Сервисни информации

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно Законот за празниците на РМ  („Службен весник  на  РМ„ бр.21/98 и 18/07), 2 април 2018 година (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден, е неработен ден за граѓаните од католичка вероисповед во Република Македонија.

Истовремено, Министерството за труд и социјална политика на граѓаните од католичка вероисповед им го честита празникот.

 

#ОброкЗаСите

Во Република Македонија над 20% од населението е погодено од сиромаштија, а околу 450.000 лица живеат под прагот на сиромаштија. Според податоците од Државниот завод за статистика најмногу се погодени луѓето со низок степен на образование, старите лица, лицата со посебни потреби, раселените лица, домаќинства со самохрани родители и ромската популација. Особено алармантен е фактот дека во последниве години континуирано највисока стапка на сиромаштија е забележана кај деца на возраст од 0-17 години и тоа со околу 29%.

Според податоците од Министерството за труд и социјална политика на територијата на Република Македонија се отворени  50 народни кујни во кои се опфатени околу 4.000 лица. За оваа цел, Министерството за труд и социјална политика годишно алоцира околу 100 милиони денари средства од Буџетот на РМ, но заради ограничените ресурси, над 90% од лицата со потреба од поддршка дефинирани како ранливи категории во Законот за социјална заштита не се опфатени со оваа помош. Дополнителен проблем во отворањето на народни кујни е вклучувањето на локалните власти во процесот кои треба да обезбедат простории или пунктови за подигање на храна во урбани/рурални средини и транспорт на истата до крајните корисници  поради што овој модел за обезбедување на  оброк  не е соодветен за  различните  категории на потенцијалните корисници. Потребно е да се развијат соодветни модели согласно потребите на корисникот.

Елиминацијата на апсолутната сиромаштија е еден од главните приоритети на ООН. Првата цел на Милениумската кампања на ООН е искоренување на екстремната сиромаштија и гладта во светот до 2030 година. Владата на Република Македонија ги поддржува овие цели.

Поаѓајќи од ова, Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Министерството за труд и социјална политика и ве покануваат да учествувате на Повикот за финансирање на проекти за социјално претприемништво „Предизвик за иновативно решение за обезбедување #ОброкЗаСите”.

 

Основна цел

Основна цел на повикот е да се поттикне развој и примена на иновативни решенија во различни сегменти од општеството за подобрување на квалитетот на живеење.

 

Непосредна цел

Развој и примена на системско и одржливо решение за обезбедување на храна за лица (семејства) со реална потреба од поддршка од заедницата и институциите.

Притоа, ќе се придонесе и кон зајакнување на социјалната кохезија, како и генерирање на општествена вредност, при што заедницата ќе има конкретна полза од претприемачките активности.

 

Какви проекти бараме?

Иновативно решение (пр. платформа) за мобилизирање на храна од пазарните вишоци, ефикасна дистрибуција, администрирање на мрежата (инфраструктура) и учесници, достава до точки каде пристапуваат семејства со потреба за ваква помош.

Решението треба да опфати и модел на взаемна интеракција на сите субјекти/учесници во системот.

 

Елементи на системот и учесници:

Во рамки на предложеното решение треба да се предвиди ефикасен систем на активност, поврзување и координација на следните учесници:

 • Субјекти со пазарни вишоци (производители на храна, дистрибутери, трговци, угостители), како и граѓани кои сакаат да донираат прехранбени производи
 • Дистрибуција (систем на волонтерски канали и/или еден дистрибутер кој ќе ги координира сите помали со расположливи капацитети/возила во даден временски период)
 • Администрирање на мрежа и учесници (МТСП/Црвен крст/партнерска организација/социјално претпријатије регистрирано за ваква дејност)
 • Инфраструктура за прифаќање и пристап до лица/семејства со потреба (мрежа на народни кујни или други пунктови, регистар на лица/семејства со реални потреби од ваква поддршка)
 • Систем на признанија (налепници, беџови, дипломи, поени) за општествената одговорност и воедно подигање на свеста за неа кај други субјекти
 • Платформата треба да обезбеди одржливо решение и ефикасно искористување на ресурсите на државата, како и рационално користење на ресурсите од приватниот сектор (заедницата), дел од кои досега завршувале на отпад.

Предлог проектите треба системски да пристапат на проблемот и да понудат иновативна методологија која ќе го реши прашањето со ефективна достава и обезбедување на храна за лица од загрозената категорија.

Времетраењето на изработка на решението (проектната задача) не треба да надминува 12 месеци.

Предложените проекти треба да имаат видливи резултати, како на пример:

 • зголемување на опфатот на лицата/семејства со реална потреба од помош во системот на корисници на донирани оброци
 • поефикасно искористување на пазарните вишоци на компаниите, вишоците на граѓаните и јавните ресурси (средства) што се вложуваат во системот на обезбедување на оброк за семејства со потреба.

 

Кој сè може да учествува?

На повикот може да учествуваат правни лица: сите микро, мали и средни претпријатија, граѓански организации и  кои се социјално одговорни и/или имаат за цел својата дејност да ја прошират кон социјалното претприемништво.

Учесникот на повикот треба да ги исполнува следните услови :

 • Да е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија согласно Законот за трговските друштва или Законот за здруженија и фондации;
 • Да е микро, мало или средно претпријатие согласно класификацијата во Законот за трговските друштва;
 • Да е со мнозинска македонска сопственост (со 50,1% или повеќе);
 • Да не е претпријатие во потешкотии и навремено да ги сервисира своите обврски кон добавувачите/партнерите.

 

Награда:

Вкупниот буџет за Јавниот повик #ОброкЗаСите изнесува 2 милиони денари.

Наградувањето ќе се врши согласно со рангирањето на предлог-проектите сè до исцрпување на вкупниот износ на буџетот.

За #ОброкЗаСите Фондот обезбедува финансирање до 90% проценти од вкупниот буџет за предлог-проектот. Преостанатиот паричен износ од вкупниот буџет за проектот се обезбедува од страна на натпреварувачот.

Максималниот износ на средства кои се бараат од Фондот за поединечен предлог-проект не смее да го надмине вкупниот износ на определениот буџет за предизвикот.

Средствата добиени од Фондот по која било друга основа или која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за кофинансирање од страна на натпреварувачот/корисникот на наградата.

Доколку нема доволно квалитетни предлог-проекти или не се исполнети условите за доделување на наградата согласно Правилата за натпревари и предизвици, Фондот го задржува правото да не додели награда.

 

Активности и трошоци на проектот:

Активностите предвидени во предлог-проектот треба да соодветствуваат на фазите на истражување и развој, односно на напредување на технологијата до степен на прототип/модел функционален и во реалните животни околности.

Активностите задолжително треба да вклучуваат и:

 • Истражување на состојбата со ранливите категории;
 • Истражување на пазарот (во контекст на идентификација на субјекти и обем на пазарни вишоци);
 • Анализа на регулатива (со индетификување на потреба од измена/дополнување);
 • Изработка на решение и комуникација со потенцијални учесници;
 • Финансиска анализа на трошоци и придобивки, со приказ на подобрена ефикасност во користење на средствата од Буџетот на РМ за потребите на обезбедување на оброк за семејствата со потреба;
 • Маркетинг стратегија за промоција на решението;
 • Функционалност на решението на пазарот

Трошоците предвидени во буџетот на проектот за набавка на опрема и ресурси за истражување, развој и имплементација треба да соодветствуваат на активностите предвидени во проектната апликација.

Трошоци подобни за финансирање се:

 • бруто плати: износите на бруто плати за вработените лица ангажирани на проектот треба да соодветствуваaт на воспоставените практики на корисникот на наградата пред почетокот на проектот;
 • набавка и/или изнајмување на опрема и потрошни материјали за истражување и развој;
 • обезбедување на квалитет, стандардизација и акредитација;
 • ангажирање на консултанти директно поврзани со очекуваните резултати на предизвикот (експертиза поврзана со иновациски менаџмент, социјално претприемништво, финансиски менаџмент, мобилизација на дополнителни финансиски средства, истражување и развој, правни работи, заштита на интелектуална сопственост и друго);
 • канцелариска и деловна поддршка (наем на деловен простор, режиски трошоци, банкарски провизии, сметководствени услуги, хостинг и слично) во максимален износ од 10% од вкупниот буџет на проектот.

Единствено трошоците настанати за активности спроведени за времетраење на проектот, а кои се во согласност со одобрениот Буџет на проектот и Правилата за организирање и спроведување на натпревари или предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата ќе се сметаат за подобни трошоци.

Фондот го задржува правото да преговара со победниците по однос на дефинирање на активностите и буџетот на проектот на основа на препораки добиени од Комисијата за оценување и избор пред потпишување на Договорот за доделување на награда.

Во случај проектот да се базира на веќе постоечки права на интелектуална сопственост, натпреварувачот е должен, пред потпишувањето на Договорот за доделување на награда, да достави доказ за право на користење на интелектуалната сопственост во вид на договор за лиценцирање, договори за „in-kind“ придонес или друг вид на договор кој потврдува дека натпреварувачот има право на користење на интелектуалната сопственост на која се базираат резултатите од проектот.

 

Постапка при процес на селекција:

Оценувањето, селекцијата и донесувањето на конечна одлука за избор на победници, се врши од страна на Комисија за оценување и избор.

Оцената на проектите се состои од неколку чекори:

 • Административна проверка на пријавите (дали пријавата е комплетна и во согласност со условите за подобност наведени во јавниот повик) (08.06.2018);
 • Прва оцена на предлог-проектот (предселекција) (22.06.2018);
 • Селекција на најдобри предлог-проекти со презентација на предселектираните предлог-проекти пред Комисијата за оценување и избор (29.06.2018);
 • Потпишување на договори со победниците (10.07.2018);
 • Фондот го задржува правото за измена на горенаведените рокови.

Секој предлог-проект се оценува од Комисијата за оценување и избор, која се состои од 7 членови и тоа:

 • Претставник на Фондот;
 • Претставник на институцијата корисник на наградениот предлог проект (МТСП);
 • Двајца претставници на партнерски организации;
 • Надворешен експерт од областа во која се организира натпреварот или предизвикот;
 • Експерт во областа на развој на бизнис и/или маркетинг, дистрибуција и продажба;
 • Експерт во областа на техничкото решение (технички науки, природни науки и друго).

 

Секој проект ќе биде оценував по следните критериуми:

1. Влијание на зголемување на опфатот на лицата/семејства со реална потреба од помош во системот на корисници на донирани оброци (30%)
Најмногу поени под овој критериум ќе добијат оние предлог-проекти кои ќе се однесуваат на приоритетните области на делување дефинирани во овој предизвик и ќе понудат мерливи индикатори за придонесот на решението во намалувањето на бројот на неухранети лица на краток и среден рок

2. Степен на иновативност и одржливост (30%)
Најмногу поени под овој критериум ќе добијат предлог-проектите чии решенија се разликуваат од веќе постоечките решенија на пазарот, се одржливи на среден и долг рок и имаат висок потенцијал за заштита на право од интелектуална сопственост

3. Степен на зголемување на ефикасност во искористување на јавните фондови за оваа намена (20%)
Најмногу поени под овој критериуми ќе добијат натпреварувачите чија финансиска анализа на трошоци и придобивки, верификувана од Комисијата, ќе покаже дека за ист или помал износ на средства што се одвојуваат од Буџетот на РМ ќе се зголеми опфатот на лица што имаат потреба за користење на ваква помош во рамки на понуденото системско решение.

4. Капацитет на натпреварувачот и проектниот тим (10%)
Најмногу поени под овој критериум ќе добијат натпреварувачите со претходно искуство во развој на слична иновативна технологија, претходно искуство во областа на делување (социјално претприемништво, обезбедување и дистрибуирање храна до ранливите категории), и чии членови имаат балансирано искуство во поглед на изработка на техничкото решение и развој на бизнис. Истото се однесува и на партнерите на натпреварувачите (доколку постои партнерство). Квалитетот на соработката меѓу партнерите (доколку е применливо) особено ќе се земе во предвид при оценувањето.

5. Квалитет на предлог-проектот (10%)
Најмногу поени под овој критериум ќе добијат оние предлог-проекти кои јасно ги имаат дефинирано фазите на истражување и развој со адекватно вклучување на што поголема мрежа потенцијални учесници и имаат соодветна алокација на човечки ресурси и материјални трошоци.

 

Начин на пријавување:

За да се пријави на #ОброкЗаСите, натпреварувачот на повикот треба да:

 • Се регистрира на следниот линк fitr.mk/obrokzasite и да ги поднесе пополнети, потпишани и печатирани обрасците за Проектна апликација, Буџет на проектот и Изјава дека се согласува со условите на Фондот;
 • Поднесе најмногу 5 биографии на клучните луѓе на проектниот тим;
 • Поднесе Тековна состојба од Централниот регистар не постара од 6 месеци.

Бараните документи треба да се пополнети на македонски јазик и во PDF формат да се испратат на следната e-мaил адреса: obrokzasite@fitr.mk.

 

Рок на пријавување:

Пријавувањето на повикот #ОброкЗаСите е до 21.05.2018 година, до 23:59 часот.

За финансирање ќе бидат земени предвид само оние предлог-проекти кои се пополнети во обрасците определени за #ОброкЗаСите од страна на Фондот,  доставени на горенаведениот начин и во дадениот рок.

 

Дополнителни информации:

Правилата и процедурите за спроведување, следење и надзор на проектот се дефинирани во документот Правила за организирање и спроведување на натпревари или предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата.

За сите дополнителни информации можете:

 • да нè посетите во контакт канцеларијата на Фондот на адреса ул.„Димитрие Чуповски“ бр. 8 (на Рекорд)
 • да ни пишете на електронската адреса: obrokzasite@fitr.mk
 • да се јавите на телефонскиот број  2 322 3373

Со цел да ви помогнеме при подготовка на предлог-проектите, за времетраење на повикот Фондот ќе организира инфо-настани и консултативни средби. Информациите за овие активности ќе бидат навремено објавувани на веб-страницата на Фондот и на нашиот facebook профил.

 

 

На 60-та седница на Владата на Република Македонија, одржана на 20.03.2018 година, Владата ја донесе Одлуката за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето за 2018 година.

Според одлуката, летното сметање на времето во 2018 година започнува на 25 март во 02h 00min 00s така што со поместување за еден час нанапред времето во 02h 00min 00s се смета како 03h 00min 00s.

Летното сметање на времето во 2018 година завршува на 28 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час наназад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00min 00s.

Оваа Одлука е во согласност со член 5 од Директивата 2000/84/ЕС OJ: JOL2001031R002101 на Европскиот парламент и на Советот од 19.01.2001 година за договорите за планот за летното сметање и Информацијата на Европската Комисија во сообразност со член 4 од Директивата, објавена во Службениот весник на ЕУ бр. C 61, 17.2.2016.

Донесувањето на оваа одлука придонесува кон следење на долгорочната економска политика на Република Македонија за асоцирање кон Европската Унија, како и водење сметка за непречено функционирање на одредени сектори не само за транспорт и врски туку и други сектори од индустријата кои бараат стабилно и долгорочно планирање.

Во период од 19 до 23 март, во просториите на Царинска управа се одржува работен состанок реализиран со поддршка на Проектот за регионален економски развој финансиран од USAID.

На состанокот на кој учествуваат и претставници на членките на Советодавното тело и претставници на инволвираните надлежни институции, се разменуваат информации за сегашниот статус на постапките спроведувани на граница, примената на нетарифни мерки, функционалностите на новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи чија имплементација е во фаза на финализирање, формалностите околу издавање на дозволи за царинската постапка, применуваните предметни законски одредби, тековните и претстојни активности за реформирање на системот на лиценци и гранични инспекции.

Моменталната состојба на постапките кои се спроведуваат на граничните премини при издавање и контрола на сите дозволи за увоз, извоз и транзит на стока, исто така е тема на повеќедневен работен состанок организиран по повод посетата на експертската мисија во врска со постапувањето и контролата на царинските стоки на граничните премини.

Од работниот состанок се очекува да произлезат корисни совети и препораки за идните активности на поедноставување на постапките и унапредување на системот за извозни, увозни и транзитни дозволи во земјата, преку измена на прописите, како и олеснување на процедурите.

 

Објавен е вториот јавен повик за доделување на грантови во рамки на Проектот за локалната и регионална конкурентност во туризмот, со кој на општините, туристичките здруженија и асоцијации, како и на малите и средни претпријатија им се дава пристап до 14 милиони евра, неповратни средства за поттикнување на туризмот во Македонија. Средствата се обезбедени од Европската Унија, преку инструментот за претпристапна помош ИПА 2, како и од Владата на Република Македонија, а администрирањето на средствата се одвива преку канцеларијата на Светска Банка во Македонија.

 

 

Вицепремиерот Анѓушев посочи дека вкупната вредност на грантовата шема изнесува над 21 милиони евра, од кои 18 милиони се обезбедени преку компонентата ИПА 2, додека 3,2 милиони евра изнесува учеството на македонската Влада. Овие средства ќе се доделуваат на проекти од општините, туристичките здруженија и асоцијации, како и од мали и средни претпријатија, во насока на поттикнување на туризмот, сектор кој има голем потенцијал за развој.

„Туризмот е гранка која може да даде брз и конкретен ефект за економски развој на државата. Охрабрува податокот дека бројот на туристи во 2017 година во однос на 2016 година е зголемен за над 15%, додека бројот на странски туристи во истиот период е зголемен за над 20%. Преку јавниот повик се доделуваат сериозни средства со кои верувам дека ќе ја унапредиме конкурентноста на туризмот во Република Македонија“, нагласи вицепремиерот Анѓушев.

 

 

Раководителот на секторот за соработка во Делегацијата на Европската Унија, Никола Бертолини, посочи дека Европската унија го поддржува проектот и дека граѓаните на Република Македонија и туристите кои ја посетуваат земјата заслужуваат квалитетна туристичка понуда во здрава животна средина и подобро опкружување.

„Проектот е во фаза на имплементација, се озвозможува шанса за сите заинтересирани да учествуваат. Средствата за поддршка на туризмот се обезбедени, но потребни се квалитетни проекти за да се искористат средствата. Очекуваме Владата, заедно со локалните самоуправи да работат напорно со цел проектот да биде успешен“, посочи Бертолини.

Директорот на канцеларијата на Светска Банка, Марко Мантованели посочи дека во студијата „Туризам за развој 2017“, туризмот е препознаен како водечка гранка за побрз развој на економијата.
Според податоците од оваа студија, вкупно 10% од светскиот БДП е поврзан со туризмот и патувањата, кој е најголемата услужна индустриска гранка во светотот, дури 7% од вкупната меѓународна трговија потпаѓа на туризмот, а 30% од извозот на услугите се во туристичкиот сектор.

„Преку развојот на туризмот директно се влијае на пет области: одржлив економски развој, социјална вклученост и вработувања, ефикасност на ресурсите и заштита на животната средина, промоција на културните вредности како и меѓусебно разбирање помеѓу културите“, посочи Мантованели.

Директорката на проектната единица преку која се спроведува Проектот за локална и регионална конкурентност, Антонија Шишак ги претстави можностите за аплицирање преку јавниот повик.

„За инфраструктурни инвестиции со проекти може да аплицираат општини, регионални плански центри и јавни установи. Бараниот износ може да биде до 1.000.000 евра самостојно или до 3.000.000 евра во соработка со други општини, јавни установи или регионални плански центри, За втората компонента - подобрена испорака на туристички услуги и локални економски влијанија може да аплицираат локални микро и мали претпријатија за грантови до 100.000 евра самостојно или до 300.000 евра во партнерство со други претпријатија, додека третата компонента опфаќа финансиската поддршка за организациите од туристичкиот сектор, образовните установи и центрите за обука, со проекти до 50.000 евра самостојно или до 150.000 евра во партнерство со други невладини организации, образовни установи и центри за обука“, посочи Шишак.

Денес се одржа и трибина на која беа презентирани можностите за аплицирање за грантови преку Проектот за локална и регионална конкурентност на туризмот, на кој присуствуваа преку 100 лица, од општините, регионалните центри за развој, како и од асоцијации и здруженија од туристичкиот сектор.

 

 

 

Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, денеска одржаа редовна работна средба, со цел согледување на состојбата со морбили во соседството и во европскиот регион, како и состојбата со морбили во државата.

Во Република Македонија во 2018 година досега се регистрирани девет случаи со морбили, од кои само четири се епидемиолошки поврзани.

Следејќи ја состојбата со епидемии на морбили во соседните држави, со појавата на смртни случаи, а имајќи ги во предвид честите меѓународни патувања и комуникација, како и нискиот опфат со вакцинација против морбили во државата, Комисијата за заразни болести на денешната седница ги донесе следните заклучоци, со цел спречување појава и ширење на морбилите во Република Македонијa:

• Службите за имунизација при Здравствените домови да ги интензивираат активностите за проверка на евиденцијата и изнаоѓање невакцинирани или непотполно вакцинирани деца, со цел нивна вакцинација.

• Здравствените работници да обратат посебно внимание на исипните трески кај пациентите и доколку се посомневаат за морбили веднаш да пријават до надлежните служби.

• Препорака за лицата кои патуваат во земји каде има активни епидемии на мали сипаници - да го проверат својот вакцинален статус и тоа: за лицата од 12 месеци до 18 години во вакциналните служби, а за лицата на возраст од 19 до 45 години во Центрите за јавно здравје.  Доколку овие лица се невакцинирани, некомплетно вакцинирани  или немаат доказ за прележана болест  соодветно ќе се вакцинираат.

• Препорака до родителите е навремено да ги вакцинираат своите деца, пред се поради заштита на нивното здравје, како и заштита на здравјето на најблиските и на пошироката заедница.

 

Наближува крајниот рок за поднесување на Годишна даночна пријава 15-ти Март. На две седмици пред истекот на рокот само 130.850 граѓани поднеле Годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи. Имајќи во предвид дека се очекува уште 270.000 граѓани да ги пријават своите приходи во управата, а со цел намалување на метежите во даночните канцеларии особено во Скопје, отворени се дополнителни шалтери за прием на Годишни даночни пријави во Центар, како и општините Ѓорче Петров, Бутел, Гази Баба и Аеродром (повеќе информации). Исто така, граѓаните можат да ги достават пријавите и преку мобилните даночни шалтери (види возен ред).

Корисни информации: 

- Образец - Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доход

- Брошура - Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход

- (27.02.2018) Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2018 - Види

- (23.02.2018) Соопштение „УЈП со дополнителни шалтери за поднесување на Годишна даночна пријава

- Видео - Водич за пополнување Годишна даночна пријава

- Поднесени Годишни даночни пријави заклучно со 02.03.2018 година

  

Поднесени Годишни даночни пријави заклучно со 22.02.2018 година
Регионална дирекција на УЈП Хартиени Електронски ВКУПНО
Скопје  49,600  458 50,058
Битола  17,629 40 17,669
Тетово 11,002 48 11,050
Струмица 7,817 56 7,873
Прилеп 19,164 67 19,231
Штип 24,880 89 24,969
ВКУПНО 130,092 758 130,850

Извор: Управа за јавни приходи 

 

За сите дополнителни информации и помош при пополнувањето на Годишната даночна пријава, граѓаните можат да се обратат во Инфо центарот 0800 33 000 и 02/3253 200 или да побараат помош од даночните агенти во даночните канцеларии.

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,  123/12,  93/13, 187/13,  42/14, 44/15, 129/15, 192/15 И 39/16) и Програмата за инвестирање во животната средина за 2018 година („Службен весник на Република Македонија” бр.17/2018),  Министерството за животна средина и просторно планирање објавува:

 

Конкурс за распределување на средства
за финансирање и реализирање на програми, проекти и
други активности од областа на животната средина за 2018 година

 

Барањата за финансирање се примаат до 08.03.2018 година. Конкурсот е објавен во Службен весник бр.33 на 21.02.2018 год.

 


 

Преземете:

Word документ   |   PDF документ

 

 

Комисијата за превенција од штетни ефекти од студени бранови при Министерството за здравство по добиената најава од Управата за хидрометеоролошки работи за студен бран од портокалова фаза на ниво на целата држава, за утре (четврток) ги донесе следните препораки:

 • - Да се ослободат од работни обврски бремените жени и лицата над 60 годишна возраст;
  - За работниците коишто работат на отворено се препорачува реорганизација на работното време од 10 до 16 часот, со повремени паузи на секои два часа по половина час во топла просторија и со топли напитоци, со цел заштита на нивното здравје;
  - Се препорачува да се избегнува практикување физичка активност на отворено, а при движење особено да се внимава на лизгави површини;
  - На целото население се препорачува особено внимание да се посвети на заштита на здравјето, особено носење топла повеќеслојна облека, соодветни обувки за снег и мраз, почеста консумација на топли напитоци и редовно земање на терапија кај хронично болните лица;
  - Во случај на настинка и потешкотии на дишењето, се препорачува граѓаните веднаш да се јават кај својот матичен лекар

Комисијата при Министерството за здравство во континуитет ја следи состојбата низ целата држава и јавноста соодветно ќе биде информирана.

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС
за  формирање на авторски тимови за  изработка на ракописи за учебници  за четиригодишно стручно образование

Авторски тимови ќе се формираат  за следните струки и образовни профили за наставните предмети:

  

ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА

Профил: Техничар за мебел и ентериер

 

1. Познавање на материјалите

II  година

Профил: Техничар за обработка на дрво

 

1. Примарна обработка на дрвото

II  година

Профил:Техничар за шумарство и пејзажна  архитектура

 

1.Дендрометрија и искористување на шумите

(редовен и изборен)

III  година

2. Дендрометрија и искористување на шумите  (редовен и изборен)

IV година

ГЕОЛОШКО-РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА СТРУКА

Профил: Геолошко рударски техничар

 

1. Хидрогеологија со инженерска геологија (редовен и изборен)

III  година

2. Истражни работи со геолошко картирање (редовен и изборен)

III  година

Профил: Металуршки техничар

 

1. Металуршки печки

III  година

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА

Профил: Ветеринарен техничар

 

1. Сточарство со исхрана на домашните животни (редовен и изборен)

III  година

2. Сточарство со исхрана на домашните животни (редовен и изборен)

IV година

3. Микробиологија со заразни болести (изборна)

III и IV година

4. Паразитски болести

IV година

ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

Профил: Архитектонски техничар

 

1. Равој на архитектурата

II  година

2. Градежни конструкции

II  година

3. Градежни конструкции

III  година

4. Градежни конструкции (изборна)

III и IV година

5. Техничка механика

III  година

6. Армиран бетон

IV година

Профил: Градежен техничар

 

1. Армирано-бетонски конструкции (редовен и изборен)

 IV година

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Профил: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 

1. Дигитални системи (редовен и изборен)

III  година

ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА СТРУКА

Профил: Текстилен конфекциски техничар

 

1. Технологија на конфекционирање (редовен и изборен)

III  година

Профил: Текстилен техничар

 

1. Технологија на предење

II  година

Профил: Конфекциски техничар

 

1. Технологија на конфекционирање (редовен и изборен)

IV година

СТРУКА ЛИЧНИ УСЛУГИ

Профил: Козметички техничар

 

1. Применета козметика (редовен и изборен)

IV година

МАШИНСКА СТРУКА

Профил: Машинско енергетски-техничар

 

1. Термотехника

II  година

Профил: Автотехничар-мехатроничар

 

1. Електротехника (редовен и изборен)

III  година

2. Електротехника (редовен и изборен)

IV година

3.Електроника (редовен и изборен)

IV година

Профил: Машински техничар, машинско-енергетски техничар

 

1. Електротехника со електроника

II  година

ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА

Профил: Правен техничар, економски техничар, деловен секретар и техничар за трговија и маркетинг

 

1. Основи на правото

II  година

Заеднички предмети за образовните профили: деловен секретар, економски техничар и техничар за трговија и маркетинг

 

1. Право (изборен)

III и IV година

Профил: Деловен секретар

 

1. Секретарско работење (редовен и изборен)

IV година

Профил: Техничар за трговија и маркетинг

 

1. Трговија и трговско работење (редовен и изборен - III година, изборен - IV година)

III и IV година

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

Профил: Техничар за транспорт и шпедиција

 

1. Транспортно право и осигурување

IV година

Профил: Техничар за патен сообраќај

 

1. Експлоатација на патните возила

II  година

2. Експлоатација на патните возила

III  година

ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА

Профил: Забен техничар

 

1. Фиксна протетика

III  година

2. Фиксна протетика (изборен)

III и IV година

3. Мобилна протетика (редовен и изборен)

III  година

4. Мобилна протетика (редовен и изборен)

IV година

5. Ортодонција

IV година

Профил: Физиотерапевтски техничар

 

1. Кинезиологија

II  година

2. Кинезитерапија

III  година

Профил: Фармацевтски лабораториски техничар

 

1. Фармацевтска технологија (редовен и изборен)

III  година

2. Фармацевтска технологија (редовен и изборен)

IV година

 

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до архивата на Педагошката служба – ул. „Св.Кирил и Методиј„ 54 - Скопје, заклучно со 05.03.2018 година (пријавата може да се преземе тука).

Кон пријавата авторите  од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-    уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Македонија), 
-    изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.