4-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
13.06.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.7 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Итни реформски приоритети за Република Македонија
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
1 Информација за статусот на преговорите за потпишување на Договорот за основање на транспортна заедница
2 Информација за донесување на Одлука за давање на стопанисување, користење и одржување на паркинг просторот за организирање на паркирање на Комплекс Клиниги „Мајка Тереза“ Скопје
3 Предлог - уредба за изменување на уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година
4 Предлог - програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година
5 Информација во врска со Предлог-Одлука за престанок на мандатот по сила на Закон за градоначалникот на општина Боговиње
6 Информација во врска со Предлог-Одлука за престанок на мандатот по сила на Закон за градоначалникот на општина Липково
7  Кадровски прашања /4/ 
8 Прашања и предлози /4/ 
9  Предлог на Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
10  Информација за Годишното собрание на акционери на Европа Ре што ќе се одржи на 21 јуни 2017 година во Цирих Швајцарија
11  Предлог Одлука за именување на гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој
12  Предлог Одлука за именување на заменик гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој
13  Предлог Одлука за именување на гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите
14  Предлог Одлука за именување на заменик гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите
15  Информација во врска со заклучоци за преземање на предмети и надлежности од Комисија за вршење проценка на оштетувањата на недвижниот и движен имот во подрачјата зафатени со силното невреме и поплавите во Скопскиот и Тетовскиот регион