Национални координатори

Владата на Република Македонија ги има именувано следниве лица за национални координатори:

  1. Национален координатор за гранично управување - Владимир Пивоваров - именуван за В.Д. координатор на 03.08.2017
  2. Заменик Национален координатор за гранично управување - Бајрам Берат - именуван на 09.11.2010
  3. Национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО - Стево Пендаровски - именуван на 28.11.2017
  4. Национален координатор за имплементација на национална платформа за  намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија - Павле Трајанов - именуван на 05.12.2017
  5. Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам - Борче Петревски - именуван на 04.08.2017
  6. Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам - Џеладин Ајвази - именуван на 04.08.2017
  7. Заменик национален координатор за борба против тероризам - Златко Апостолоски - именуван на 04.08.2017

Национални стратегии:

1. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ (2018 - 2022) - [македонски јазик] - Преземи

2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ (2018 - 2022) - [македонски јазик] - Преземи

3. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ (2018 - 2022) - [në gjuhën shqipe] - Shkarko

4. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ (2018 - 2022) - [në gjuhën shqipe] - Shkarko

5. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ (2018 - 2022) - [English] - Download

6. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ (2018 - 2022) - [English] - Download