Втора седница на Владата

Точка Наслов
1 Предлог за разрешување и именување на директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
2 Информација за состојбата во врска со вработувањата кои се направени за време на мандатот на составот на преодната Влада за спроведување на избори на пратеници, како и за време на периодот од донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборот на пратеници во Собранието на РМ и изборот на Владата на РМ (Министерство за информатичко општество и администрација)
3  Прашања и предлози