Триесет и трета седница на Владата

Точка Наслов
1 Информација со цел покренување на иницијатива за задолжување за проектот „Пречистителна станица за отпадни води Скопје”
2 Информација за склучување на билатерален договор за ко-финансирање на проектот „Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води за градот Скопје“ помеѓу Европската комисија и Владата на Република Македонија
3 Прашања и предлози