23-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
15.08.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (611.24 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта за периодот Јануари - Март 2017 година
2  Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на ЈП МЖ Инфраструктура за 2016 година, со Предлог - одлуки
3  Годишна сметка, Финансиски извештај и Извештај за работењето за 2016 година на АД за поштенски сообраќај-Македонска Пошта Скопје во државна сопственост, со Предлог - одлуки
4  Информација за надомест на директни загуби во говедарството за угинати животни заради болеста на чвореста
5  Информација за состојбата со болеста инфективна анемија кај копитари
6  Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка (возила) на државни органи и Предлог- одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност на Решенијата за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка (возила)
7  Информација за прогрес на активностите поврзани со реализација на Проектот за самовработување со кредитирање, Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, Проектот за самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години и Проектот кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица до 29 години
8  Извештај за квалитетот на воспитно – образовниот процес во воспитно образовните установи во Република Македонија, во 2016/17 година
9  Извештај за работата на Судски буџетски совет и реализација на судски буџет за 2016 година
10  Предлог - одлука за изменување на Изјавата за основање на Трговско друштво ,,НАФТОВОД“ ДООЕЛ Скопје, со Изјава за основање на друштвото економски систем и тековна политика
11  Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници
12  Предлог-закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација
13  Информација за примена на принципот на финансиска транспарентност кај јавните претпријатија
14  Информација во врска со одржување Годишно Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 25.08.2017 година
15  Информација во врска со реализацијата на проектот „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во градот Скопје“ (статус: јуни 2017)
16  Предлог-деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија
17  Информација за правосилност на една одлука на Европскиот суд за човекови права по однос на предметот Еминов против Република Македонија
18  Информација во врска со потребните задачи и активности кои треба да се превземат во врска со имплементацијата на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија
19  Информација за надзорен орган за Проектот за изградба на Регионална клиничка болница Штип
20  Информација за Програма за безбедност и здравје при работа, со Предлог - програма и Предлог-акциски план за спроведување на Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020
21  Информација за воведување на втора смена во јавните установи за деца - детски градинки во Република Македонија
22  Информација за одржан втор круг на преговори за склучување на Договор меѓу Република Македонија и Руската Федерација за соработка во областа на социјалната сигурност
23  Информација за текот и прогресот за отварање на центрите за ран детски развој во соработка со УНИЦЕФ во Република Македонија
24  Информација за прогрес на проект на проектот „Отварање на народни кујни“ за периодот јануари-јуни 2017
25  Информација за придонес кон иницијативата за поддршка на маргинализираните категории преку одржливост на списанието „Лице в лице“
26  Информација за формирање на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите согласно член 10 став 6 од Законот за еднакви можности на жените и мажите
27  Предлог-oдлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „VIGORIOUS WARRIOR”, во Република Унгарија
28  Предлог-oдлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JOINT COOPERATION”, во Сојузна Република Германија
29  Барање за давање на автентично толкување на член 9 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки, поднесено од градоначалникот на Општина Куманово
30  Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2016 година
31  Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2016 година
32  Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвикжност на Република Македонија
33  Понуда од нотар Вера Станоевска од Скопје за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.2897 за КО Кисела Вода 1 на КП 5004
34  Понуда од нотар Мексуд Максуд за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.57036 за КО Ресен
35  Кадровски прашања /23/
36  Прашања и предлози /23/
37  Информација во врска со одржан состанок во Секретаријатот на Енергетска заедница во Виена, Австрија на ден 09.08.2017 година
38  Информација за спроведување на мерките за реформи на поврзаноста т.н. меки мерки усвоени на Самитите на Западен Балкан 6 одржани во Виена на 27 август 2015 година и во Париз во јули 2016 година
39  Информација во врска со Извадок од Нацрт – записникот од Дванаесеттата седница на Владата на Република Македонија одржана на 4.7.2017 година, број 44-3135/1 од 4.7.2017 година, точка 23: Информација за одложена имплементација на наставните планови и програми за I (прва) година на гимназиското образование, средното стручно четиригодишно образование и за средното стручно тригодишно образование
40  Информација за прогрес на имплементираните проекти од Стратегијата за Роми и вклучување на Ромите-2020 во Министерството за труд и социјална политика
41  Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Изградба на детска градинка во с. Зрновци“
42  Годишен извештај за превземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во Република Македонија за 2016 година
43  Информација за Годишен извештај за работата на меѓуресорската комисија надлежна за одобрување на предлог проект и доставување на предлог за исплата на трошоци за производството на домашна документарна и/или домашна играна програма за 2016 година
44  Информација во врска со донесување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на туризмот за 2017 година, со Предлог - програма
45  Информација во врска со донесување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемнитво за 2017 година, со Предлог-Програма
46  Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата и за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година, со Предлог-програма
47  Предлог за изменување на Одлуката за запишување на право на сопственост на АД МЕПСО - Скопје на линиски инфраструктурен објект ДВ 422 ТЦ Дуброво - грчка граница во катастарот на инфраструктурни објекти