Седумнаесетта седница на Владата

Точка Наслов
1  Дополнет Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година
2  Информација за статусот на проектот "Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на ПДД за граѓаните " (Управа за јавни приходи)
3  Кадровски прашања /17/
4 Прашања и предлози /17/