Трета седница на Владата

Точка Наслов
1 Предлог - одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување
2  Информација за потребата од превземање на соодветни мерки за заштита од настанатите штети во поплавените подрачја во Порој
3  Информација за настанат климатски неповолен настан – излевање на поројни води од Порој на земјоделски површини и причинети штети и основ на исплата на проценетите штети на земјоделски посеви и култури што настанаа на 05 Јуни 2017 година во Тетовскиот регион
4 Кадровски прашања (3) 
5 Прашања и предлози (3)