Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

 

На денешната седница владата ги разгледа и ги усвои изменувањата и дополнувањата на Уредбата за критериуми за субвенционирањето на тутунот. Со измените во уредбата, почнувајќи од реколтата 2017 година, тутунарите ќе добиваат повисоки субвенции со што директно се стимулира производството на квалитетен тутун. Одлуката се однесува на целокупната количина тутун според категориите и типовите опфатени со уредбата.

На денешната седница владата донесе одлуки за поддршка на две нови странски инвестиции. Првата за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште за компанијата за производство на лекови САГЕН, a втората за Договорот за доделување државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги, компанијата ВИК во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп.

Владата денеска ја разгледа и ја усвои информацијата на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми Македонски шуми - Скопје за вкупно потрошените финансиски средства за спроведување на Акцијата „Ден на дрвото - засади ја својата иднина” од почетокот на акцијата до 2016 година. Според оваа информација за реализација на оваа акција биле потрошени 17,8 милиони евра, а преживеале само 21 отсто од вкупно засадените садници. Дополнителни 31 милион денари во оваа акција биле потрошени за засадување палми, а во извештајот се наведува дека ниту една палма не преживеала.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за изработката на Извештајот за напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО за состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион, како и Извештајот за напредокот во спроведувањето на препораките.

Согласно препораките, преземени се мерки и активности со што е отстранета опасноста Охридскиот регион да го загуби статусот на светско наследство на УНЕСКО.

Владата го задолжи Министерството за култура, преку Национална комисија за УНЕСКО да го достави извештајот до Центарот за светско наследство на УНЕСКО, во рок од 10 дена од усвојувањето на Информацијата.

Владата денеска донесе одлука да се изврши продажба на патничкото моторно возило Мерцедес Бенц С600 преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии. Почетната проценета вредност на овој автомобил, согласно проценката на Бирото за судски вештачења, изнесува 14.372.208,00 денари (230.000 евра). Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата www.e-aukcii.finance.gov.mk

 

 

Во рамките на точката за состојбите и напредокот во процесот на европска интеграција и реализацијата на Планот 3-6-9, владата донесе заклучок да се забрза донесувањето на законите предвидени во одредниците 6 и 9 од планот, и ги задолжи министерствата да ги достават приоритетите за реформи што ќе бидат опфатени до крајот на годината.

Владата денеска ја разгледа и усвои информацијата за Регионална депонија Русино и го задолжи Министерството за транспорт и врски да ја предвиди изработката на Државна урбанистичко планска документација за оваа регионална депонија во годишната програма за финансирање на изработка на урбанистичките планови, урбанистичко плански – документации на Владата на Република Македонија за 2018 година.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Предлог-Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за период 2018-2022 година.

Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на автопат Скопје-Блаце“ со проекција работите да започнат во втората половина на 2019 и да бидат завршени до крајот на 2022 година.

На предлог на Министерството за локална самоуправа, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од изменување и дополнување на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020 и информацијата за подготовка на нов Акциски план 2018-2020 за спроведување на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020.

Пред почетокот на работниот дел од 54-тата седница на Владата на Република Македонија, на иницијатива на Делегацијата на ЕУ во Скопје, беше одржана презентација за реформите во јавните финансии и за важноста на раководната одговорност во ефикасното управување на јавната администрација, што ја подготви СИГМА, заедничката иницијатива на ОЕЦД и Европската унија, која работи со земјите пристапнички во ЕУ.

Во презентацијата на СИГМА посебен фокус беше посветен на мониторингот за отчетноста во владините институции, со констатација дека во втората половина на 2017 година е направен исчекор во управувањето со институциите и внатрешната контрола, за разлика од првата половина на годината кога за усогласувањето на политиките и стратегиите со финансиите беа искажани оценки.

Извештајот на мониторингот на СИГМА објаснува дека исчекорот напред во втората половина на 2017 година се должи на подготовката на двата стратешки документи „Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018 –2021 година“ и „Стратегијата за реформа на јавната администрација 2017-2022 година.

 

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна, 54 седница со повеќе точки на дневен ред.

На седницата на Владата денеска ќе биде одржана презентација на тема „Клучните аспекти на јавната внатрешна финансиска контрола и раководна отчетност и одговорност“, на иницијативата СИГМА на ЕУ која има за цел да дава препораки за приоритети за реформа на јавната администрација во земјите кандидати за членство во Европската Унија.

На оваа своја 54 седница, Владата на РМ ќе ја разгледа предлог-одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и предлог-одлуката за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство на лекови на компанијата САГЕН ДООЕЛ Скопје, како закупопримач.

Министрите во Владата, на денешната седница ќе го разгледаат и предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп, како и предлог одлуката за давање согласност на договорот за доделување на државна помош на друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци во технолошко индустриската развојна зона Прилеп.

На предлог на Министерството за надворешни работи на денешната седница на Владата ќе биде разгледана и информацијата за програмата и приоритетите на Бугарското претседателство со Советот на Европската Унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската Унија.

На дневен ред на денешната седница е и информацијата за потребата од изменување и дополнување на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација 2015-2020 и за подготовка на нов Акциски план 2018-2020, што ги подготвува Министерството за локална самоуправа.

Владата денеска ќе ја разгледа и предлог-одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DYNAMIC FRONT III 18-1“, во Сојузна Република Германија.

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми Македонски шуми пред министрите денеска ќе ја презентира информацијата за вкупно потрошени финансиски средства за спроведување на Акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, од почетокот на акцијата до сега, со резултатите и ефектот од реализацијата на акцијата.

На денешната седница повеќе точки од дневниот ред се посветени на информации за прогресот на активности во реализацијата на проектите за изградба, рехабилитација и реконструкција на повеќе делници на автопатски, експресни, регионални и локални патишта во Република Македонија.

На денешната седница на Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за труд и социјална политика, ќе се разгледа информацијата за ревидиран Акциски план за вработување на млади 2016-2020 година, информацијата за имплементација на Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020, како и информацијата за имплементација на Гаранција за млади (прва фаза 2018-2019 година) акцискиот план за имплементација на Гаранција за млади во три пилот општини во 2018 година.

На дневниот ред на денешната владина седница ќе се најде и Предлог-национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период 2018-2022 година, како и Финансискиот план и Годишната програма за работа на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2018 година.

Владата денеска ќе ја разгледа и информацијата, за потребата од воспоставување на единствениот комуникациско-информативен систем со единствениот европски број за итни повици во Република Македонија, како и предлог-уредбата за утврдување на оперативните постапки за меѓусебна комуникација, координација и постапување на субјектите во системот за управување со кризи.

На денешната седница ќе биде разгледана Предлог-одлуката за формирање на Совет за управување со јавни финансии на предлог на Министерство за финансии.

Како материјали за информирање на Владата, меѓу другото, денеска ќе ја разгледа информацијата за изградба на центар за деца со аутизам во Скопје и Годишната програма за работа на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи за 2018 година.

 

Владата на Република Македонија на денешната 52-ра седница, ја разгледа и усвои Стратегијата за образование 2018-2025.

Стратегијата за образованието на Република Македонија за 2018-2025 година и нејзиниот Акциски план, беа изработени со финансиска и техничка поддршка од страна на Европската унија, преку процес на консултации и учество, на многу експерти, наставници и професори, претставници на јавни институции, невладиниот сектор и други лица заинтересирани за развивање на човечките ресурси и образовните политики во Република Македонија.

На денешната седница владата го разгледа Тарифникот за утврдување на цените на водни услуги на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, за снабдување со сурова вода наменета за населението од Регионалниот водовод Студенчица и донесе одлука да не даде согласност за покачување на цената на водата што го предлага Регулаторната комисија за енергетика.

Владата на Република Македонија е против одлуката за покачување на цената на водата бидејќи таа паѓа на сметка на крајните корисници, односно граѓаните, и донесе заклучок да и препорача на Регулаторната комисија за енерегетика да ја преиспита својата одлука за одобрување на покачување на цената на водата, а ЈП Студенчица да направи нова анализа за барањето за корекција на цената на водата.

На оваа седница владата го утврди новиот текст на Предлог-законот за изменување на Законот превоз во патниот сообраќај со кој се предлага укинување на обврската за познавање на англискиот јазик за такси превозниците, и донесе заклучок предлог законот да биде доставен до Собранието на Република Македонија на усвојување.

Владата ја усвои Годишната програма со финансиски план за 2018 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и ја задолжи Дирекцијата за ТИРЗ во рок од 30 дена да подготви и до Владата да достави Информација со споредбена анализа за работењето во 2017 година и 2018 година.

На денешната седница владата ја разгледа и ја донесе Одлуката за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам, кој ќе биде надлежен да ги следи и координира активностите за спроведување на Националната стратегијата за борба против перење пари и финансирање на тероризам.

Владата денеска ја усвои Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година на Агенција за промоција и поддршка на туризмот.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за донесување на Стратегијата за животна средина и климатски промени до 2020, со препорака новиот текст на стратегијата да ги вклучи и препораките и мерките од Интерресорската група за заштита на амбиенталниот воздухот, како и други мерки од сферата на заштитата на животната средина.

Владата го прифати Акцискиот план за реконструкција и адаптација на Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања - Отешево, и го задолжи Министерството за здравство на секои шест месеци до Владата да доставува информација за прогресот на активностите од Акцискиот план, се до конечна реализација на проектот.

Владата на Република Македонија го разгледа и прифати Извештајот за завршени преговори за усогласување на текстот на Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за условите за патување на државјаните на двете земји. Патување со лични карти. По усогласувањето на спогодбата и по ратфикацијата во собранијата, граѓаните, граѓаните од двете земји во Македонија и во Босна и Херцеговина ќе можат да патуваат со лични карти.

Владата да го разгледа Предлог-законот за престанување на важењето на Законот за поддршка на домашната музичка продукција, и донесе заклучок да го достави до Собранието на Република Македонија на натамошна постапка.

За донесувањето на овој предлог-закон владата преовлада фактот што имплементацијата на законот во практика не ги даде очекуваните ефекти, при што се постави прашањето за оправданоста од ваквиот начин на финансирање со буџетски средства во вкупен износ од 317 680 000 денари, односно околу 5 милиони евра.

На предлог на Министерството за образование и наука денеска е усвоена информацијата за активностите во процесот на изработка на Стратегијата за паметна специјализација, која е на високо место во агендата на Европска Унија, и во потпишаниот документ во Трст во 2017, од страна на премиерите на Западен Балкан, за зголемена интеграција на регионот.

СМАРТ Стратегијата претставува национален документ за економски развој на земјата преку насочена поддршка на истражувањето и иновациите, со цел градење конкурентна предност преку развивање и усогласување на истражувањата и иновациите на потребите на бизнис секторот.

Владата не го одобри барањето за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче“, општина Аеродром, имајќи го предвид негативното мислење на општина Аеродром.

На денешната седница Владата на РМ донесе решение за формирање Национален совет за информатичка и компјутерска технологија (ИКТ), за изготување и следење на имплементацијата на Националната ИКТ стратегија, како и за давање на мислење на годишните планови за јавни набавки и на техничките спецификации на тендерските документациина институциите од јавниот сектор, каде што како предмет на набавката е ИКТ опрема и/или софтвер.

Владата на денешната седница го разреши од должноста директор на Агенција за промоција и поддршка на туризмот Александар Донев заради невнимателно и несовесно работење.

 

Владата на Република Македонија, денеска со почеток во 12 часот, ќе ја одржи редовната 52-ра седница.

Во рамките на седницата ќе се разгледуваат состојбите и напредокот во процесот на евроинтеграциите, користењето и имплементацијата на фондовите од ЕУ, статусот на реализација на приоритетите на Република Македонија за влез во НАТО и статусот на реализација на Рамковниот договор.

На владината седница ќе се разгледуваат годишни програми за работа, инвестициони програми како и програми за реализирање на годишен стратешки план на повеќе државни агенции и јавни претпријатија како и на Дирекцијата за технолошки индустриски зони, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации како и Фондот за иновации и технолошки развој.

На дневен ред е и Предлог-програмата за развој на туризмот, како и Предлог-годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018.

Владата денеска ќе одлучува и по Предлог-одлуката Судскиот буџетски совет за утврдување на бодот за пресметување на платите на судските службеници и судската полиција за 2018 година.

Министрите на Владата, на денешната седница ќе го разгледаат и енергетскиот биланс на Македонија за 2018 година, Предлог-програмата за поддршка на домашниот туризам за работници со ниски примања, Предлог-националната програма за развој на земјоделството и руралниот развој за период 2018-2022 година, како и бројни Информации по предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за животна средина и просторно планирање.

Денеска Владата ќе одлучува и по Предлог-законот за престанување на важењето на законот за поддршка на домашната музичка продукција, а ќе ја разгледа и Информација за доделување на стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија, како и Информацијата за Ревидиран Акциски план за вработување на млади за периодот 2016- 2020 година и ревидираната  Информација за имплементација на Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020.

На денешната седница владата ќе ја разгледа Предлог Стратегијата за образование 2018-2015, и ќе биде информирана и за процесот на реализација на активностите од Рамковниот договор за „Техничка помош за подготовка на сеопфатна Стратегија за образование 2016-2020“ во рамки на Оперативната програма Развој на човечки ресурси 2007-2013.

Поттикната од трагичниот настан во тетовската населба Поток, во кој семејството Зулбеари во пожар ги загуби мајката и четирите малолетни деца, што длабоко ја потресе целата македонска јавност, Владата на Република Македонија денеска, ја свика 51-та седница и донесе заклучок за доделување на еднократна парична помош.

Покрај паричната помош во висина од 300 илјади денари за семејството Зулбеари, на седницата е договорено владина делегација да го посети семејството и непосредно да го изрази длабокото сочувство за оваа трагедија.

Владата на Република Македонија на денешната седница донесе и неколку кадровски решенија.

За В.Д. Директор на Државниот комунален инспекторат беше именувана Елизабета Јованчева.

За Директор на Културниот центар во Истанбул, Владата го именуваше Рамадан Рамадани, досегашен вршител на должноста во истата институција.

Владата на Република Македонија денеска ја одржа својата редовна, 50-та седница, при што на дневниот ред како прва точка се најде програмата и приоритетите на бугарското претседателство со Советот на Европската Унија што ги презентираше амбасадорот на Република Бугарија во нашата земја Иван Великов Петков.

На седницата на владата во рамките на оваа точка свое обраќање имаше и шефот на делегацијата на ЕУ во Република Македонија Самуел Жбогар.

Двајцата амбасадори ги поздравија актуелните политики на Владата на РМ во однос на европските интеграциски процеси и нагласија дека очекуваат и понатаму во политиките на Владата на РМ да доминира политичка мудрост, како и одржување на напорите за национално единство за решавање на важните прашања во оваа фаза на пристапувањето на земјата во евро-атлантските иницијативи.   

На денешната седница на владата учествуваше и делегација на Банката на Советот на Европа која ги презентираше опциите за активирање на изградбата на Универзитетскиот клинички центар (УКЦ), со вклучени експертски мислења за предвидените опции и алтернативи во однос на локацијата на УКЦ.

На седницата беше искажана јасната определба на Владата на Република Македонија дека ова е еден од најважните приоритети во оваа година, и дека се очекува конечната одлука за најдобрите опции за изградба на Јавната здравствена установа Универзитетски клинички центар „Мајка Тереза“ да биде донесена наскоро. Владата на денешната седница ја разгледа и усвои информацијата за состојбите и напредок во процесот на европската интеграција, како и за статусот на користењето и имплементацијата на фондовите од ЕУ за 2018 и  2019 година.

На оваа, 50-та редовна седница, владата ги разгледа и усвои годишните програми за работа и финансиските планови за 2018 година на повеќе јавни претпријатија, на акционерски друштва и агенции во државна сопственост, како и на други владини органи и тела, со сугестии за посоодветно издвојување на приоритетите и пофункционална распределба на одобрените буџетски средства. 

Како дел од овие точки владата да ги разгледа Финансискиот план, Годишната инвестициска програма и Годишниот план за јавни набавки на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година. 

Владата посебно го поздрави делот Годишната инвестициска програма на АД ЕЛЕМ, со кој се издвојува посебно поглавје за екологија во кое е вклучена финансиската ставка за реконструкција на електростатски филтри и за намалување на емисии на прашина во РЕК Битола, како и определбата за развој на капацитети за обновливи енергии, односно изградбата на фотоволтаични електрани и ветерни електрани, со предвидени финансиски средства за нивна изградба.

На денешната седница е усвоена и програмата за работа на Владата на Република Македонија во 2018 година со вградените предлози и рокови содржани во мислењето на Секретаријатот за европски прашања во однос на усогласување со Националната Програма за усвојување на Правото на ЕУ и планот 3-6-9, како и мислењата, предлозите и иницијативите на сите надлежни министерства и други органи на државната управа. Програмата за работа на Владата на РМ за 2018 година е во функција на остварување на стратешките приоритетни цели за 2018 на Владата на Република Македонија содржани во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2017-2020 година и ги вклучува приоритетите за развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните; процесите за членство во НАТО и Европската Унија; активностите и мерките за одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата; владеење на правото и изградба на независни институции; реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија; реформи во правосудството, како и целосно спроведување на начелата на Oхридскиот рамковен договор, градење граѓанска држава и етничка кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување. 

На предлог на Министерство за финансии владата денеска ја усвои и информацијата за Програмата на Економски Реформи  2018 – 2020 година, како и Годишниот извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2016 година.

Во однос на оваа точка, функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола, членовите на владата констатираа слабости во однос на работата на внатрешните ревизии и контрола на јавните финансии на централно и локално ниво, и е усвоен заклучок да бидат преземени соодветни и поригорозни мерки за да се подобри ефикасноста на контролата на трошењето на јавните финансии.

На предлог на Министерството за економија, Владата на РМ на денешната седница одобри повеќе програми како програмата за поддршка на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година и  Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво.

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ги предложи, а владата ги усвои програмите за финансиска поддршка на земјоделството и на руралниот развој за 2018 година, како и повеќе други програми од сферата на земјоделието, шумарството и водостопанството.

На денешната седница владата да ја усвои Програмата за унапредување на животната средина за 2018 година, како и програмата за инвестиции во животната средина за тековната година.

Министерството за здравство на денешната седница на владата достави на усвојување повеќе програми за работа за 2018 година, меѓу кои Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за оваа година, Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија, Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија, Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности, Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес,  Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, Програма за лекување на ретки болести, како повеќе други програми. 

На предлог на Министерството за образование и наука, владата денеска ја усвои информацијата за воведување нова стипендија за студенти за наставен кадар за основно образование уште од првата година на студиите во висина од 6000 денари. 

Покрај оваа мерка за унапредување на квалитетот на наставните кадри во основното образование, владата денеска на предлог на МОН Владата ја усвои Програмите за ученичкиот и студентскиот стандард за 2018 година, и  Програмата за научно-истражувачката дејност за оваа година, како и програмите за изградба и реконструкција на средни и основни училишта.

Министерството за образование и наука пред членовите на владата достави Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование. Предлогот за измени на законот се однесува на можноста за брза корекција на утврдените грешки во учебниците, како и на можноста на конкурсите за учебници освен домашните автори да учествуваат и издавачите кои ќе имаат можност предлагаат адаптирани учебници од странство доколку тие ги исполнуваат критериумите на МОН.

На денешната седница е усвоена Програмата зa рамномерен регионален развој во 2018 година на Бирото за регионален развој и на Министерство за локална самоуправа.
Владата денеска ги усвои двете информации на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за давање на согласност за распишување на јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари и над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.

На предлог на Министерството за култура денеска е усвоена информацијата за прогресот на активностите во однос на состојбата со природното и културното наследство на Охридскиот регион која се однесува на активностите за реализација на постоечките инфраструктурни проекти во овој регион, како и на оние кои се планирани во рамките на Коридорот 8. 

На денешната седница владата ја разгледа и усвои информацијата за превземените активности и предлог мерки за надминување на проблемот на лицата кои не поседуваат лична документација.

Министрите денеска го одобрија договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Џагатај Кабло Отомотив Електрик Системлери ДООЕЛ Илинден, како прв од овој тип според новите мерки за поддршка на странските инвестиции предвидени со Планот за економски раст на Владата на РМ.
На денешната седница владата му препорача на Министерството за финансии, сектор трезор, да постапи согласно претходната пракса и позитивните законски прописи и да го овозможи отчитувањето на буџетите на општините Бутел, Тетово, Гостивар, Теарце и Чаир, кои заради неизборот на претседатели на советите, не се во можност да ги реализираат своите финансиски обврски.

 

Владата на Република Македонија на денешната, 50-та редовна седница, првата точка на дневниот ред им ги отстапи на амбасадорот на Република Бугарија во нашата земја Иван Великов Петков и на шефот на делегацијата на ЕУ во Република Македонија Самуел Жбогар.

Амбасадорот на Република Бугарија Иван Великов Петков пред членовите на Владата ги презентираше програмата и приоритетите на бугарското претседателство со Советот на Европската Унија, додека амбасадорот Жбогар изрази поддршка на процесите поврзани со европските интеграции на нашата земја.

Давајќи им збор на двајцата амбасадори, премиерот Заев истакна дека пораките што доаѓаат од Република Бугарија, актуелен претседавач на Советот на ЕУ, и од ЕУ, се охрабрувачки и мотивирачки за сите учесници во процесот на пристапување на нашата земја во Европската Унија одговорно да продолжат во реализацијата на приоритетите и реформите неопходни за реализација на оваа стратешка цел на Република Македонија.

Амбасадорот на Република Бугарија Иван Великов Петков, во своето обраќање ги информираше членовите на Владата за мотото на бугарското претседавање со ЕУ „Заедно сме посилни“ како и за приоритетите, при што го истакна вториот приоритет посветен на европската перспектива и поврзаност на Западен Балкан во ЕУ.

Амбасадорот Иван Великов Петков ги издвои и другите приоритети како што се младите, стабилноста, мирот и солидарноста во Европа, како и развојот на дигиталната економија.

Амбасадорот на Република Бугарија порача дека неговата земја ја поддржува Владата на премиерот Заев, опозицијата и граѓанскиот сектор во напорите за постигнување на највисоките национални цели, членство во ЕУ и НАТО и дека очекува сериозни придвижувања во таа насока и покана за старт на преговорите со ЕУ за време на претседавањето на Република Бугарија со Европскиот совет.

Шефот на делегацијата на ЕУ во Република Македонија Самуел Жбогар, во името на ЕУ потсети на изјавата на Високата претставничка за надворешна политика и безбедност на ЕУ, која на почетокот на оваа година истакна дека 2018 е клучна година за земјите од Западен Балкан чие вклучување во ЕУ е егзистенцијално прашање.

Амбасадорот Жбогар нагласи дека очекува и понатаму во политиките на Владата на РМ да доминира политичка мудрост, како и одржување на напорите за национално единство за решавање на важните прашања во оваа фаза на пристапувањето на земјата во евро-атлантските иницијативи.

Денес, со почеток во 12 часот, Владата на Република Македонија ќе ја одржи својата 50-та седница.

На денешната седница на Владата ќе присуствува Амбасадорот на Република Бугарија, Иван Великов Петков, кој ќе ја презентира програмата и приоритетите на бугарското претседателствување со Советот на Европската Унија.

Исто така, на седницата, свое обраќање ќе имаат претставници од Банката на Советот на Европа во врска со новиот клинички центар во Скопје.

Во текот на Седницата ќе се расправа и ќе се одлучува по материјалите од годишните инвестициони програми и програми за финансирање, програмите за работа и финансиските извештаи на јавните претпријатија и државните агенции.

Исто така, на владината седница ќе се разгледува Предлог-програмата за работа на Владата на Република Македонија, Информацијата за Програмата на економски реформи 2018-2020 година, Предлог-програмата за развој на туризмот, Предлог-програмата за развој на спорт и млади за 2018 година, како и повеќе предлог-програми и програми за иницијативи и проекти од повеќе министерства.

Владата на оваа седница ќе ја разгледа и Предлог-програмата за задолжително здравствено осигурување на граѓаните на Република Македонија, кои не се здравствено осигурени, Предлог-програма за лекување на ретки болести во Македонија, Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија, Предлог-програма за обезбедување инсулин, како и други предлог-програми од Министерството за здравство кои се во насока на подобро организирање и подобрување на здравствените услуги на граѓаните на Република Македонија.

На денешната 50-та седница на Владата на Република Македонија, министрите ќе ги разгледуваат и Предлог-програмите по иницијатива на министерството за образование кои се однесуваат на научно-истражувачката дејност, подобрување на ученичкиот и студентскиот стандард, како и реконструкција на основни и средни училишта.

 

Владата на Република Македонија денеска, на 49-та седница, ја разгледа и усвои информацијата за воведување на проект „Субвенциониран студентски оброк и други студентски потреби“, и го задолжи Министерство за образование и наука да изготви предлог законски и подзаконски акти за имплементација на проектот, најдоцна до 31.05.2018 година, во соработка со Министерство за информатичко општество и администрација; Министерство за труд и социјална политика; Министерство за финансии; Министерство за економија, Генерален секретаријат и Кабинет на министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување инвестициска клима за домашни компании, Зоран Шапуриќ.

Проектот „Субвенциониран студентски оброк и други студентски потреби” предвидува можност за субвенционирање на потребите на студент по негов избор, и тоа: оброк, автобуска карта, карта за во театар, книга и други услуги, во текот на денот, а плаќањето ќе се врши преку мобилен телефон или дигитална студентска картичка.

Овој проект, повеќе од 10 години успешно се спроведува во Република Словенија. Од страна на тамошните институции постои согласност и поддршка за имплементирање на проектот и во Република Македонија, со одредени прилагодувања, согласно финансиските можности на Република Македонија. Притоа, од страна на Владата на Република Словенија постои согласност за техничка поддршка и асистенција при реализација и имплементација на овој проект во Република Македонија.

Во делот на прегледот на состојбите и напредокот во процесот на европска интеграција, Владата ја разгледа и усвои Информацијата за формирање на „Управен комитет на Конзорциумот за зајакнување на изборните и политичките процеси и Владата на Република Македонија за поддршка на спроведување на клучни реформи“.

Во рамките на оваа информација, Владата ги задолжи ко-претседавачите на Управниот комитет, заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Бујар Османи и заменик претседателката на Владата и министерката за одбрана Радмила Шекеринска, да ја информираат Владата за напредокот во реализација на предвидените активности најмалку на квартално ниво.

Управниот комитет има за цел да обезбеди поддршка за Владата на РМ во идентификувањето и развивањето на приоритети за техничка помош за зајакнување и за спроведување на реформите со зајакнување на капацитетите во сферата на доброто владеење.

На денешната седница Владата ја усвои Информацијата за Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година, и донесе Одлука за давање согласност за реализација на поднесената годишна програма на Јавното претпријатие за државни патишта.

На денешната, 49-та седница на Владата, е разгледана и усвоена Информацијата за напредокот на спроведување на процесот на изработка на Стратегискиот одбранбен преглед 2018 (СОП 2018). Владата го задолжи Министерството за одбрана да продолжи со втората етапа на процесот за изработка на СОП 2018, како и да работи на натамошниот развој на предлог текстот на Стратегијата за одбрана согласно планираната динамика.

Владата денеска ја усвои информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со набавката на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар во јавните здравствени установи и ЈЗ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо-Охрид со вредност во висина од 150, односно 120 милиони денари за оваа, и за 2019 и 2020 година со утврдена динамика на плаќање за секоја година.

Владата ја разгледа Информацијата за тековните и планираните активности на Националниот Комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам и ги утврди роковите за изработување на националните стратегии и акциски планови за спречување на екстремниот радикализам и за борба против тероризмот.

Владата на Република Македонија на денешната седница разгледа и усвои извештаи за годишното и финансиското работење на повеќе јавни претпријатија и комисии, како и предлог програмата за работа на Дирекцијата за заштита и спасување за 2018 година.

На предлог на Министерство за правда, на денешната седница е разгледана и усвоена информацијата за Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство за 2018 година.

Министерство за труд и социјална политика предложи, а владата усвои повеќе програми од сферата на социјалната политика за 2018 година како Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија, Програма за развој на дејноста за заштита на децата, Програма за остварување на социјалната заштита, како и Програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% телесна попреченост на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица.