15-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
17.07.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.37 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
 Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Барање за одобрување на непредвидени работи-Изградба на спомено одбележије плоштад Скендербег
2 Информација за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија за соработка во областа на земјоделството и руралниот развој
3 Информација во врска со донесување на Третиот акционен план за енергетска ефикасност со Предлог Акционен план
4 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Филип - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
5 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Тивериопол – Струмица, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
6 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Конгресен Центар - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
7 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Златен Прстен - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
8 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Амбасадор – Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
9 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Бел Камен - Радовиш, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
10 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Аристократ Фиш Ресторан – Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
11 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Монтенегро - Велес, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
12 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Сквер – Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
13 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Сенигаллиа – Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
14 Информација за текот на постапката и можноста за пријателско решавање на предметoт пред ЕСЧП - Зенделска против Република Македонија (А.бр. 60417/14)
15 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување Договор за статус меѓу Владата на Република Македонија и Европската Унија, за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија
16 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи
17 Информација за тековни и идни активности кои треба да бидат преземени во врска со отворањето на Заедничкиот нов граничен премин наменет за меѓународен сообраќај меѓу Република Македонија и Република Косово "Белановце-Станчиќ"
18 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Македонија, органите на државната управа, други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот март - април 2017 година
19 Информација по доставено барање за промена на одлуката за давање на одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „БУШАВА АЗБУКА - КИДС“ во Скопје - Корегирана
20 Предлог – oдлука за укинување на царинската стапка за други производи од кожа или од вештачка кожа
21 Предлог - одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
22 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци
23 Предлог-закон за изменување на Законот за работните односи, поднесен од пратениците Нола Исмајлоска Старова и Магдалена Манаскова
24 Предлог-закон за докторска дејност (поднесен од Зоран Ѓорѓиевски, Сашо Василевски, Дафина Јованоска Стојаноска, Ванковер Манчев, Весна Пемова и Љубен Арнаудов)
25 Предлог-закон за дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија
26 Предлог-закон за изменување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
27 Предлог-закон за изменување на Законот за јавното обвинителство
28 Предлог- закон за изменување и дополнување на Законот за извршување
29 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2016 година
30 Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита од дискриминација за 2016 година
31 Годишен извештај за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2016 година
32 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2016 година
33 Годишен извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 2016 година
34 Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2016 година
35 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.64/2016 донесено на седницата одржана на 25 мај 2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 30 став 1 во делот „Агенција за државни службеници“ и член 48 точка 5 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/2009, 188/2013 и 192/2015)
36 Иницијатива поднесена од адвокат Александар Петковски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.41/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 129 став 1 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012).
37 Понуда од Нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на дел од градежно земјиште запишано во Имотен лист бр.1274 за КО Злокуќани, КП 458, во место викано Село
38 Понуда од Нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот-2546/5082 од градежно земјиште, запишано во Имотен лист бр.93722 за КО Чаир на КП1304 м.в Чаир
39 Понудата од нотар Ристо Самарџиев за продажба на недвижен имот,под Имотен лист бр.17613 и Имотен лист бр.316 за КО Кавадарци 2 на КП 11508
40 Понуда од Нотар Иво Серафимоски од Тетово за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.8201 за КО Тетово 1 на КП 2533, место викано Јане Сандански
41 Понуда од Нотар Ирфан Јонузоски за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.958703 за КО Чаир на КП 4570/2
42 Понуда од Нотар Махир Зибери за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.1023 за КО Г и Д Оризари на КП 326 викано место/улица Село
43 Понуда од Нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен имот, на КП бр.2456 дел 1 под Имотен лист 1122 за КО Волково
44 Понуда од Нотар Сашо Клисаровски од Скопјe, за продажба на недвижен имот,под Имотен лист бр.4800 за КО Бутел на КП 1119
45 Известување од Извршител Биљана Мартиновска за усна јавна продажба на недвижност под И бр.123/17 од 04.05.2017 година
46 Известување од извршител Антончо Коштанов за втора усна јавна продажба под И бр.168/15
47 Понуда од нотар Муамет Шеху за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.955 за КО Ракотинци на КП 1952, место викано Стара рекa
48 Понуда од нотар Ленче Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.10755 за КО Караорман на КП 1201/2
49 Понуда од нотар Горан Манев од Делчево за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.942 за КО Разловци на КП 6951 викано место Рогатица
50 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.5718 за КО Злокуќани на КП 506 викано место Бучало
51 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.51637 за КО Кисела Вода 2 на КП 1565
52 Понуда од нотар Прпарим Реџепи од Гостивар за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.2669 за КО Гостивар 1 на КП 2316
53 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.10643 и Имотен лист бр.10644 за КО Илинден на КП 1215 викано место/улица Ограда
54 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.3485 за КО Илинден на КП 1551 викано место/улица Трница
55 Понуда од Нотар Емилија Георгиевска Аџиска за продажба на недвижен имот, под Имотен лист бр.407 за КО Берово на КП 1824 викано место Керамидарка
56 Известување од извршител Слободанка Балгурова за Заклучок за усна јавна продажба под И бр.118/13
57 Известување од Извршител Игор Ромевски за налог за извршување на недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) под И.бр.51/17
58 Кадровски прашања (15)
59 Прашања и предлози (15)
60 Информација за примена на Законот за извршување и извршен надзор над работата на извршителите за 2016 година
61 Информација за актуелната состојба со депонијата во општина Струга
62 Информација за прогрес за реализација на проектот “Консолидација на земјоделското земјиште” за вториот квартал од 2017 година
63 Информација за прогрес за реализација на проектот „Решавање на проблемот со недовршените постапки на арондација од минатото“