД ГА-МА Скопје и Заедницата на единиците на локалната самоуправа, а по потреба и претставник од Регулаторна комисија за енергетика, со цел координација и следење на процесот за реализација на сите проекти од примарната гасификација, како и за секундарното гасифицирање во државата.

 

 

Работната група има должност, преку Министерството за економија да доставува информации до Владата на Република Македонија за натамошниот прогрес на реализација на сите проекти од примарната гасификација, како и за секундарното гасифицирање во државата.

На денешната седница Владата на РМ  ја разгледа и усвои Информацијата за измена и дополнување на намената на одобрени, а неискористени средства од Буџетот на Република Македонија.

Оваа одлука е донесена врз основа на барањето на Општина Центар за пренамена на преостанатите 83,5 милиони денари, од вкупните 3, 5 милијарди денари предвидени за изградба на фонтани, спомен обележја, летниковец, колонада, постаменти за споменици и скулптури. Општина Центар побара да се изврши измена и дополнување на намената на одобрените, а неискористени средства од Буџетот на Република Македонија и истите да бидат наменети и за плаќање на доспеани обврски за изградба на мостови и катна гаража, како и за изградба и реконструкција на друга инфраструктура согласно Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Центар Скопје.

Владата на Република Македонија на денешната седница ја разгледа и усвои Информацијата за напредокот во имплементацијата на Проектот за подобрување на општинските услуги.

Во рамките на овој проект, заклучно со јануари 2017 година предмет на разгледување и финансирање со средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура се 134 проекти поднесени од страна на 78 општини, во вкупна вредност од 22,9 милиони евра.

 

 

На денешната седница Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од ре-прогласување на Охридско Езеро и прогласување на Студенчишко Блато за заштитени подрачја и нивно номинирање во Светската Рамсарска Листа, и го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со општините Охрид, Дебарца и Струга да изнајдат финансиски средства за изготвување на Студија за валориазција на природни вредности за Охридско Eзеро и за апликација за номинација на Охридско Eзеро и Студенчишко Блато во Светската Рамсарска Листа.

Владата денеска го разгледа и утврди новиот Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето, и донесе одлука да го достави до Собранието на Република Македонија на натамошна постапка.

Определени точки на изменување на Законот, меѓу другото, се однесуваат на преквалификација на определени видови оружје, ограничување на правото на набавување на кусо и долго огнено оружје со жлебени цевки за лица помлади од 25 години под определени услови, продолжување на рокот за заменување на дозволите за поседување и носење на оружје и дозволите за поседување на оружје, повторно воведување на легализација на оружјето од Б, Ц и Д категорија кое се поседува без соодветна важечка исправа издадена согласно одредбите на стариот Закон за набавување, поседување и носење на оружје и Законот за оружјето.

На денешната седница, владата донесе Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот крст на Република Македонија.

 

 

Владата ја разгледа и усвои Информацијата за имплементацијата на Национална стратегија за вработување на Република Македонија 2016-2020 година и го задолжи Министерството за труд и социјална политика во соработка со релевантните институции да достави до Владата нов Акциски план за вработување за периодот 2018-2020 година во јули 2018 година.

На предлог на Министерството за здравство, владата денеска ја разгледа информација за отворање на процесот на јавно приватно партнерство во рамките на здравствениот сектор кој ќе се однесува на тековното инвестициско одржување на објектите. Информациите со анализата на физибилити студиите за оправданоста на доделувањето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе бидат доставувани до Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија денеска ја разгледа и ја усвои Информацијата за потребата од донесување на Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево-Охрид, и го разгледа и го прифати текстот на Анексот бр. 1 кон Договорот за изградба на патна делница Кичево -Охрид заради продолжување на рокот за изградба помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Sinohydro Corporation Limited.

На денешната седница, владата заклучи дека е неопходно целосно докомплетирање на документацијата и аргументацијата до наредната владина седница, за да се спроведе постапката за раскинување на договорот со концесионерот на рудникот Казандол.

 

На денешната 59-та тематска седница, посветена на младински политики, Владата ја усвои Информацијата за имплементацијата на младински политики од областа пазарот на трудот со воведувањето на мерката Гаранција за млади (ГМ), која се однесува на решавањето на проблемот со невработеноста со кој се соочуваат младите во Република Македонија.

Покрај владините претставници, во работата на седницата учествуваа и претставници на Агенцијата за млади и спорт и на повеќе други младински организации, кои доставија и свои мислења и предлози за политики за млади, посветени на унапредувањето и подобрувањето на животот на младите во земјава.

Гаранција за млади е дел од Европските носечки иницијативи и има за цел да им обезбеди на младите лица (15-29 години) во период од четири месеци од денот на евиденција во Агенција за вработување на Република Македонија, квалитетна понуда за вработување, континуирано образование и обука, или практиканство.

Планот за спроведување на ГМ во Република Македонија е осмислено да се одвива во две фази: пилот фазата во 2018 година во неколку општини, и втора фаза до 2022 година кога програмата ќе се имплементира на територија на цела Република Македонија.

 

 

Министерката за образование и наука, Рената Дескоска, на денешната седница информираше за развојниот карактер на Буџетот на министерството за 2018 година, како и тоа дека е насочен кон подигнувањето на стандардите за квалитет на сите нивоа и во сите образовни сегменти.

Вкупниот буџет на МОН за 2018 година изнесува 25.179.444.000 денари, што претставува зголемување од 5% во споредба со минатата 2017 година.

Средствата предвидени за ученички и студентски стандард изнесуваат 1 милијарда и 270 милиони денари. За првпат се обезбедуваат 80 милиони денари за подобрување на условите во ученичките домови, од кои, 30 милиони денари за реконструкција и 50 за опремување. За студентскиот стандард се планирани 660 милиони денари, што претставува зголемување на минатогодишниот буџет за повеќе од 50 милиони денари.

За капитални инвестиции во образованието предвидени се 2.140.024.000 денари, од кои за изградба и реконструкција на основни и средни училишта се издвоени 282.600.000 денари.

На оваа седница, Владата ја разгледа усвои и Информацијата на Министерството за здравство за преземени активности за унапредување на здравјето на младите во Република Македонија.

Министерството за здравство, со цел унапредување на здравјето на младата популација континуирано, во рамки на превентивните програми реализира повеќе мерки и активности, кои ги опфаќаат младите од целата држава, како Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти, Програмата за јавно здравје за 2018 година во која се предвидени повеќе активности за превенција на деформитети на рбетниот столб кај младата популација, спроведуваат едукативни предавања од здравствени работници од Центрите за јавно здравје во основни и средни училишта, советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје, Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција и Програма за имунизација со која се обезбедуваат вакцини за континуирана имунизација на сите лица од 0 до 18 годишна возраст.

На денешната седница, владата ја усвои Информацијата за младински политики на Министерството за култура и мерките и програмите со кои се овозможува поголема вклученост на младите во културниот живот во Република Македонија. Дел од програмите што опфаќаат поголема вклученост на младите се Стипендиите за млади таленти; Попусти за средношколци и студенти; Проекти со УНЕСКО/ЕУ од областа на културата, во партнерство со Агенција за млади и спорт; Национална Стратегија за култура, вклучени младински мерки; како и Дефинирање на индустриска политика за креативните и културните индустрии.

На предлог на Заменик претседателот на Влада на РМ за економски прашања, Кочо Анѓушев, Владата ја усвои Информацијата во врска со мерките и активностите од Планот за економски раст кои ги опфаќаат младите.
Мерката предвидува Финансиска поддршка за технолошки развој на компаниите преку покривање до 30% од трошоците за обука и стручно усовршување на нововработени млади лица.

Поддршката ќе се реализира преку аплицирање на јавен повик за финансирање на проекти за технолошки развој за мали и средни претпријатија (два повици/фискална година), врз основа на доставен елаборат за проектот (проектна апликација) и предлог-буџет. Вкупната поддршка преку оваа мерка (под еден или повеќе проекти) може да се користи во период до 24 месеци за исто нововработено младо лице.

Една од најважните мерки предвидени во Акциониот план е Планот за економски раст е основањето на Научно-технолошки парк, кој е предлог на Фондот за иновации и технолошки развој, како инфраструктурна поддршка на иновациската дејност и овозможува поврзување, создавање и брза примена на нови технологии, создавања и пласман на нови производи, процеси и услуги на пазарот.

Владата на Република Македонија ја усвои и оваа Информација, и го задолжи Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори да формира работна група составена од, Фондот за иновации и технолошки развој, Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за образование и наука и Кабинетот на Зоран Шапуриќ, министер без ресор во Владата на Република Македонија, задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија која што ќе направи предлог за спроведување на оваа иницијатива за воспоставување на Научно-технолошки парк во Македонија со предлози за просторни, финансиски и кадровски ресурси и за 90 дена да ја информира Владата за тоа.

 

 

Во текот на седницата, Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за приоритетите во младинскиот сектор, на предлог на Агенцијата за млади и спорт (АМС).

Според планот и програмата на АМС, приоритети во младинскиот сектор за 2018 година се изборот на младински претставник во управниот одбор во регионалната канцеларија за млади на Западен Балкан (RYCO), формирањето на работните групи кои ќе бидат задолжени за креирање на содржината на новиот Закон за млади, ревизијата на Националната стратегија за млади, финализирање на прирачникот за Локални младински совети, и подобрување на улогата на младинските организации, развојот на средношколското и студентското организирање во Република Македонија, изготвување стратешки документи за отворање на зелени работни места и др.

По изложените предлог мерки за градење младински политики, од страна на претставниците на младинските организации и АМС, во текот на седницата, Владата донесе одлуки за формирање работни групи за младински политики, составени од претставници на Владата, ресорните министерства, надлежните институции и претставници од младинските организации, и тоа:
Работна група за препознавање на младинската работа, работна група која ќе го дефинира ко-менаџмент телото за координација помеѓу младинските организации и институциите и за структурен дијалог, работна група за сеопфатно сексуално образование, работна група за средношколско демократско организирање , работна група за студентско демократско организирање, работна група за мапирање зелени работни места и нивно поврзување со невработеноста на младите во земјава и работна група за изработка на програма за сеопфатна грижа и лекување на малолетни корисници на психоактивни супстанци.

Владата ги задолжи овие работни групи во рок од 30 дена да достават план програма и предлог-политики за понатамошно делување.

На оваа седница и претходеа серија на отворени координативни средби, организирани и координирани од страна на Агенцијата за млади и спорт (АМС) и Владата на Република Македонија, кои низ широка јавна расправа, отворија простор за учество на младинските организации и за нивни предлози за младински политики.

 

На дневниот ред на 60-тата редовна седница на владата, која ќе започне денеска во 15:00 часот, по завршување на 59-тата тематска седница посветена на младинските политики, меѓу другото, ќе се најде и информацијата за можноста за изменување на Законот за катастар на недвижности во насока на подобрување на квалитетот на податоците запишани во катастарот на недвижности, вклучувајќи го и механизмот за отстранување на грешки од страна на Агенција за катастар на недвижности, и за намалување на процентот на незапишани права во катастарот на недвижности.

На денешната владина седница ќе биде разгледана и информација за рокот на реализација и проблемите при реализација на сите проекти од примарната гасификација, како и за секундарното гасифицирање во државата.

На предлог на Министерството за внатрешни работи, на 60-тата седница на Владата на РМ ќе се расправа и за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето.

На оваа 60-та редовна седница на Владата на РМ, на дневен ред ќе се најде и информација за имплементацијата на Национална стратегија за вработување на Република Македонија 2016-2020 година, како и информацијата за воведување на професионална рехабилитација на лица со попреченост.

На 58-мата седница, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информација за степен на изграденост на рударскиот комплекс „Казандол“ и го задолжи Министерството за економија во рок од 7 дена да изготви информација за исполнетост на условите за раскинување на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина, бакар, злато и сребро, на локалитетот „Казандол“, кој ги опфаќа општините Валандово, Богданци и Дојран, и за одземање на Дозволата за експлоатација на минерални суровини доделена на 20.7.2015 година.

 

Владата денеска го разгледа и утврди новиот текст на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија

Основна цел на Законот е внесување мерливи квалитативни и квалитативни критериуми за оценување на работата на судиите и претседателите на судот на секои две години. Воедно се внимаваше на целосна избалансираност на критериумите во системот на оценувањето. Истовремено се интервенира и во однос на одребите за член на Совет со право на глас, рангирање на кандидати за избор на судии во повисок суд, се зајакнува одговорноста во работата на Советот и слично.

Со измените што се предлагаат се зајакнува квалитативниот критериум во оценувањето на судиите и претседателите на судовите во однос на квантитативниот. Истовремено се направени и вградување на препораките од Венецијанската комисија дадени во последните изменувања и дополнувања на Законот за Судски совет на Република Македонија, во однос на транспарентното работење на Советот. Се внесуваат и измените предвидени согласно Стратегијата за реформа на правосудниот сектор.

 

Владата го разгледа и утврди Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за судовите, чие донесување произлегува од потребата за реформа на судството во Република Македонија, зацртана во Стратегијата за реформа на правосудниот систем, стратегиската цел на Република Македонија за членство во ЕУ и НАТО и потребата за остварување на преземените обврски за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството базирани на европските стандарди.

Двата предлог-закони, за Судскиот совет и за судовите, ќе бидат доставени до Собранието на Република Македонија согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија на натамошна постапка за усвојување.

 

На усвојување во Собранието на РМ, владата денеска го пушти ново усогласениот текст на Предлог-законот за финансиска поддршка на инвестиции.

Со овој закон се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на инвестициите на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Македонија. Овој закон претставува своевидна шема за поддршка согласно прописите со кои се уредува контролата на државната помош за инвестициите.

Целта на овој закон е поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија преку поддршка на инвестициите за зголемување на конкурентноста на македонската економија и вработувањето, а мерките од законот освен странските, ги опфаќаат и дијаспората, како и домашните компании.

 

Министерство за труд и социјална политика предложи, а владата ја усвои Програмата за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година.

Со оваа програма се утврдуваат корисниците, мерките, носителите, извршителите и обезбедените средства за персоналната асистенција на лица со попреченост со цел да се придонесе за нивното независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Мерките од Програмата ќе им помогнат на лицата со попреченост во извршувањето на секојдневните лични и домашни активности, за учество во образованието и на пазарот на трудот и други активности, кои лице без попреченост вообичаено би ги извршило без поддршка.

 

Владата го разгледа и утврди Предлог-законот за високото образование, и донесе одлука по усогласување на одредени членови, да биде пуштен во собраниска процедура до негово усвојување.

Со овој закон се уредуваат автономијата на универзитетот и академската слобода, условите и постапката за основање, статусни промени и престанок на високообразовните установи, нивната дејност, системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование, основите за организација, управување, развој и финансирање на високообразовната дејност, правата и обврските на студентите, како и признавањето на странските високообразовни квалификации и надзорот над работата на високообразовните установи.

 

На денешната седница, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со одговорот на Министерството за транспорт и врски до Европската Комисија за шемата на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници кои го користат аеродромот во Скопје.

Во однос на постапката за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници, Комисијата за заштита на конкуренцијата се произнесе дека во овој случај Министерството за транспорт и врски се однесува како инвеститор во пазарна економија, и дека финансиската поддршка на домашните и странските авиопревозници е целосно усогласено со соодветното европско законодавство. Во одговорот до ЕК се наведува дека на долг рок ова субвенционирање генерира позитивен ефект и придонесува за остварувње на поволен финансиски резултат и зголемување на БДП на земјата.

 

Владата денеска го прифати предлогот на Министерството за надворешни работи за потпишување Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за заемно укинување на визите за државјаните на двете земји, како и предлогот за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Украина, Руската Федерација, Азербејџан и Казахстан.

 

Владата го разгледа конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи за 2016 година на јавна здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија, со препорака оваа установа да изработи Акционен план за имплементација на дадените препораки, а Министерството за здравство да го следи и олесни процесот на имплементација на дадените препораки.

Истовремено, заклучок на владата е Министерството за здравство да процени дали е потребно Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на јавна здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија, Скопје, да се достави до Јавното обвинителство на Република Македонија.

 

 

На денешната редовна, 58-мата седница, Владата на Република Македонија, меѓу другото, ќе биде разгледана Предлог-програмата за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година, како и Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година.

Овие точки доаѓаат како предлог на Министерството за труд и социјална политика, кое денеска на разгледување ја достави и Предлог-програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година.

Владата денеска ќе ја разгледа и Предлог-програмата за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година.

Од програмата за реализација на инфраструктурните проекти, на денешната седница на владата ќе биде разгледана Информацијата за прогрес на активностите за реализација на проектот „Рехабилитација, надградба и реконструкција на поголемите железнички станици на Коридорот 10 и кракот 10д, како и Информацијата за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Модернизација и реконструкција на влезовите во Битола и изградба на експресен пат од Битола до граничен премин Меџитлија”.

Пред министрите на Владата на РМ, на денешната седница на одобрување ќе биде поднесен извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе.

На предлог на Министерството за надворешни работи, на денешната 58-ма седница на Владата на РМ, ќе биде разгледан и предлогот за поведување на постапка за водење преговори за потпишување Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за заемно укинување на визите за државјаните на двете земји, и предлогот за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министри на Украина за услови за заемно патување на државјаните на овие две земји.

Владата денеска ќе ја разгледа и Информацијата во врска со активностите за анализа на моменталната состојба во областа на ИТ во сите институции од јавниот сектор во Република Македонија, на предлог на Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија и на Националниот совет за ИКТ.

 


 

Дневен ред: http://vlada.mk/sednica/58