Од 44-та седница на Владата на Република Македонија: Обезбедена ноемвриската плата за МЖ Транспорт; Отпочнаа активностите за проектот „Трговијата и транспортот на Западен Балкан“ во соработка со Светска Банка

Од 44-та седница на Владата на Република Македонија: Обезбедена ноемвриската плата за МЖ Транспорт; Отпочнаа активностите за проектот „Трговијата и транспортот на Западен Балкан“ во соработка со Светска Банка

Владата на Република Македонија ја одржа својата редовна 44 седница со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните.

Владата на оваа седница ја разгледа и прифати Одлуката од Управниот одбор на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, со која се одобрува барањето за заем доставено од Македонски железници Транспорт АД Скопје.

На седницата министрите во владата ја разгледаа и прифатија и одлуката на Управниот одбор на АД МЕПСО Скопје во државна сопственост, со која е одобрено барањето за заем од Македонски железници Транспорт АД Скопје.

Со овие две одлуки, одобрени од страна на Владата на РМ, за Македонски железници Транспорт АД Скопје, се обезбедени финансиски средства за исплата на ноемвриската плата на ова акционерско друштво.

На денешната седница владата ја разгледа и информацијата за предлог проектот „Трговијата и транспортот на Западен Балкан“ (Western Balkans Trade and Transport) предложен од Светска Банка, како и потребните идни активности за негова имплементација, за чија реализација е надлежно Министерството за транспорт и врски.

Овој проект се состои од серија проекти во државите вклучени во него со кои се поддржуваат владините напори за промоција на подлабока економска интеграција во рамки на регионот. Со проектот ќе се олесни прекуграничното движење на стоки со усвојување на Национален Единствен Прозорец (National Single Window), и со подобрување на граничните премини во одбрани трговски коридори. Со овие проекти исто така ќе се зголеми ефикасноста и сигурноста на транспортот и ќе се подобри пристапот на пазарот на трговија со услуги и инвестиции.

Владата беше информирана дека за координација и за следење на спроведувањето на проектот, ќе се формира работна група предводена од Министерство за транспорт и врски со претставници и на Министерството за финансии, Царинската управа на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

На оваа, 44-та седница, Владата на РМ го разгледа Извештајот за процена и утврдување на висината на штетата на недвижниот и движен имот на правните лица наподрачјата на скопскиот и тетовскиот регион од невремето и поплавите во август 2016 година. Извештајот на Комисијата за вршење проценка на штетите на недвижен и движен имот во подрачјата зафатени со силно невреме и поплави во скопскиот и тетовскиот регион во наведениот период е проследен до Министерството за финансии за натамошна постапка.

На денешната седница на Владата на Република Македонија се усвоени повеќе предлог програми за измени и дополнувања на програмите на повеќе министерства, јавни претрпијатија и акционерски друштва во сопственост на државата со цел алокација на финансиски средства во ставки и позиции за кои е остварлива реализацијата на буџетот за 2017 година.

 

Nga seanca e 44-të e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë: E siguruar rroga e nëntorit për HM Transport; Të filluara aktivitetet për projektin „Tregtia dhe transporti në Ballkanin Perëndimor“ në bashkëpunim me Bankën Botërore.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë mbajti seancën e saj të rregullt të 44-të me më shumë pika në rendin e ditës, në interes të qytetarëve.

Në këtë seancë, Qeveria e shqyrtoi dhe pranoi Vendimin e Këshillit Drejtues të SHA për prodhimin e energjisë elektrike, Elektranet e Maqedonisë në pronësi të shtetit, me të cilin miratohet kërkesa për një hua, të dorëzuar nga Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup.

Në seancën, ministrat e Qeverisë e shqyrtuan dhe e pranuan Vendimin e Këshillit Drejtues të SHA MEPSO Shkup në pronësi të shtetit, me të cilin është miratuar kërkesa për hua nga Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup.

Me këto dy vendime, të miratuara nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA Shkup, janë të siguruar mjete financiare për pagesën e rrogës së nëntorit të kësaj shoqërie aksionare.

Në seancën e djeshme, Qeveria e shqyrtoi edhe informacionin për propozim-projektin ,, Tregtia dhe Transporti në Ballkanin Perëndimor“ (Western Balkans Trade and Transport) i propozuar nga Banka Botërore, si edhe aktivitetet e nevojshme që vijojnë për implementimin e tij. Për realizimin e projektit kompetencë ka Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Ky projekt përbëhet nga një serë projektesh në vendet që janë të përfshira në atë, me të cilat mbështeten përpjekjet qeveritare për promovim e integrimit më të thellë ekonomik në kuadër të rajonit. Me projektin do të lehtësohet lëvizja ndërkufitare e mallrave me miratimin e Dritares së Vetme Kombëtare (National Single Window) dhe me përmirësimet e pikave kalimitare kufitare në korridoret tregtare të përzgjedhura. Me këto projekte gjithashtu do të rritet efikasiteti dhe siguria e transportit dhe do të përmirësohet qasja në tregun për shërbime dhe investime.

Qeveria ishte e informuar që për koordinimin dhe monitorimin e zbatimin e projektit do të formohet një grup punues, i udhëhequr nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me përfaqësues nga Ministria e Financave, Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Ekonomisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetsor.

Në seancën e 44-të, Qeveria e RM-së e shqyrtoi Raportin për vlerësimin dhe përcaktimin e shumës së dëmit të pronës së patundshme dhe të tundshme të personave juridik në Rajonin e Shkupit dhe në Rajonit e Tetovës të kapluara nga stuhia dhe përmbytjet në gusht të vitit 2016. Raporti i Komisionit për vlerësimin dhe përcaktimin e shumës së dëmit të pronës së tundshme dhe të patundshme në rajonet e Shkupit dhe Tetovës gjatë periudhës së sipërmenduar është i dërguar në Ministrinë e Financave për procedurë të mëtejshme.

Në seancën e djeshme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë janë miratuar disa propozim-programe për ndryshime dhe plotësime të programeve të disa ministrive, ndërmarrjeve publike dhe shoqatave aksionare në pronësi të shtetit me qëllim të alokimit të mjeteve financiare në pozicione dhe pika për të cilat realizimi i buxhetit është i zbatueshëm.