Триесет и деветта седница на Владата

Точка Наслов
1 Предлог-одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите
2 Предлог-закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, по скратена постапка
3 Предлог-закон за изменување на Законот за здравственото осигурување
4 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за формирање работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на група високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015)
5 Информација во врска со формирање на Национална единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе со склучување на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Јавното обвинителство на Република Македонија во областа на сузбивање на организирани форми на криумчарење мигранти и трговија со луѓе