37-ма седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
09.11.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (156.69 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог Буџет на Република Македонија за 2018 година
2 Предлог Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година
3 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за рурален развој на село Туденце - Општина Јегуновце
4 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за помош, надградба и обнова на цркви и манастири Храм Свети Архангел Михаил
5 Прашања и предлози /37/