Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

На редовната 65-та седница Владата на Република Македонија разгледа повеќе точки од планот за работа и донесе одлуки кои се од интерес на граѓаните.

На предлог на АД за производство на електрична енергија, „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје беше разгледана информацијата за текот и активностите за проектите ХЕ Чебрен и ХЕ Галиште. Владата на Република Македонија ги задолжи Кабинетот на Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, Кочо Анѓушев и Министерството за економија да формираат меѓу ресорска комисија со претставници од повеќе министерства и државни претпријатија да подготви препораки за понатамошни активности за продолжување на проектот.

Министрите на денешната седница, на барање на Министерството за економија го разгледаа Извештајот за преговори со усогласен текст на договорот за соработка во областа на туризмот меѓу владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина.

На денешната седница беше разгледана и усвоена програмата за изменување на годишната инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“, Пробиштип и ребалансот на финансовиот план, а беше разгледан и годишниот извештај за работата на Геолошкиот завод на Република Македонија.

Министрите денеска разгледаа информација и донесоа заклучоци за кадровската екипираност на инспекциските служби во Република Македонија со план за нивно доекипирање.

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство беше разгледана информација за промоција на Република Македонија како земја – партнер на 56-тото издание на Самитот АГРА 2018 во Република Словенија.

Владата на Република Македонија на денешната 65-та седница го усвои текстот на предлог законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи со кој се унапредуваат работничките права.

На предлог на Министерството за култура министрите ја усвоија предлог програмата за користење на средства за изградба на спомен обележје на Тодор Проевски во Крушево со која средствата обезбедени во буџетот се префрлуваат на општина Крушево.

На предлог на Собранието на РМ, Владата на Република Македонија даде позитивно мислење за повеќе измени и дополнувања на законски решенија, меѓу кои предлог- законот за измени и дополнување на законите за лекови и медицински помагала, за санитарни и здравствени инспекторати, за јавни набавки, за инспекциски надзор, за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија и.т.н. За предлог законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини Владата на Република Македонија дополнително ќе се произнесе.

На денешната седница на предлог на Министерството за одбрана беше разгледана информацијата за зголемување на придонесот на Република Македонија во мисијата на НАТО “Одлучна поддршка“ во Авганистан во периодот од август до ноември 2018 година.

Министрите разгледаа информација за прогрес на реализација на акцискиот план за пристапни рампи за лицата со инвалидност, како и информацијата предложена од Министерството за информатичко општество и администрација за статусот на реализација на Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2016-2018 година.

Како материјал за информирање на владината седница беа разгледани извештајот за тековниот статус на болниците во процесот на акредитација, за периодот јули - септември 2017 година, извештајот за реализација на Програмата за развој на туризмот на Република Македонија за 2017 година, како и информацијата за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2018.

Во рамки на 65-тата седница која треба да започне во 12:00 часот, Владата на Република Македонија ќе разгледа повеќе точки од планот за работа, а кои се од интерес на граѓаните.

На предлог на АД за производство на електрична енергија, „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје ќе биде разгледана информацијата за текот и активностите за проектите ХЕ Чебрен и ХЕ Галиште.

Министрите на денешната седница, на барање на Министерството за економија, ќе дебатираат за извештајот за извршени преговори со усогласен текст на договорот за соработка во областа на туризмот меѓу владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина.

На барање на Собранието на Република Македонија на дневен ред на 65-тата седница се 13 предлог – закони за изменување и дополнување. Дел од нив се: предлог- законот за измени и дополнување на законите за лекови и медицински помагала, за санитарни и здравствени инспекторати, за јавни набавки, за инспекциски надзор, за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија и.т.н

На денешната седница ќе бидат разгледани и две информации на предлог на Министерството за одбрана, односно информацијата за зголемување на придонесот на Република Македонија во мисијата на НАТО “Одлучна поддршка“ во Авганистан во периодот од август до ноември 2018 година и информацијата за учество на припадници на Армијата на Република Македонија на воена парада во Република Бугарија.

Пред министрите ќе се најдат и информација за прогрес на реализација на акцискиот план за пристапни рампи за лицата со инвалидност и информацијата предложена од министерството за информатичко општество и администрација за статусот на реализација на Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2016-2018 година.

Како материјал за информирање на владината седница ќе бидат разгледани извештајот за тековниот статус на болниците во процесот на акредитација, за периодот јули - септември 2017 година, како и извештајот за реализација на Програмата за развој на туризмот на Република Македонија за 2017 година.

Владата на РМ ја разгледа и ја усвои Информацијата за објавување на службените трошења на директорите и замениците на директорите на јавните претпријатија, самостојните органи на државната управа, правните лица со јавни овластувања, акционерските друштва во државна сопственост и органите во состав на Министерствата, на официјалните веб-страници.

Најдоцна до 20.06.2018 година се задолжуваат директорите и замениците на директорите на самостојните органи на државната управа, на органите во состав на Министерствата и на Инспекцискиот совет, на своите веб – страници да ги објават податоците за нивите службени трошоци за периодот од 01.12.2014 до 31.05.2015 година и за периодот од 01.12.2017 до 31.05.2018 година.

Истото, им се укажува да го сторат и директорите и замениците на директорите на јавните претпријатија, правните лица со јавни овластувања и акционерски друштва во државна сопственост.

Обврската за објава на службените трошења, на долг рок ќе обезбеди ефикасност во работењето на институциите, како и зголемена одговорност на власта која работи транспарентно и отчетно без злоупотреба на државните ресурси.

Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои информацијата со Правилници за мерките од Планот за економски раст на Владата – столб 3. Правилниците се однесуваат на следните 4 мерки: Финансиска поддршка на мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“), посебна финансиска поддршка за микро претпријатија, финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за подобрување на иновативноста, како и зафинансиска поддршка за стручно усовршување и пракса за нововработени млади лица.
Во исто време, Владата на Република Македонија ќе формира работна група за следење на реализацијата на мерките од столб 3 од Планот за економски раст на Владата на Република Македонија, составена од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, Фондот за иновации и технолошки развој, Министерството за економија, Стопанска комора на Македонија, Сојуз на стопански комори на Македонија и Стопанска комора на северо-западна Македонија.

На предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата, министрите ја прифатија предлог – иницијативата за формирање „Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост во Република Македонија;“, при Владата на РМ.

Оваа обврска произлегува од Меѓународната Конвенција на ОН за заштита на правата на лицата со попреченост, која Република Македонија ја има ратификувано во 2011 година.

На седницата на владата беше разгледана и прифатена информацијата за Правилник за општите и посебните барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло.

Владата на РМ на својата 64 редовна седница го разгледа и го усвои конечниот извештај за извршена ревизија на успешност, односно ефективност на единиците на локална самоуправа во годишното планирање и реализација на годишниот план за јавни набавки.

На предлог на Министерството за образование и наука, Владата го прифати Предлог-закон за поддршка на млади при купување на музички инструменти. Законот предвидува министерството да врши поврат на дел од исплатените средства за купен музички инструмент во висина од 75% од исплатените средства, но не повеќе од 100.000 денари по инструмент, за купени 25 музички инструменти од страна на редовни ученици запишани во државните средни училишта во кои се остваруваат планови и програми за музичка уметност и во висина од 75 % од исплатените средства но не повеќе од 100.000 денари по инструмент, за купени 25 музички инструменти од страна на редовни студенти запишани на државните високообразовни установи каде се остваруваат студиски програми од областа на музиката.

Министерството за образование на денешната седница доби и одобрение за отпочнување на постапки за јавна набавка за склучување на повеќегодишни договори за изградба и надзор над изградба на ново училиште во место викано Љубош во општина Студеничани.

Министрите на денешната седница ги прифатија двете информации на Министерството за здравство, односно информацијата, со акциски план, за Проектот Реконструкција на ЈЗУ Општа болница - Струмица“, како и информацијата, со акциски план, за Проектот за изградба на Регионална клиничка болница Штип.

На денешната владина седница беа прифатени 3-те предлог –закони за изменување и дополнување на законите за кредитно биро, за ревизија и за хартии од вредност. Измените на сите три закони се во насока на подобрување на Doing Business индексот на Република Македонија.

Министрите исто така, ја разгледаа и ја усвоија Информацијата за поведување постапка за склучување Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Република Албанија за основање Културно-информативен центар на Република Македонија во Тирана и Културно-информативен центар на Република Албанија во Скопје.

Владата на денешната седница донесе одлуката за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. Исто така, Владата донесе решение за формирање на Комисија за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари.

 

 

На седницата на Владата на РМ што ќе се одржи денеска, меѓу другите точки на дневен ред, ќе се најде и Информација за Правилниците за мерките од Планот за економски раст на Владата – столб 3.

Донесувањето на овие правилници на предлог на Фондот за иновации и технолошки развој, е поврзано со реализацијата на Среднорочна програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година, со што се овозможува и почеток на имплементација на мерките од третиот столб од Планот за економски раст на Владата, односно се создаваат услови за започнување на постапката за доделување на финансиската поддршка на микро, мали и средни претпријатија.

На оваа седница на владата ќе биде разгледана и информацијата за Правилник за општите и посебните барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло.

Владата на РМ на оваа своја 64 редовна седница ќе го разгледа и конечниот извештај за извршена ревизија на успешност, односно ефективност на единиците на локална самоуправа во годишното планирање и реализација на годишниот план за јавни набавки.

На предлог на Канцеларија на претседателот на Владата на оваа седница ќе се разгледа Предлог-иницијативата за формирање „Национално координативно тело за изедначување на правата на лицата со попреченост во Република Македонија“ при Владата на Република Македонија.

Министрите во владата на оваа седница ќе ја разгледаат и информацијата за потребата од подготовка на Детална длабинска анализа на компании во државна сопственост.

На предлог на Министерството за образование и наука на оваа седница ќе биде ставен на разгледување Предлог-закон за поддршка на млади при купување на музички инструменти, како и информацијата за добивање на одобрение за отпочнување на постапки за јавна набавка за склучување на повеќегодишни договори за изградба и надзор над изградба на ново училиште во место викано Љубош во општина Студеничани.

Министерството за здравство за оваа седница ги подготви информацијата, со акциски план, за Проектот Реконструкција на ЈЗУ Општа болница - Струмица“, како и информацијата, со акциски план, за Проектот за изградба на Регионална клиничка болница Штип.

На 64-тата седница на Владата на РМ ќе биде разгледана и информацијата за донесување на Национален акциски план 2018-2020 за спроведување на Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020, на предлог на Министерство за труд и социјална политика, како и информацијата за постапување по предметите за помилување во 2017 година, што ја подготви Министерството за правда.

На 64-тата седница на Владата на РМ, која треба да почне во 12:00 часот, ќе бидат разгледани и повеќе други точки од планот за работа на владата и од интерес на граѓаните.

Владата на Република Македонија на денешната редовна 63 седница ја разгледа и усвои Информацијата во врска со потпишувањето на Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за енергетика на Република Бугарија во областа на енергетиката, за спојување на ден-однапред пазарите на електрична енергија, и го прифати усогласениот текст на овој меморандум.

Една од целите на оваа иницијатива е нашата земја да се приклучи на внатрешниот пазар на електрична енергија во југоисточна Европа, со цел на учесниците на пазарот да им се понудат нови деловни можности и прекугранична трговија за постигнување на ефикасност, конкурентни цени и повисоки стандарди за услуги.

На седницата е констатирано дека овој меморандум, кој овозможува поволни околности, е резултат на либерализацијата што се обезбедува со новите законски решенија за енергетика, како и на поволната клима на пријателство и меѓусебна поддршка која произлегува од Договорот за пријателство и добрососедство меѓу Република Македонија и Република Бугарија.

Владата на оваа седница го задолжи Министерството за економија да ја продолжи постапката со која од концесионерот „Еуромакс“, за експлоатација на минерални суровини бакар и злато на локалитетот Иловица, се бара комплетирање на документацијата. За оваа своја иницијатива владата се повикува на известувањето на Министерството за економија од 2016 година до „Еуромакс“ во кое се бара од концесионерот, до одреден период, да ја комплетира документацијата како обврска од договорот за концесија, и го информира дека, меѓу другото, не се доставени доказ за решени имотно правни односи во делот на земјиштето на кое ќе се врши експлоатацијата, како и решението за одобрување на студијата за оцена на влијанието на животната средина, а направени се и други повреди на договорот.

Согласно договорот за концесија, неподнесувањето на само овие два документа се доволни за да отпочне постапката за преиспитување на почитувањето на договорот, и затоа Владата на РМ на денешната седница го задолжи Министерството за економија во рок од 7 дена да достави информација дали во меѓувреме е комплетирана документацијата, по што ќе биде донесен соодветен заклучок.

На денешната седница е разгледана и усвоена информацијата во врска со потребата од обезбедување на дополнителни 100 милиони евра средства за нова, петта кредитна линија од Европската инвестициска банка за финансирање на мали и средни претпријатија, со укажување на Македонската банка за поддршка на развојот во преговорите со комерцијалните банки да се заложи цената на каматата да не надмине 3,2% за крајните корисници.

На оваа своја 63 седница, владата го разгледа Извештајот за извршената конечна финансиска ревизија на Универзитетската клиника за неврологија за 2016 година, а Министерството за здравство информираше дека истиот е препратен и до Финансиската полиција со цел да се утврди дали е потребна постапка по основ на одредени наоди од Извештајот.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи, и го задолжи
Министерството за внатрешни работи да формира работна група која ќе ја раководи претставникот од Министерството за внатрешни работи и во која ќе бидат вклучени и по еден претставник од Националниот координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за одбрана, Министерството за правда, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ЗЕЛС.

Работната група е задолжена во рок од 60 дена да подготви и до Владата на Република Македонија да достави анализа за поставеноста и дејстувањето на целокупниот систем за кризи, имплементацијата на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи и да предложи насоки за реформирање на овој систем користејќи и компаративни искуства.

На денешната седница, владата го прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање помеѓу Стејт Департментот на Соединетите Американски Држави и Министерството за образование и наука на Република Македонија за Фулбрајт програмата за академска размена.

Целта на овој Меморандум за разбирање е да се зајакнат и развијат врските меѓу учесниците во процесот на спроведување на програмата Фулбрајт за академска разменаво областа на образованието, науката и истражувањето врз основа на околности што носат бенефиции за двете страни.

Владата на оваа своја седница ја разгледа информацијата за Повикот за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје, закажано на 16.04.2018, и донесе заклучоци за точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционерското друштво Македонски Телеком.

На предлог на Министерството за здравство, владата го утврди текстот на предлог-одлуките за започнување на постапка за доделување на лиценци за вршење здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување-хематопоетски матични клетки, за лекување срце, за лекување панкреас, заради лекување очни ткива, за лекување црн дроб, бубрези и бели дробови.

Со оваа иницијатива ќе се остварат повеќе цели на Министерство за здравство како што е обезбедување на соодветен вид и обем на здравствени услуги во зависност од потребите на населението, намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од областа на трансплантацијата за лекување во странство, обезбедување на географска достапност на здравствените услуги, обезбедување на подобри здравствени капацитети за вршење на здравствени услуги и обезбедување на континуирана и квалитетна здравствена заштита.

На денешната 63-та седница Владата ја отпочна постапката за формирање работна група за утврдување на програма за одбележување јубилеј 1000 години од формирање на Охридска Архиепископија, на предлог на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.

Владата денеска разгледа и донесе повеќе одлуки за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовни активности како што се „COMBINED RESOLVE-X“, во Сојузна Република Германија, „BGR-MKD SOF JCET 18“, во Република Бугарија, „BGR-MKD SOF JCET 18“, во Република Бугарија, „EAGLE-VI, во Република Косово, и на вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 2018“, во Република Словенија.

 

На дневниот ред на денешната седница Владата на РМ ќе ја разгледа информација во врска потпишувањето на Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за енергетика на Република Бугарија за спојување на ден-однапред пазарите на електрична енергија.

Една од целите на оваа иницијатива е нашата земја да се приклучи на внатрешниот пазар на електрична енергија во југоисточна Европа, со цел на учесниците на пазарот да им се понудат нови деловни можности и прекугранична трговија за постигнување на ефикасност, конкурентни цени и повисоки стандарди за услуги.

На најавената 63 седница на владата ќе биде разгледана и  информацијата за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на државната управа, други органи и организации што имаат јавни овластувања, во октомври, ноември и декември 2017 година.

Министрите во владата на седницата ќе се произнесат и по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.

На предлог на Министерството за финансии на денешната седница ќе се разгледа и предлог-решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините.

На оваа своја 63 седница Владата на РМ се очекува да го даде своето мислење за предлозите за измени и дополнувања на законските решенија за технолошките индустриски развојни зони, и за Законот за здравјето на растенијата, кои доаѓаат како предлози од Собранието на Република Македонија, кое од оваа седница очекува и мислење од владата за годишнио извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2017 година.

Од годишните извештаи на денешната седница на владата ќе биде разгледан и годишниот извештај за работата на Управата за финансиско разузнавање во 2017 година.

На денешната, 63 редовна седница на Владата на РМ, која се очекува да започне во 12:00 часот, ќе бидат разгледани и повеќе други точки на денвниот ред од интерес на граѓаните и од програмата за работа на владата.

Владата на денешната седница ја одобри одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, со нацрт – договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, чија матична компанија е Baumer Holding AG од Швајцарија.

Ова е 10-та поддршка за странска инвестиција според новата програма за поддршка на економскиот план на Владата на РМ.

Владата на Република Македонија, на 62 седница, го разгледа и усвои Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки учеснички, како и состојбата на салдото, и го овласти д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, со Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје (МБПР) да потпише Анекс кон Договорот за администрирање на Посебниот кредитен фонд бр.51-422/1 од 21.01.2011 година склучен меѓу Владата на Република Македонија и МБПР.

Со Анекс на Договорот склучен со МБПР ќе се намали каматната стапка за банките учеснички од 3% фиксно годишно на 2% фиксно годишно, ќе се намали каматната стапка за крајните корисници од до 8% годишно на до 5% годишно, ќе се зголеми максималниот рок на отплата на кредитите од 8 на 10 години и ќе се овозможи пласирање на кредити со намена и само за обртни средства со рок на отплата до 3 години со вклучен грејс период до 6 месеци и со тоа ќе се обезбеди поголема поддршка на развојот од страна на Банката.

Како дополнителен заклучок, Владата ја задолжи Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје да подготви Стратегија за зголемување на капацитетите за финансирање на македонски компании, со поконкурентни цени и услуги, како и подобрување на условите за осигурување на извозот на македонски производи и во рок од 15 дена да ја достави до Владата.

Владата на Република Македонија на денешната седница ја разгледа и усвои информацијата за надминување на проблемот со канцелариски простор и депото на Државниот Архив, и по широките консултации и анализи на теренот, донесе предлог – решенија за решавање на овој прашање кои предвидуваат изградба на нов објект за Државниот архив. Владата го задолжи Државниот архив, до конечната реализација на ова решение, да спроведе постапка за санација за спречување на протекување на атмосферска вода во постоечкиот објект на кеј Димитар Влахов.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со донесување на Национална Стратегија за мали и средни претпријатија (МСП) 2018-2023, со Предлог-стратегија и акциски план. Стратегијата за МСП дефинира рамка за соработка меѓу чинителите од јавниот и приватниот сектор и граѓанското општество со цел поддршка на развојот на МСП и иновативноста во насока на зголемување на нивната конкурентност.

Целите на стратегијата се да се создаде поволно деловно окружување во коешто се поттикнуваат претприемништвото и инвестициите, да им се помогне на МСП да станат високо продуктивни и конкурентни учесници на европскиот и другите меѓународни пазари, и да се поттикне економската конкурентност на Македонија преку зголемување на претприемачкиот и иновативниот капацитет на МСП.

Стратегијата за МСП е изготвена во согласност и со Актот за мали претпријатија (АМП) на Европската унија.

На предлог на Министерство за внатрешни работи, владата денеска го утврди текстот на Предлог – закон за странци, со кој се врши усогласување со европското законодавство во областа на миграцијата, односно условите за влез, визите, одобрувањето на престојот и враќањето на странец со незаконски престој.

Владата да ја разгледа и усвои Информацијата со новиот ревидиран текст на Акцискиот план за воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција, со кој се дефинираат клучните активности за воспоставување на надворешниот механизам, надлежните институции и временските рокови за нивна имплементација, проценка на потребните финансиски средства и нивното обезбедување во буџетот на соодветните институции.

На предлог на Министерството за одбрана, денеска владата ги разгледа и усвои предлог - oдлуките за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировните операции „Одлучна поддршка“, во Авганистан, и „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина.

Министерството за здравство на денешната седница информираше за оранизацијата на 39-иот состанок на Бордот на Глобален фонд во Скопје, кој треба да се одржи од 9 со 10 мај 2018 година, како и за организацијата на Министерскиот состанок на земјите од Југоисточна Европа на темата „ Одржлив одговор за ХИВ и туберкулоза“ на 7 мај оваа година.

На оваа седница владата ја одобри предлог-одлуката за прогласување на Манастирот Св. Андреја – Матка, во општина Сарај, изграден во 1388 – 1389 година, за културно наследство од особено значење, во поткатегоријата големо значење.

На денешната седница владата го разреши Мите Костадинов од функцијата Претседател на Управниот одбор на АД Водостопанство на Република Македонија, а Муамет Хоџа е именуван за втор портпарол на Владата на Република Македонија.

Владата на денешната седница, што е во тек, ја одобри одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, со нацрт – договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, чија матична компанија е Baumer Holding AG од Швајцарија.

Ова е 10-та поддршка за странска инвестиција според новата програма за поддршка на економскиот план на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија, на 62 седница што е во тек, го разгледа и усвои Полугодишниот извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), структурата по банки учеснички, како и состојбата на салдото, и го овласти д-р Драган Тевдовски, министер за финансии, со Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје (МБПР) да потпише Анекс кон Договорот за администрирање на Посебен кредитен фонд бр.51-422/1 од 21.01.2011 година склучен меѓу Владата на Република Македонија и МБПР.

Со Анекс на Договорот склучен со МБПР ќе се намали каматната стапка за банките учеснички од 3% фиксно годишно на 2% фиксно годишно, ќе се намали каматната стапка за крајните корисници од до 8% годишно на до 5% годишно, ќе се зголеми максималниот рок на отплата на кредитите од 8 на 10 години и ќе се овозможи пласирање на кредити со намена и само за обртни средства со рок на отплата до 3 години со вклучен грејс период до 6 месеци и со тоа ќе се обезбеди поголема поддршка на развојот од страна на Банката.

Како дополнителен заклучок, Владата ја задолжи Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје да подготви Стратегија за зголемување на капацитетите за финансирање на македонски компании, со поконкурентни цени и услуги, како и подобрување на условите за осигурување на извозот на македонски производи и во рок од 15 дена да ја достави до Владата.

На 62-та седница на Владата на РМ што е во тек, се разгледуваат и други точки од интерес на граѓаните.

 

На најавената, 62 седница на Владата на РМ, ќе биде ставена на одобрување нацрт-одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, со нацрт-договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, чија матична компанија е Baumer Holding AG од Швајцарија.

На денешната седница, Владата ќе ја разгледа и информацијата во врска со донесување на Национална Стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023), со Предлог-стратегија и Акциски план.

На предлог на Министерство за внатрешни работи, Владата на РМ денеска ќе го утврдува текстот на Предлог-законот за странци, и ќе ја разгледа информацијата со Предлог-Акциски план за воспоставување на надворешен механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција.

Владата на Република Македонија, на оваа своја седница ќе се произнесе и во однос на иницијативата на Управа за заштита на културното наследство за прогласување на Манастирот Св. Андреја-Матка, во општина Сарај, за културно наследство од особено значење, во поткатегорија големо значење, за Република Македонија.

На дневниот ред на денешната редовна, 62 седница на Владата на РМ, која е закажана за 12:00 часот, се предвидени и други точки од планот за работа на Владата и од интерес на граѓаните.

На денешната 61 седница на Владата на Република Македонија е донесена одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол”, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран, врз основа на член 44 став 3, од Законот за концесија и јавно приватно партнерство.

Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол” еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот не ја исполнил обврската од членот 13 став 1 од договорот за концесија, односно во рок од две години од денот на доделувањето на концесијата за експлоатација на локалитетот „Казандол“, не изградил постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50% од експлоатираната руда.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-бакар, злато и сребро на Друштвото за експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“, а oдлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

На оваа седница е разгледана и информацијата за распоредување на 958 административни службеници вработени во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор во институциите на јавниот сектор, и ги задолжи органите на државната управа и претпријатијата во државна сопственост, во најкраток можен рок да започнат постапки за преземање на вработените од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата за предлог договорот за доделување на државна помош за инвестицијата на германската компанија Leopold Kostal GmbH & Co. KG за реализација на инвестициски проект на територијата на Општина Охрид, како браунфилд инвестиција во постоечките капацитети на индустрискиот комплекс „ЕМО ОХРИД“, наменета за обука на вработени, тест производство и сериско производство на мехатронски делови составени од електроника, прекинувачи и конектори наменети за автомобилската индустрија.

На денешната седница Владата ја разгледа и усвои Информацијата во однос на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар кај потегот на Водно, и ги задолжи Министерството за транспорт и врски, Град Скопје и МЕР АД Скопје во најкраток временски рок да најдат заедничко прифатливо решение во однос на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар.

Владата го утврди Предлог-законот за енергетика и согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, донесе одлука предлог законот да го достави до Собранието.

Целта на законот во прилог на либерализација на пазарот со енергенси, меѓу другото, е да се поедностави учеството на трговците со електрична енергија и природен гас од други земји на пазарите во РМ преку регистрација во Регулаторната комисија за енергетика, и да се овозможи пристап и приклучувањето на трети страни на системите за пренос и дистрибуција на енергија што е целосно во согласност со барањата од директивите и регулативата на ЕУ.

Во делот на пазарот на топлинска енергија, се наметнува обврска на секој новоизграден објект што се приклучува на системот за дистрибуција на топлинска енергија да има вградено уреди за мерење на локалното распределување на топлинската енергија (калориметри).

Со новите предлог законски решенија се воведуваат нови мерки за финансиска поддршка за поттикнување на производството на обновливите извори на енергија.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за започнување на Проектот за изградба на комплекс Универзитетски клинички центар на локација во општина Карпош, и го задолжи Министерството за транспорт и врски, и соодветните институции и општина Карпош, да извршат измени во урбанистичките и катастарските и други планско урбанистичко – проектни документи за 2018 година.
Со оваа одлука на Владата, Министерството за здравство треба да му препорача на Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, да формира Стручна комисија и да спроведе јавен конкурс за идејно решение на дел од комплексот Универзитетски клинички центар.

На денешната седница е утврден Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства. Овој предлог за ново законско решение има за цел обезбедување на сигурни, квалитетни и безбедни лекови за потребите на пациентите во Република Македонија од паралелен увоз, обезбедување на лесно достапни податоци за лекот на надворешното пакување за здравствените работници, како и пофункционално и поефикасно работење на Комисијата за цените на лековите.

Владата на РМ го усвои документот „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“, како обврска од Планот 3-6-9, кој треба да обезбеди отворенo, отчетно и одговорно управување кое ќе биде одраз на вградени и применети демократски вредности, во насока да биде изграден систем што ќе им влева доверба и ќе им служи на сите граѓани.

Владата го усвои новиот текст на Информацијата за статусот на проектот „Изработка на проектни студии и проектна документација за воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион и го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да ја достави ИПА апликацијата за финансирање на проектот.

Владата ја донесе Одлуката за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област.

Оваа одлука е донесена од потребата за формирање на посебно тело за координација и следење на состојбите со недискриминација, пред сѐ заради подигнување на транспаретноста во работењето на институциите во оваа област, координација на активностите меѓу институциите и организациите (здруженија на граѓани и меѓународни организации), за заедничко воспоставување на приоритети на годишно ниво во оваа област врз основа на меѓународни и други извештаи и анализи, како и за континуирано следење на состојбите во оваа област и заедничко предлагање на мерки за подобрување на состојбите.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика и на Министерството за здравство, Владата на Република Македонија јa разгледа и усвои Информацијата за ослободување од учество (партиципација) при користење на здравствени услуги на лицата до 18 години возраст, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош.

Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за поддршка на проектот за Рехабилитација и автоматизација на постоечките објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип, и го разгледа и прифати Акцискиот план за реализација на овој инфраструктурен проект, кој ќе се реализира со финансиска поддршка на Владата на РМ и со донацијата што на општина Пробиштип ѝ ja додели Република Словенија.